عنوان : مطالعه و شناخت موًثرترين ابزارهاي ارتباطات  بازاريابي

دانشگاه آزاد اسلامی 

واحد نراق 

پایان نامه ارشد رشته مدیریت

با موضوع :

مطالعه و شناخت موًثرترين ابزارهاي ارتباطات  بازاريابي

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول : کليات تحقيق
مقدمه

1-1- بيان مسأله

2-1- اهميت و ضرورت موضوع تحقيق

3-1- گزاره هاي تحقيق

4-1- فرضيه هاي تحقيق

5-1- هدف هاي تحقيق يا نتايج مورد انتظار

1-5-1- هدف کلي

2-5-1- اهداف فرعي

6-1- روش تحقيق

7-1- روش نمونه گيري و تخمين حجم نمونه

8-1- روش تحليل داده ها

9-1- توضیح واژه ها و اصطلاحات بکار رفته در تحقيق

2

3

3

4

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

4

4

4

5

5

5

5

6

 

فصل دوم: ادبيات تحقيق
مقدمه

1-2-)مروري بر مباني بازاريابي

1-1-2)مفهوم بازاريابي

2-1-2)تعريف بازاريابي

3-1-2) مديريت بازاريابي

4-1-2) فلسفه هاي مديريت بازاريابي

5-1-2)ديدگاه هاي مختلف بازاريابي

6-1-2)هدف هاي نظام بازاريابي

7-1-2)اجزاء بازاريابي

8-1-2) عناصر استراتژي هاي بازاريابي

9-1-2)وظايف بازاريابي

2-2)آميخته هاي بازاريابي

1-2-2) وظايف آميخته هاي بازاريابي

2-2-2)انواع بازاريابي

3-2-2) بازاريابي خدمات

3-2) ارتباطات و ترويج

1-3-2) مقدمه

2-3-2) اهميت ارتباطات بازاريابي

3-3-2) تعريف ترويج

4-3-2) هدف هاي ترويج

5-3-2) آميخته ترويج

6-3-2)ايجاد آميخته ترويج

7-3-2) مخاطبين هدف

8-3-2) انتخاب يك پيام

9-3-3) انتخاب رسانه

10-3-2)تعيين بودجه آميخته ترويج

11-3-2) فرآيند  تأثير گذاري بر روي مشتريان

12-3-2) تركيب بهينه آميخته ترويج

13-3-2) شناخت ماهيت هر يك از ابزارهاي ترويجي

14-3-2)عوامل موثر در تعيين تركيب عناصر ترويجي

15-3-2) روش هاي تبليغات

17-3-2) آميخته ترفيع و اهميت مدل ارتباطات يکپارچه بازاريابي

18-3-2) اهداف ارتباطات يکپارچه بازاريابي

19-3-2) ابزارهاي نظام ارتباطات يکپارچه بازاريابي

20-3-2) بودجه ي ارتباطات يکپارچه بازاريابي

21-3-2) مدل سازي ارتباطات يکپارچه بازاريابي

4-2) رفتار مصرف کننده

1-4-2) تصميم گيري خريد

2-4-2) فرآيند تصميم گيري خريد

3-4-2) انواع تصميم گيري مصرف کننده

4-4-2) انواع ريسک

5-4-2) فرآيند تصميم گيري خريداران تجاري

6-4-2) فرآيند ارزيابي مصرف کننده

7-4-2) انگيزه هاي رفتار خريدار

5-2) شناسايي و هدف گيري مشتريان

1-5-2) مقدمه

2-5-2) مفهوم تقسيم بازار

3-5-2) هدف از تقسيم بازار

4-5-2) ارتباط بين تقسين بازار و هزينه هاي آن

6-2) پيشينه تحقيق

1-6-2) پيشينه تحقيق در ايران

2-6-2)پيشينه تحقيق در خارج از كشور

7-2) بررسي چهار چوب هاي نظري موجود

5-7-2) چهار چوب نظري تحقيق

9

9

9

14

15

16

19

19

21

22

22

23

27

27

28

28

28

29

30

30

30

32

34

35

35

36

37

38

39

42

44

48

49

50

51

51

55

57

57

59

59

59

59

60

60

60

61

62

62

63

63

65

66

75

 

فصل سوم: روش تحقيق
مقدمه

1-3- مساله تحقيق

2-3- اهداف تحقيق

3-3- نوع روش تحقيق

4-3- جامعه آماري

5-3- روش نمونه گيري و تعيين حجم نمونه

6-3- ابزار گردآوري اطلاعات

7-3- روايي و پايايي پرسشنامه

8-3- روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:

9-3- قلمرو موضوعي ، زماني و مکاني تحقيق

75

75

76

76

79

80

80

81

82

86

 

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها
مقدمه

1-4- آمارتوصيفي اطلاعات جمعيت شناختي پاسخ دهندگان

2-4- آزمون نرمال بودن متغير ها ( آزمون کولموگوروف – اسميرنوف، KS )

3-4- بررسي پايايي تحقيق

4-4- تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اصلي

5-4- رتبه بندي گزينه ها با بهره گیری از روش Topsis

6-4- جمع بندي

88

88

91

92

94

102

112

 

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادها
مقدمه

 1-5- بحث در مورد يافته هاي تحقيق

 2-5- نتايج حاصل از آزمون فرضها يا سوالات پژوهش

3-5- پيشنهادها براي تحقيقات آتي

4-5- جمع بندي

منابع

115

115

116

120

121

122

مقدمه

رايج ترين تعريف آميخته بازاريابي به مقصود جايگاه يابي[1] شايسته در بازار هدف عبارت می باشد از: عرضه ي محصول مناسب، در محل مناسب با قيمت مناسب و در زمان مناسب  Dibb Wensley,2002; Kimuli, 2006;) Mason,2007;Ambler,2000). جهت نيل به اين مقصود بهره گیری از ابزارهاي ارتباطات بازاريابي مناسب و اثر بخش تأثیر حياتي در تحقق راهبرد (هاي) بازاريابي بنگاه ايفا مي کند( Blattberg,et. Al,1989; 1995 Kustin, 2004;). وظيفه ي برقراري ارتباط موثر با مشتريان و جامعه ي هدف در يک بنگاه اقتصادي را واحد بازاريابي مي باشد. مدل مناسب ارتباطات يکپارچگي بازاريابي با ترکيب معيني از عناصري مانند تبليغات غير شخصي، عوامل ارتقاٍ فروش، روابط عمومي و فروش حضوري، تمهيدي مناسب براي نيل به اهداف تبليغاتي و بازاريابي بنگاه می باشد(Kotlr, 2003:236; Blech, 2001:47) به بيان بهتر تغيير هاي تصميم در قالب مدل هاي متفاوت ” ارتباطات يکپارچه بازاريابي ” چارچوبي فراهم مي کنند که بنگاه وسيله ي ان ها برنامه هايي را براي فعاليت هاي ترفيعي خود در بازار توسعه دهد (Duncan, 2002) . بدين ترتيب دو دسته کاربرد براي به کارگيري ابزارهاي ارتباطات بازاريابي متصور می باشد؛ يکي تصميم گيري در خصوص جايگاه يابي محصولات و خدمات جديد در بازار و ديگري سنجش و ارزيابي استراتژي هاي ترفيعي موجود (Almquist, 2007; Ehrenberg Brand, 2000; Esopo). که در مورد اخير به دنبال کاهش هزينه هاي ترفيع و افزايش اثر بخشي آن ها مي باشيم.

بيان مسأله

در دنياي پر رقابت کنوني که در آن شرکت ها در بدست آوردن سهم بازار حداکثر کوشش را از خود نشان مي دهند؛ بهره گیری صحيح از ابزارهاي ارتباطات  بازاريابي يک مزيت رقابتي براي شرکت ها به حساب مي آيد. از طرفي چنانچه اين مسآله از سوي شرکت ها ناديده انگاشته گردد، باعث اتلاف منابع وبه دنبال آن افزايش هزينه هاي بازاريابي مي گردد که در نهايت به ناکار آمدي در بدست دادن سهم بازار منتهي خواهد گردید

با در نظر داشتن اينکه در شرکت هاي بيمه اي شاهد هزينه هاي بالاي بازاريابي، اتلاف منابع، و ناکارآمدي در بدست آوردن سهم بازار مورد انتظارهستيم دلايلي بر وجود اين مسآله داريم که در شرکت هاي بيمه اي ابزارهاي ارتباطات  بازاريابي به در ستي شناسايي و رتبه بندي نشده و منجر به اتلاف منابع و افزايش هزينه ها گشته می باشد و چنانچه اين مسآله به موقع بررسي و رفع نگردد موجبات به خطر افتادن وضعيت رقابتي شرکت هاي بيمه اي را فراهم خواهد آورد.

لذا لازم مي دانيم که ابزارهاي ارتباطات بازاريابي را در شرکت هاي بيمه اي رتبه بندي کنيم تا از اتلاف منابع جلوگيري به اقدام آوريم و به نبال کاهش هزينه ها باشيم.

اهميت و ضرورت موضوع تحقيق

شناخت و رتبه بندي ابزارهاي ارتباطات بازاريابي براي شرکت هايي  که مي خواهد بقا، رشد و سود آوري داشته باشند امري ضروري می باشد. چنانچه اين امر توسط شرکت ها ناديده گرفته گردد منجر به افزايش هزينه ها، اتلاف منابع، از دست دادن سهم بازار و در نتيجه به خطر افتادن وضعيت رقابتي مي گردد.

با انجام اين تحقيق مي توان ميزان اهميت هر يک از عوامل ارتباطات بازاريابي را در شرکت هاي بيمه اي شناسايي کرده تا بتوان با هزينه کمتر مشتري بيشتري را جذب نمود و از اتلاف منابع و افزايش هزينه هاي بازاريابي جلوگيري به اقدام آورد که نهاياً باعث بهبود وضعيت رقابتي شرکت هاي بيمه اي خواهد گردید. بنابراين رتبه بندي ابزارهاي ارتباطات بازاريابي از منظر رفتار مصرف کننده در شرکت هاي بيمه اي ضروري  به نظر مي رسد.

گزاره هاي تحقيق:

پرسش هاي اصلي و فرعي

1-ابزارهاي ارتباطات بازاريابي در شرکت هاي بيمه اي کدامند؟

2-رتبه بندي تاًثير ابزارهاي بازاريابي بر تصميم خريدار در شرکت هاي بيمه اي چگونه می باشد؟

فرضيه هاي تحقيق

1- آيا تبليغات با تصميم خريدار در شرکت هاي بيمه اي ارتباط دارد؟

2-آيا فروش شخصي با تصميم خريدار در شرکت هاي بيمه اي ارتباط دارد؟

3- آيا پيشبرد فروش با تصميم خريدار در شرکت هاي بيمه اي ارتباط دارد؟

4- آيا روابط عمومي با تصميم خريدار در شرکت هاي بيمه اي ارتباط دارد؟

5- آيا آيا بازاريابي مستقيم با تصميم خريدار در شرکت هاي بيمه اي ارتباط دارد؟

6- آيا شهرت با تصميم خريدار در شرکت هاي بيمه اي ارتباط دارد؟

7- آيا باني گري با تصميم خريدار در شرکت هاي بيمه اي ارتباط دارد؟

هدف هاي تحقيق يا نتايج مورد انتظار

هدف کلي

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

هدف کلي اين تحقيق شناخت موًثرترين ابزارهاي ارتباطات  بازاريابي مي باشد که بر روي تصميم خريدار در شرکت هاي بيمه اي تاًثير مي گذارد. 

اهداف فرعي

  • احصا ابزارهاي بازاريابي.
  • رتبه بندي تاًير ابزارهاي ارتباطات بازاريابي با در نظر داشتن شاخص هاي تعيين الويت.

توضیح واژه ها و اصطلاحات بکار رفته در تحقيق

بازاريابي: بازاريابي يک فرآيند اجتماعي بازاريابي می باشد که به وسيله آن، افراد و گروه ها، نيازهه و خواسته هاي خود را از طريق توليد، عرضه و مبادله کالا هاي مفيد و با ارزش با ديگران، تاًمين مي کنند(کاتلر،1385:9).

ابزارهاي ارتباطات بازاريابي: ابزارهاي ارتباطات  بازاريابي عبارتند از آميخته اي خاص از تبليغات، فروش شخصي، پيشبرد فروش، روابط عمومي، و بازاريابي مستقيم که يک  شرکت بهره گیری مي کند تا اهداف بازاريابي و تبليغاتش را دنبال کند(Rajagopal،2007:437).

به بيان ديگر، ابزارهاي ارتباطات بازاريابي پيوند ارتباطي بين فروشندگان و خريداران مي باشند تا اهداف تاًثير گذاري، آگاهي دادن، يامتقاعد کردن يک مشتري بالقوه جهت تصميم خريد را دنبال کنند (Kurtz،2010). در حقيقت ارتباطات بازاريابي سعي دارد که به مردم نشان بدهد که کالاي مورد نظر چگونه يک مشکل را حل مي کند و يا نيازي که آن ها دارند را ارضا مي کند(Khopper et at.2006).

اين مفهوم به شرکت ها کمک مي کند تا روش هاي ناسب و موثر ارتباط و تماس با مشتريان، همچنين ساير ذينفعان همانند کارکنان، عرضه کنندگان مواد اوليه، سرمايه گذاران و ساير موًسسات مرتبط را مورد شناسايي و بهره گیری قرار دهند(بيرانوند،1389:63).

روش کلي تحقيق

روش کلي اين تحقيق اکتشافي مي باشد زيرا در اين تحقيق ابزارهاي ارتباطات موجود در بازار شناسايي و رتبه بندي خواهند گردید.

قلمرو مکاني- جامعه تحقيق

قلمرو مکاني اين تحقيق شرکت هاي بيه اي مي باشند و جامعه تحقيق عبارتند از کليه مديران و کارشناسان بازاريابي و نمايندگاني هاي صدور شرکت هاي بيمه اي می باشد.

روش نمونه گيري و تخين حجم جامعه

روش نمونه گيري در اين تحقيق به روش نظر سنجي  مي باشد و ابزار مورد بهره گیری پرسشنامه در حضور محقق می باشد.

روش تحليل داده ها

1-ازمون صوري براي تعيين روايي پرسشنامه؛

2-آزمون ميانگين براي تعيين جهت گيري پاسخ ها؛

-اولويت بندي ميانگين ها براي رتبه بندي روش هاي ارتباطات بازاريابي با بهره گیری از روش تاپسيس مدل تحقيق آزمون مي گردد.

چارچوب کلان نظري تحقيق

متغييرهاي مستقل اين تحقيق عبارتند از تبليغات، فروش شخصي، روابط عمومي، و بازاريابي مستقيم.و متغييروابسته تصميم خريدار مي باشد. اين مدل که در شکل 1-1 نمايان می باشد با بهره گیری از چندين مدل علمي با بهره گیری از منابع گوناگون، توسط محقق و استاد راهنماي وي طراحي گرديده که مدل هاي بهره گیری شده براي طراحي ين مدل به مبسوط در فصل 2 آمده می باشد.

تعداد صفحه :105

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان