عنوان : اثر دو الگوی باردهی مختلف تمرین با وزنه بر قدرت، توان و حجم عضلانی بازیکنان فوتبال

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

موضوع:

اثر دو الگوی باردهی مختلف تمرین با وزنه بر قدرت، توان و حجم عضلانی بازیکنان فوتبال

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

مقدمه

در کلیه متون تاریخی ثبت شده توانایی تولید نیرو، بشر را مجذوب خود کرده می باشد. اگرچه تکنولوژی مدرن نیاز به سطوح بیشینه قدرت برای فعالیت های عادی روزانه را کاهش داده می باشد، از نقطه نظر علمی و بالینی قدرت عضلانی برای سلامتی [1]، عملکرد ورزشی مطلوب [2] و افزایش کیفیت زندگی [3] از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. پیشینه تمرین با وزنه به صورت سازماندهی شده به اواخر سال 1800 میلادی برمی گردد، با این حال، اولین پژوهش علمی تمرین مقاومتی در سال 1948 توسط دلورم و واتکینز[1] گزارش شده می باشد [4]. دلورم و واتکینز اهمیت تمرین مقاومتی فزاینده را در مقایسه با تکرارهای طولانی مدت با شدت کم برای افزایش قدرت و هایپرتروفی عضلانی نشان دادند. از آن وقت تا کنون مطالعه در مورد شیوه مطلوب تمرین برای افزایش قدرت، هایپرتروفی و توان بخش زیادی از ادبیات علمی علوم ورزشی را به خود اختصاص داده می باشد. برگر[2] در فاصله سالهای 1962 تا 1984 یک سری مطالعات را برای یافتن شیوه تمرینی مطلوب افزایش قدرت عضلانی انجام داد [12-5]. نتایج مطالعات برگر مشخص نمود که اجرای 9-3 تکرار بیشینه در 3 نوبت متوالی، روش مطلوب برای افزایش قدرت عضلانی می باشد. با وجود این، نتایج گزارش شده توسط برگر توسط مطالعات بعدی مورد تایید قرار نگرفته می باشد.

چندین متغیر تمرینی در ساختار برنامه تمرین مقاومتی تأثیر اساسی دارند. این متغیرهای تمرینی شامل تعداد نوبت های هر حرکت، تعداد تکرارهای هر نوبت، تعداد حرکت های اجرا شده در هر جلسه تمرین، دوره استراحت بین نوبت ها، شدت (بار) تمرین در هر نوبت، نوع انقباض عضلانی به کار گرفته شده و تعداد جلسات تمرین در هفته، به گونه ماهرانه ای برای دستیابی به نتیجه مطلوب به کار برده می شوند [2]. با وجود اینکه این متغیرها به خوبی تعریف شده اند، تردید زیادی در ارتباط با کاربرد آنها برای طراحی یک برنامه تمرین مقاومتی هست [13]. بدیهی می باشد که تعیین سهم این متغیرها در ساختار یک برنامه تمرین مقاومتی مطلوب، برای افزایش قدرت و اندازه عضله، تا حدود زیادی به کوشش و ابتکار محققان برای انجام مطالعات بیشتر بستگی دارد. در این مطالعه کوشش شده می باشد تا با در نظر داشتن تأثیر بار تمرین در هر نوبت از تمرین مقاومتی، تغیرات در قدرت، توان بی هوازی، حجم عضلانی و همچنین پاسخ های حاد به این دو شیوه باردهی مورد مطالعه قرار گیرد.

1-2. اظهار مسئله

تمرین قدرتی به گونه گسترده ای برای افزایش مطلوب در قدرت، توان و هایپرتروفی عضلانی ورزشکاران مورد بهره گیری-قرار می گیرد. اگرچه قدرت و توان عضلانی، عوامل کلیدی آمادگی عضلانی برای اجرای مطلوب مهارت های ورزشی مانند؛ پریدن[3]، افزایش سرعت در حداقل زمان، تغیر جهت، و چرخش[4] به شمار می طریقه، روش تمرینی مطلوب برای افزایش این عوامل آمادگی عضلانی ناشناخته می باشد.

شکاف عظیمی در ادبیات چاپ گردیده در مورد تأثیر متغیرهای تمرینی برای افزایش قدرت و هایپرتروفی عضلانی وجود-دارد. با وجود این، بدیهی می باشد که چگونگی کاربرد متغیرهای تمرینی در ساختار برنامه تمرین مقاومتی بر قدرت، توان، هایپرتروفی و دامنه سازگاری های عصبی کسب شده اثرگذار می باشد [14،2]. اگرچه به خوبی مشخص شده می باشد که سازگاری های عصبی عامل عمده افزایش قدرت در مراحل اولیه تمرین مقاومتی می باشد [16،1]، اثر متقابل بین شدت و حجم تمرین ممکن می باشد در تعیین دامنه مطلوب سازگاری با تمرین مقاومتی بیشترین تأثیر را داشته باشد [2].

هنگامی که هدف از تمرین مقاومتی افزایش قدرت بیشینه می باشد، بار (شدت) تمرین یکی از مهم ترین متغیرها برای طراحی برنامه تمرین مقاومتی می باشد [2]. با وجود این، مطالعات نسبتا” کمی سازگاری عضلانی را در پاسخ به شیوه های متفاوت باردهی مورد مطالعه قرارداده اند [14]. اگرچه برای افزایش قدرت بیشینه، اجرای نوبت های با بار بیشینه توصیه شده می باشد، به نظر می رسد چگونگی بکارگیری بارهای بیشینه در ماکروسایکل[5]، میکروسایکل[6]، مزوسایکل[7] و حتی در جلسه تمرین از یک نوبت تا نوبت بعدی، برای ایجاد محرک مطلوب تمرینی دارای اهمیت ویژه ای باشد. به علاوه، نشان داده شده می باشد که بهره گیری از شدت و حجم تمرینی متغیر در در دراز مدت، سازگاری بیشتری را برای بهبود در کسب قدرت به همراه دارد [17].

به طورعمومی، پذیرفته شده می باشد که روش تمرینی نوبت های متعدد[8]، برای افزایش قدرت و هایپرتروفی عضلانی بر روش تمرینی یک نوبت منفرد[9] به دلیل حجم بیشتر تمرین مقاومتی برتری دارد [19،18]. رایج ترین پروتکل های تمرینی

نوبت های متعدد برای افزایش قدرت و هایپرتروفی بهره گیری از بار ثابت در هر نوبت (الگوی باردهی هرمی مسطح؛ FPLP[10])، و افزایش تدریجی بار تمرین از یک نوبت تا نوبت بعدی (الگوی باردهی هرمی اریب؛ [11]SPLP) می باشد [20]. ادعا شده می باشد که بهره گیری از الگوی باردهی هرمی مسطح، به دلیل حفظ شدت در سطح بیشینه در هر نوبت از تمرین، و جلوگیری از سردرگمی بدن با چندین شدت متفاوت تمرینی، بیشترین سازگاری عصبی را ایجاد کرده و از این رو برای افزایش قدرت و هایپرتروفی بر الگوی باردهی هرمی اریب برتری دارد [21].

طبق اطلاعات ما تقریبا” هیچ مطالعه ای به گونه مستقیم، تأثیر بارهای بیشینه را در نوبت های متعدد تمرین مقاومتی مورد مطالعه قرار نداده می باشد. با وجود این، مطالعاتی که شیوه های متفاوت تمرین مقاومتی را با متغیر بودن بار تمرین در نوبت های متعدد هر پروتکل مورد مطالعه قرار داده اند، افزایش مشابهی را در قدرت گزارش کرده اند. برای مثال، فیش و همکاران[12] [22] با مقایسه دو شیوه تمرینی دلورم (که در آن بار هر نوبت به تدریج افزایش می پیدا نمود) و آکسفورد[13] (که در آن بار تمرین در نوبت اول بیشینه بوده و در نوبتهای بعدی کاهش می پیدا نمود) افزایش مشابهی درقدرت 1RM و 10RM گزارش کردند.

مشخص شده می باشد که تمرین قدرتی با بارهای بیشینه با تغییر فعالیت عصبی عضله موجب بهبود در قدرت می گردد [23]. سازگاری عصبی به گونه طبیعی هنگامی رخ می دهد که سیستم عصبی تحت فشار ناشی از جابجایی بار نا آشنا، دچار خستگی و عدم فعالیت عضلانی گردد [24]. این خستگی عصبی عضلانی، با کاهش در نیروی تولیدی عضله، توسط انقباض ارادی ایزومتریک بیشینه (MVIC)[14]، بلافاصله پس از جابجایی بار قابل اندازه گیری می باشد [26-24]. برای مثال، بهم و همکاران [24] میانگین کاهش 21% را در MVIC عضله خم کننده بازو، بلافاصله پس از اجرای یک نوبت با پروتکل های 5RM, 10RM و 20RM گزارش کرده اند. چندین مطالعه [31-27]، پاسخ های حاد مانند؛ خستگی عصبی عضلانی و تجمع متابولیت ها، در یک جلسه تمرین مقاومتی را به سازگاری های دراز مدت در قدرت، به همراه تمرین مقاومتی منظم نسبت داده اند. نتایج مطالعات مذکور ممکن می باشد پیشنهاد کنند که پروتکل تمرینی که عدم فعالیت عضلانی و تقاضای گلیکولیتیک بیشتری را در پاسخ به یک جلسه تمرین مقاومتی به همراه داشته باشد، پروتکل تمرینی مناسب برای افزایش بهینه قدرت و هایپرتروفی عضلانی می باشد. برای مثال تاکارادا و همکاران [31]، افزایش بیشتر در قدرت و اندازه عضله به همراه

یک پروتکل تمرینی ویژه؛ با محدودیت جریان خون به سمت عضله که تقاضای متابولیک را در عضله فعال افزایش می داد، به تولید و تجمع بیشتر متابولیت ها در طول هر جلسه تمرین نسبت داده اند. با این حال، نتایج مطالعه براندنبورگ و دوچرتی[15] [13] از این نظریه طرفداری نمی کند. براندنبورگ و دوچرتی [13] بلافاصله پس از اجرای یک جلسه پروتکل تمرینی که در آن بار در هرنوبت کاهش می پیدا نمود (RL)[16]، در مقایسه با پروتکل با بار ثابت در هر نوبت (CL)[17]، به ترتیب کاهش و افزایش بیشتری را در مقادیر آزمون MVIC و لاکتات خون (تعیین کننده های پاسخ حاد به تمرین مقاومتی) گزارش کرده اند. این امر ممکن می باشد پیشنهاد کند که حفظ شدت در سطح بیشینه، با بکارگیری تعداد تکرارهای کمتر در هر نوبت، خستگی عصبی و تقاضای گلیکولیتیک کمتری را در پاسخ به تمرین ایجاد می کند، که این برخلاف ادعای اولیه در مورد بهره گیری از شدت بیشینه برای افزایش تحریک تمرینی و سازگاری عصبی عضلانی بهینه می باشد. البته، در این مطالعه پروتکل RL از حجم تمرینی بالاتری (تکرارهای بیشتر و زمان تحت تنشن بالاتر) برخوردار بود، و این امر دلیلی برای نظاره این یافته ها گزارش شده می باشد [13]. با وجود این، پس از 8 هفته، هر دو پروتکل تمرینی افزایش مشابهی را در قدرت 1RM خم کننده های بازو نشان دادند. نویسندگان عواملی مانند کوتاهی طول دوره تمرین، بهره گیری از آزمودنی های تمرین کرده و بکارگیری تعداد نوبت های محدود (3 نوبت) برای هر پروتکل را دلیل افزایش مشابه قدرت توسط دو پروتکل گزارش کردند [4]. همچنین، در این مطالعه آزمودنی ها بدون در نظر داشتن تعداد تکرارها، هر نوبت را تا رسیدن به واماندگی کامل اجرا می کردند، به نظر می رسد این امر مکانیسم یکسانی را برای فراخوانی واحدهای حرکتی در دو پروتکل متفاوت موجب شده و در نتیجه افزایش قدرت مشابهی را پس از 8 هفته به همراه داشته می باشد [13].

اگرچه بهره گیری از بار تمرینی ثابت در هرنوبت اعمال بار و تنشن مطلوب را بر عضله امکان پذیر می سازد، تکرارهای کم انجام شده در هر نوبت با این روش، ممکن می باشد با محدود کردن حجم تمرین و زمان تحت تنشن عضلانی (TUT)[18] از تحریک موثر تمرینی با کاهش دیگر محرکها مانند خستگی جلو گیری کند [32]. از طرفی بهره گیری از الگوی باردهی با افزایش تدریجی بار از یک نوبت تا نوبت بعدی، با افزایش تعداد تکرارها در نوبت های با بار کمتر، که افزایش در TUT عضله فعال را به همراه دارد، ممکن می باشد با افزایش در میزان تولید خستگی (خستگی حاصل از تجمع محصولات فرعی متابولیک H+, Lactate, Pi, Cr, K+) اثربخشی تمرین را افزایش دهد [33]

علاوه براین، بکارگیری دامنه باردهی متنوع در هرنوبت از تمرین مقاومتی با اصل تنوع در تمرین همخوانی دارد و حفظ تاثیر محرک های تمرینی را امکان پذیر می سازد.

با در نظر داشتن تأثیر قابل توجه حجم تمرین در سازگاری با تمرین مقاومتی، این مطالعه با ثابت نگه داشتن حجم تمرین پاسخ های حاد (خستگی عصبی عضلانی و تقاضای گلیکولیتیک) به دو الگوی باردهی متفاوت؛ FPLPو SPLP، و همچنین سازگاری های اولیه در قدرت، توان و هایپرتروفی مورد مطالعه قرار می دهد. علاوه براین، با ارزیابی خستگی عصبی عضلانی عضلانی و تقاضای گلیکولیتیک (ارزیابی لاکتات خون) بلافاصله پس از اجرای دو پروتکل تمرینی متفاوت (پاسخ های حاد به تمرین مقاومتی)، تعیین ارتباط بین پاسخ های حاد و ایجاد سازگاری های عصبی اولیه، از دیگر اهداف این مطالعه خواهد بود.

1-3. اهمیت و ضرورت پژوهش

فوتبال ورزشی با شدت بالا و نیازهای جسمانی می باشد که به سطوح بیشینه قدرت، توان و چابکی، نیاز دارد و به گونه زیادی به مسیرهای هوازی انرژی متکی می باشد [34]. توانایی سیستم عصبی عضلانی برای تولید برونده توان بیشینه در ورزش فوتبال از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. تفاوت در توانایی توسعه قدرت بیشینه [35]، توان عضلانی [37،36]، و انقباض با سرعتهای بیشینه، از تفاوت های فیزیولوژیکی عمده بین بازیکنان فوتبال بوده و در اجرای فعالیت های انفجاری مانند؛ پریدن، تکل زدن، شوت زدن، چرخش، تغییر جهت و به سرعت دویدن در مسافت های کوتاه از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد [38]. قدرت بیشینه یکی از مهم ترین ویژگی هایی می باشد که بر عملکرد توان تاثیر گذار می باشد، از این رو، افزایش در قدرت بیشینه با بهبود در قدرت نسبی و قابلیت های انفجاری همراه می باشد [39].

گزارش شده می باشد که 97% از مربیان بدنسازی و آمادگی جسمانی از روش تمرینی نوبت های متعدد برای افزایش قدرت بیشینه بهره گیری می کنند [40]. همچنین به نظر می رسد که ورزشکاران تمرین کرده از لحاظ روانی برای افزایش قدرت بیشینه به اجرای چندین نوبت (بیش از 5 نوبت) از یک حرکت وابسته باشند [4]، با وجود این، کمتر مطالعه ای اثر شیوه های متفاوت باردهی را برای افزایش قدرت بیشینه مورد مطالعه قرار داده می باشد [14]. اگرچه برای افزایش قدرت بیشینه اجرای نوبت های با بار بیشینه توصیه شده می باشد، با در نظر داشتن اصل تنوع تمرین به نظر می رسد چگونگی بهره گیری از بارهای بیشنه از یک نوبت تا نوبت دیگر برای ایجاد محرک مطلوب تمرینی دارای اهمیت ویژه ای باشد. باتوجه به اهمیت قدرت بیشینه در عملکرد مطلوب ورزشی و ناتوانی مطالعات انجام شده برای تعیین شیوه مطلوب تمرین قدرتی و همچنین گستردگی بهره گیری از پروتکل های تمرینی نوبت های متعدد برای افزایش قدرت و هایپرتروفی، انجام مطالعات بیشتر در این زمینه ضروری به نظر می رسد.

1-4. اهداف پژوهش

1-4-1. هدف کلی

هدف کلی این مطالعه مقایسه دو روش متفاوت باردهی تمرین قدرتی برای کسب قدرت، توان و هایپرتروفی می باشد.

1-4-2. اهداف ویژه

 • مطالعه اثر دو الگوی متفاوت SPLP و FPLP بر قدرت عضلانی بالا تنه و پایین تنه
 • مطالعه اثر دو الگوی متفاوت SPLP و FPLP بر قدرت انفجاری عضلات پایین تنه
 • مطالعه اثر دو الگوی متفاوت SPLP و FPLP بر حجم عضلانی بالا تنه و پایین تنه
 • مطالعه پاسخ های حاد (ارزیابی خستگی عصبی عضلانی و لاکتات خون) به دو الگوی باردهی متفاوت
 • تعیین ارتباط بین پاسخ های حاد و سازگاری درازمدت با تمرین مقاومت

1-5. روش پژوهش

قبل از آغاز برنامه تمرین قدرت بیشینه، به مقصود سازگاری و آمادگی برای قرارگرفتن در معرض بارهای بیشینه، همه آزمودنی ها به مدت 6 هفته در برنامه تمرین مقاومتی با شدت متوسط (75%-55 از 1RM) شرکت کردند. پس از این مرحله (مرحله هایپرتروفی)، به مدت 6 روز متغیرهای مورد مطالعه اندازه گیری گردید. به این مقصود، پس از مراجعه هر آزمودنی به سالن وزنه، ویژگیهای فردی، ترکیب بدنی و اندازه گیری های مربوط برای تخمین حجم عضلانی، قدرت ایزومتریک پاها و آزمون 1RM آزمودنی ها در هر حرکت، مورد اندازه گیری قرار گرفت. ارتفاع پرش عمودی نیز در یک روز دیگر به صورت جداگانه اندازه گیری گردید. برای اندازه گیری پاسخ های حاد، تعداد 9 آزمودنی، یک جلسه از هر پروتکل تمرین مقاومتی را به صورت جداگانه، برای حرکت خم کردن بازو، با بهره گیری از هر دو دست اجرا کردند. پروتکل SPLP شامل اجرای 5 نوبت؛ 5/80%،2/95%،2/90%،4/85%،5/80% ، که در آن بار در هر نوبت به تدریج افزایش می پیدا نمود. پروتکل FPLP شامل اجرای 6 نوبت؛ 5/80%،2/90%×4،5/80% ، که در آن بار در هر نوبت، پس از اجرای نوبت اول ثابت می گردید. [19]VLتمرین اجرا شده ( RM%× تکرارها × نوبتها) توسط هر دو گروه تمرینی یکسان بود. حرکت خم کردن بازو در حالت نشسته[20]، با بهره گیری از هر دو دست اجرا می گردید. در 2 جلسه جداگانه پاسخ های حاد به تمرین مقاومتی قبل و پس از اجرای هر پروتکل، به فاصله حد اقل 48 ساعت بین 2 جلسه تمرین مورد ارزیابی قرار گرفت.

سپس 22 آزمودنی به گونه تصادفی به سه گروه تقسیم شدند: گروه 1 (تعداد؛8 نفر) برنامه تمرین باوزنه را با پروتکل SPLP، گروه 2 (تعداد؛8 نفر) برنامه تمرین با وزنه را با پروتکل FPLP و گروه 3 (تعداد؛5 نفر) که در برنامه تمرین با وزنه شرکت نداشته و به عنوان گروه کنترل به کار گرفته شدند. پس از 6 هفته برنامه تمرینی اصلی (مرحله قدرت بیشینه) تمامی متغیرها به ترتیب مذکور مورد ارزیابی قرار گرفت.

1-6. فرضیه های پژوهش

 • بین پروتکل های تمرینی SPLP و FPLP اختلاف معناداری برای کسب قدرت بیشینه عضلات بالاتنه و پایین تنه وجود ندارد.
 • بین پروتکل های تمرینی SPLP و FPLP، اختلاف معناداری در دستیابی به توان بی هوازی عضلات پایین تنه وجود ندارد.
 • بین پروتکل های تمرینی SPLP و FPLP، اختلاف معناداری برای کسب حجم عضلانی عضلات بالاتنه و پایین تنه وجود ندارد.
 • بلافاصله پس از یک جلسه تمرین با هریک از پروتکل های SPLP و FPLP، نیروی تولیدی عضله کاهش معناداری خواهد داشت.
 • بلافاصله پس از یک جلسه تمرین با هریک از پروتکل های SPLP و FPLP، لاکتات خون افزایش معناداری خواهد داشت.
 • بلافاصله پس از یک جلسه تمرین با هریک از پروتکل های SPLP و FPLP، پاسخ های حاد به تمرین مقاومتی (تقاضای گلیکولیتیک و خستگی عصبی عضلانی)، اختلاف معناداری را بین دو پروتکل نشان نخواهد داد.
 • بین پاسخ های حاد به یک پروتکل تمرینی ویژه (تقاضای گلیکولیتیک و خستگی عصبی عضلانی) و سازگاری اولیه در کسب قدرت و توان ارتباط معناداری هست.
 • پس از 6 هفته تمرین، گروه های تمرینی نسبت به گروه کنترل، اختلاف معناداری را در قدرت، توان و حجم عضلانی نشان می دهند.

1-7. متغیرهای پژوهش

1-7-1. متغیرهای مستقل

 • شدت تمرین قدرتی
 • حجم تمرین قدرتی
 • دوروش متفاوت باردهی در تمرین قدرتی
 • پاسخهای حاد (خستگی عصبی عضلانی و لاکتات خون) به تمرین قدرتی

1-7-2. متغیرهای وابسته

 • تغییرات قدرت بیشینه داینامیک، قدرت ایزومتریک، توان و حجم عضلانیپس از 6 هفته تمرین
 • پاسخ های حاد (خستگی عصبی عضلانی و لاکتات خون) به دو پروتکل تمرینی متفاوت
 • ارتباط پاسخ های حاد (خستگی عصبی عضلانی و لاکتات خون) و سازگاری دراز مدت با تمرین مقاومتی

1-8. محدودیت ها

1-8-1. محدودیت های قابل کنترل

 • تمامی آزمودنی ها بازیکنان فوتبال بودند (سابقه 6-3 فوتبال باشگاهی در سطح استان) که در فصل تعطیلی مسابقات مورد ارزیابی قرار گرفتند.
 • تمامی آزمودنی ها حداقل 6 ماه در هیچ برنامه تمرین با وزنه ای شرکت نداشتند.
 • وضعیت سلامتی آزمودنی ها با بهره گیری از پرسشنامه سلامتی کنترل گردید.
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

1-8-2. محدودیت های غیر قابل کنترل

 • تغذیه آزمودنی ها
 • اثر تفاوت های فردی بر متغیرهای مورد مطالعه
 • شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
 • شرایط روحی و روانی آزمودنی ها در طول مدت مطالعه

1-9. پیش فرض ها

 • هیچ یک از آزمودنی ها در روزهای آزمون و طول دوره تمرین از مکمل ها یا مواد انرژی زا بهره گیری نکرده اند.
 • در آزمون هایی که حداکثر کوشش مدنظر بوده، آزمودنی ها تمام توان خود را به کار بستند.

تعداد صفحه : 77