شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

عنوان : تاثیر فرصت های رشد برحسا سیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

دانشگاه قم

پردیس خودگردان

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان :

تاثیر فرصت های رشد برحسا سیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

استاد راهنما :

دکتر زهرا دیانتی دیلمی

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

1-1. مقدمه. 2

1-2. تشریح موضوع و اظهار مساله. 3

1-3. ضرورت و اهمیت انجام پژوهش…. 4

1-4. هدف ها و كاربردهاي مورد انتظار از انجام پژوهش…. 5

1-4-1. اهداف ویژه. 5

1-5. نام بهره‌وران.. 5

1-6. سوال های پژوهش : 6

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

1-7. فرضيه‌ها ی پژوهش : 6

1-8. مدل پژوهش و تعریف متغیرها 6

1-9. روش پژوهش…. 8

1-10 . روش و ابزار گردآوري اطلاعات… 9

1-11. جامعه و نمونه آماری.. 9

1-12. قلمرو پژوهش…. 10

1-12-1. قلمرو موضوعی.. 10

1-12-2.  قلمرو  زمانی.. 10

1-12-3. قلمرو مکانی.. 10

1-13. واژگان و اصطلاحات تخصصی.. 10

1-14. ساختار پژوهش…. 11

فصل دوم: چارچوب نظری و پیشینه پژوهش

2-1. مقدمه. 13

2-2. اقلام تعهدی.. 13

2-2-1. تعریف اقلام تعهدی.. 14

2-2-2. کیفیت اقلام تعهدی.. 15

2-2-3. مدل های موجود برای مطالعه کیفیت اقلام تعهدی.. 15

2-2-4. کیفیت اقلام تعهدی به عنوان معیاری برای اندازه گیری کیفیت سود. 19

2-2-5. ﻧﺴﺒﺖ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻧﻘﺪي ﺑﻪ ﺳﻮد 20

2-2-6. ﺗﻐﯿﯿﺮات درﮐﻞ اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي 20

2-2-7. ﺑﺮآورد ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ارﺗﺒﺎط اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي ﺑﺎ ﻧﻘﺪ 21

2-2-8. ارﺗﺒﺎط ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮدن در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي و اراﺋﻪ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ 21

2-3. فرصت های رشد.. 22

2-3-1. نظریه منابع مالي داخلي.. 26

2-3-2. عدم تقارن اطلاعاتی و عدم بهره گیری مناسب از فرصت های سرمایه گذاری.. 28

2-4. پیشینه پژوهش 35

2-4-1. پژوهش های انجام شده در خارج ازکشور. 35

2-4-2. پژوهش های انجام شده در داخل کشور. 38

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1. مقدمه. 41

3-2.روش پژوهش…. 41

3-3. فرضیه های پژوهش…. 42

3-4. مدل پژوهش و تعریف عملیاتی متغیرهای آن.. 44

3-5. جامعه و نمونه آماري.. 46

3-6. گردآوري اطلاعات… 47

3-7. روش‌های آماری و ابزار تحليل داده‏ها وآزمون فرضیه ها 48

3-7-1. رگرسیون چند متغیره. 49

3-7-1-1. ضريب تعيين و ضريب تعيين تصحيح شده. 50

3-7-1-2. مفروضات رگرسیون خطی.. 50

3-7-1-3. آزمون استقلال خطاها 51

3-7-1-4.آزمون مناسب بودن مدل.. 51

3-7-1-5. آزمون معنادار بودن ضرايب… 52

3-8 . بررسي ساختار داده هاي تركيبي و انواع مدل هاي آن.. 52

3-8-1. مدل اثر ثابت… 53

3-8-2. مدل اثر تصادفی.. 53

3-8-3. آزمون های تشخیص در داده های ترکیبی.. 54

3-8-3-1. آزمون چاو. 54

3-8-3-2.آزمون هاسمن.. 54

3-9. اختصار فصل سوم. 55

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

4-1. مقدمه. 57

4-2. آمار توصیفی داده‌ها 57

4-3.آزمون پایایی متغیرها 58

4-4. تعيين مدل مناسب براي تخمين مدل رگرسيون.. 59

4-4-1.آزمون چاو. 60

4-4-2.آزمون هاسمن.. 60

4-5. آزمون فروض کلاسیک رگرسیون.. 61

4-5-1. آزمون استقلال خطاها 61

4-5-2. آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته. 62

4-5-3. مطالعه نرمال بودن توزیع خطاها 62

4-5-3-1. مدل رگرسیونی اول.. 62

4-5-3-2. مدل رگرسیونی دوم. 63

4-5-4. ناهمسانی واریانس ها 63

4-5-5. آزمون هم خطی متغیرهای مستقل.. 64

4-6. آزمون فرضیات پژوهش…. 64

4-6-1. آزمون فرضیه اول.. 64

4-6-2. آزمون فرضیه دوم. 66

4-7. اختصار فصل چهارم. 68

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1. مقدمه. 70

5-2. مطالعه یافته‌ها و تفسیر نتایج پژوهش…. 70

5-3. پيشنهادهاي مبتنی بر نتایج حاصل از فرضیه های پژوهش…. 72

5-4. پيشنهادهای موضوعی براي پژوهش‌هايآتي.. 72

فهرست منابع و ماخذ

الف . منابع فارسی.. 73

ب . منابع انگلیسی.. 75

 

فهرست جدول ها :

جدول 3-1. نمونه آماری پژوهش…. 47

جدول 4-1. آمار توصیفی داده های پژوهش…. 58

جدول 4-2. آزمون ایم، پسران و شین (IPS). 59

جدول 4-3. آزمون چاو. 60

جدول4-4.  آزمون هاسمن.. 60

جدول4-5. آزمون استقلال خطاها 61

جدول 4-6 . آزمون جارکوبرا(J-B). 62

جدول4-7. نتایج حاصل از ناهمسانی  واریانس…. 63

جدول 4-8. آزمون هم‌خطی بین متغیر‌های مستقل.. 64

جدول4-9. نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون.. 65

جدول4-10. نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون.. 67

جدول4-11. اختصار نتایج آزمون فرضیه ها 68

 

فهرست شکل ها:

شکل 2-1. ارتباط بين نسبت  Qتوبين و فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري.. 24

شکل 2-2. تضاد بین ذینفعان.. 32

شکل 3-1. مدل مفهومی پژوهش…. 44

شکل 4-1. منحنی اجزاء خطاها – مدل(1). 62

شکل 4-2. منحنی اجزاء خطاها – مدل(2). 6

چکیده

هدف اصلی این پژوهش مطالعه تاثیرفرصتهای رشد برحساسیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1392 بوده که حجم نمونه با در نظر داشتن روش غربالگري و پس از حذف مشاهدات پرت برابر با 129 شرکت می باشد. در این پژوهش اقلام تعهدی اختیاری به عنوان متغیر مستقل، فرصتهای رشد به عنوان متغیر تعدیل کننده در نظر گرفته شده تا تاثیر آنها برحساسیت بازده سهام  شرکت مورد مطالعه قرار گیرد.در این پژوهش که از داده‌های پانل(تابلویی) با اثرات ثابت بهره گیری شده ، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های شرکت ها با بهره گیری از رگرسیون چند متغیره در سطح اطمینان 95% نشان می دهد حساسیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری درشرکتهای با رشدبالا نسبت به شرکتهای با رشدپایین بیشتراست. همچنین این نتایج نشان می دهد حساسیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری مثبت درشرکتهای با رشد بالانسبت به شرکتهای بارشد پایین بیشتراست.
1-1. مقدمه

محاسبه سود خالص یک واحد تجاري تحت تأثیر روش ها و برآوردهاي حسابداري قرار می­گیرد. لذا همواره امکان دستکاري یا مدیریت سود هست. انگیزه مدیریت از دستکاري سود، رسیدن به اهداف خویش می باشد که نه تنها ممکن می باشد با اهداف سهامداران همسو نباشد، بلکه در اکثر موارد باآن در تضاد می باشد (تئوری نمایندگی). لذا امروزه، سود به عنوان یکی از مهمترین اهداف گزارشگري عملکرد و مبانی تعیین ارزش شرکت مورد تردید واقع شده می باشد(رحمانی و همکاران، 1390) .وجود زمینه مناسب براي دستکاري سود ناشی از تضاد منافع و همچنین به علت وجود بعضی­محدودیت هاي ذاتی حسابداري­مانند نارسایی هاي موجود درفرآیند برآوردهاي آتی وامکان بهره گیری ازروش­هاي متعددحسابداري توسط واحدتجاري موجب شده می باشد­که سود واقعی یک واحد از سود گزارش شده درصورت هاي مالی متفاوت باشد.سود حسابداری و اجزای آن مانند اطلاعاتی محسوب می­گردد که در هنگام تصمیم­گیری توسط افراد در نظر گرفته می­گردد. سود حسابداری مبتنی بر ارقام تعهدی از نظر بسیاری از کاربران اطلاعات صورت­های مالی، ابزاری برای سنجش عملکرد شرکت­ها محسوب می­گردد. مقصود از ارزیابی عملکرد شرکت­ها، ارزیابی کلی وضعیت مالی و نتایج عملیات برای تصمیم­گیر­ی­های منطقی می باشد(کرمی و همکاران ،1389). در طول سه دهه اخیر بحث کیفیت رویه های حسابداری مورد توجه خاص پژوهشگران قرار گفته و کوشش بر این بوده می باشد که با دست یافتن به یک روش منطقی و معتبر، مدیریت رویه های حسابداری از طریق اقلام تعهدی اختیاری اعم از محافظه کارانه و متهورانه مورد توجه  قرار گرفته و اثرات آن بر ارزش و رشد شرکت شناسایی گردد (دسای و همکاران[1]، 2004).

درپژوهش حاضر، تاثیر فرصت های رشد بر حساسیت بازده سهام  به اقلام تعهدی اختیاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسى مى­گردد. از اين رو، در ادامه این فصل طرح­کلی پژوهش شامل فرضيه ها، اهداف پژوهش، متغیرها و تعریف عملیاتی آنها و روش هاى آمارى مورد بهره گیری به مقصود آزمون فرضيه هاتشريح مى شوند.

تعداد صفحه : 91

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان