گرایش : عمومی

عنوان : ارتباط بين ابهام تأثیر و ميزان پرخاشگري در بازيكنان فوتبال ليگ برتر ايران

دانشگاه‌ کردستان

گروه تربيت بدني و علوم ورزشی

پايان‌نامه کارشناسی ارشد رشته تربيت ‌بدني

گرايش عمومي

عنوان:‌

ارتباط بين ابهام تأثیر و ميزان پرخاشگري در بازيكنان فوتبال ليگ برتر ايران

استاد راهنما:

دكتر سردار محمدي

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

– مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………2

1-2- بيان مسأله…………………………………………………………………………………………………………….3

1-3- اهميت و ضرورت تحقيق………………………………………………………………………………………..5

1-4- اهداف تحقيق………………………………………………………………………………………………………..7

1-4-1- هدف كلي تحقيق…………………………………………………………………………………………7

1-4-2- اهداف اختصاصي تحقيق……………………………………………………………………………..7

1-5- فرضيه‌هاي تحقيق…………………………………………………………………………………………………7

1-6- محدوديت‌هاي تحقيق……………………………………………………………………………………………8

1-6-1- محدوديت‌هاي تحت كنترل………………………………………………………………………….8

1-6-2- محدوديت هاي خارج از كنترل…………………………………………………………………….8

1-7- تعريف واژه‌ها و اصطلاحات…………………………………………………………………………………….8

فصل دوم (مباني نظري و مرور پيشينه)…………………………………………………………………….11

2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..11

2-2- مباني نظري تحقيق………………………………………………………………………………………………….11

2-2- 1- ابهام تأثیر…………………………………………………………………………………………………11

2-2-2- مفهوم ابهام تأثیر در سازمان و ارتباط آن با پرخاشگری……………………………….14

2-2-3- مفهوم ابهام تأثیر در ورزش……………………………………………………………………….17

2-2-4- ابعاد ابهام تأثیر………………………………………………………………………………………..18

2-2-5- ارتباط‌ي ابهام تأثیر با عملكرد ورزشي…………………………………………………………20

2-2-6- پرخاشگري………………………………………………………………………………………………21

2-2-7- نظريه‌هاي پرخاشگري………………………………………………………………………………24

2-2-8- ارتباط‌ی پرخاشگری با عملکرد ورزشی………………………………………………………27

2-3- پيشينه تحقيق……………………………………………………………………………………………………..28

2-3-1- تحقيقات مربوط به ابهام تأثیر……………………………………………………………………28

2-3-2- تحقيقات مربوط به پرخاشگري…………………………………………………………………35

2-4- جمع‌بندي و نتيجه‌گيري ادبيات تحقيق…………………………………………………………………..37

فصل سوم (روش‌شناسي تحقيق) …………………………………………………………………………..39

3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………40

3-2- روش تحقيق………………………………………………………………………………………………………….40

3-3- جامعه‌‌ي آماري………………………………………………………………………………………………………40

3-4- نمونه آماري و روش نمونه‌گيري……………………………………………………………………………….40

3-5-متغيرهاي تحقيق……………………………………………………………………………………………………41

3-5-1- متغير پيش‌بين………………………………………………………………………………………….41

3-5-2- متغير ملاك……………………………………………………………………………………………..41

3-6- تعريف عملياتي متغيرهاي تحقيق…………………………………………………………………………..41

3-7- ابزار گردآوري اطلاعات………………………………………………………………………………………….42

3-7-1- پرسشنامه ويژگي‌هاي فردي بازيکنان………………………………………………………..42

3-7-2- مقیاس ادراک تأثیر………………………………………………………………………………….42

3-7-3- چك‌ليست پرخاشگري……………………………………………………………………………42

3-8- روايي ابزار تحقيق………………………………………………………………………………………………..43

3-9- پايايي پرسشنامه………………………………………………………………………………………………….43

3-10- نحوه‌ي گردآوري اطلاعات…………………………………………………………………………………….44

3-11- روش‌هاي آماري……………………………………………………………………………………………………45

فصل چهارم (يافته‌ها)……………………………………………………………………………………………46

4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..47

4-2- بررسي توصيفي يافته‌هاي تحيق…………………………………………………………………………47

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

4-2-1- سن و تجربه بازی…………………………………………………………………………………….47

4-2-2- پست بازیکنان……………………………………………………………………………………….48

4-2-3- میزان پرخاشگری بازیکنان در پست‌های مختلف……………………………………..48

4-2-4- ميزان پرخاشگري بازيكنان در بازي‌هاي ميزبان و ميهمان………………………….49

4-2-5- آمار توصیفی مقياس ادراك تأثیر…………………………………………………………….49

4-3- بررسي طبيعي بودن توزيع داده‌ها………………………………………………………………………50

4-4- آزمون فرضيه‌هاي تحقيق…………………………………………………………………………………..51

4-4-1- فرضیه اول…………………………………………………………………………………………..51

4-4-2- فرضیه دوم…………………………………………………………………………………………52

4-4-3- فرضیه سوم……………………………………………………………………………………….53

4-4-4- فرضیه چهارم……………………………………………………………………………………..54

فصل پنجم (بحث و نتيجه‌گيري)…………………………………………………………………………..55

5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………56

5-2- اختصار‌ي پژهش……………………………………………………………………………………………….56

5-3- بحث و نتيجه‌گيري…………………………………………………………………………………………..57

5-3-1- ابهام تأثیر و ميزان پرخاشگري……………………………………………………………57

5-3-2- پيش‌بيني پرخاشگري از طريق ابهام تأثیر…………………………………………..58

5-3-3- تفاوت ابهام تأثیر بازيكنان باتجربه و كم‌تجربه…………………………………….59

5-3-4- تفاوت پرخاشگري بازيكنان باتجربه و كم‌تجربه…………………………………..62

5-4- نتيجه‌گيري نهايي……………………………………………………………………………………………63

5-5- پیشنهادهای برگرفته از تحقيق……………………………………………………………………….64

5-6- پيشنهادات براي تحقيقات آينده……………………………………………………………………..65

منابع…………………………………………………………………………………………………………………66

منابع داخلی………………………………………………………………………………………………………………. 67

منابع خارجی……………………………………………………………………………………………………………… 69

پیوست‌ها…………………………………………………………………………………………………………..73

پیوست 1.: پرسشنامه اطلاعات و ویژگی‌های فردی بازیکنان………………………………………..74

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

پيوست 2 : مقياس ادراک تأثیر بیوکامپ و همکاران…………………………………………………….75

پیوست3: چک‌لیست ثبت پرخاشگری بازیکنان فوتبال……………………………………………..78

پیوست 4: خطاها و رفتارهاي ناشايست……………………………………………………………………..7

فهرست جداول

جدول 3-1: پايايي ابعاد ادراك تأثیر هجومي و دفاعي………………………………………………………….44

جدول 4-1: توزیع سنی و تعداد سال‌های تجربه بازی………………………………………………………….47

جدول 4-2: تعداد بازیکنان در پست‌های فوتبال ……………………………………………………………….48

جدول 4-3: میزان پرخاشگری بازيکنان در پست‌های مختلف فوتبال………………………………….48

جدول 4-4: ميزان پرخاشگري بازيكنان در بازي‌هاي ميزبان و ميهمان…………………………………49

جدول 4-5: آمار توصیفی ابهام تأثیر و زیرمجموعه‌های آن………………………………………………….49

جدول 4-6: مطالعه طبیعی بودن توزیع داده‌ها…………………………………………………………………..50

جدول 4-7: ارتباط بین ابعاد ادراک تأثیر هجومی و پرخاشگری بازيكنان……………………………..51

جدول 4-8: ارتباط بین ابعاد ادراک تأثیر دفاعی و پرخاشگری بازيكنان………………………………51

جدول 4-9: نتایج رگرسیون خطی برای پیش‌بینی پرخاشگری از طریق ابعاد ابهام تأثیر هجومی و دفاعی…………………………………………………………………………………………………………………………….52

جدول 4-10: مقایسه‌ی میزان ادراک تأثیر هجومی و دفاعی بازیکنان کم‌تجربه و با‌تجربه……..53

جدول 4-11: مقایسه‌ی میزان پرخاشگری بازیکنان کم‌تجربه و با‌تجربه………………………………..54

فهرست اشکال

شکل 2-1: مدل نظری از ارتباط‌ی میان ابهام تأثیر، استرس، فرسودگی و رفتارهای انحرافی……….16

شکل 2-2: انواع پرخاشگری در ورزش…………………………………………………………………………………24

چكيده

پژوهش حاضر با هدف بررسي ارتباط بين ابهام تأثیر و ميزان پرخاشگري در بازيكنان فوتبال ليگ برتر ايران انجام گردید. با بهره گیری از تحقيق توصیفی-همبستگی سه تيم (72 بازيكن)، از تيم‌هاي حاضر در ليگ برتر فوتبال، فصل 92-93 به صورت در دسترس، که حاضر به همکاری با محقق بودند، به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابهام تأثیر بازيكنان با بهره گیری از مقياس ادراك تأثیر بيوكامپ و همكاران اندازه‌گيري گردید. براي ثبت ميزان پرخاشگري بازيكنان، فيلم بازي‌هاي تيم‌هاي انتخاب شده، در نیم‌فصل اول نظاره و پرخاشگري آنها در چك‌ليستي محقق‌ساخته با الگو گرفتن از چك‌ليست پرخاشگري رابرتس و همكاران ثبت گردید. براي تحليل داده‌ها از آزمون‌های ضريب همبستگي اسپیرمن و رگرسيون خطی بهره گیری گردید. به گونه كلي يافته‌ها نشان دادند بین ابهام تأثیر (ادراک تأثیر) هجومی و میزان پرخاشگری بازیکنان فوتبال ارتباط معناداری هست. نتایج حاصل از رگرسیون نشان داد که ابعاد ابهام تأثیر (ادراک تأثیر) هجومی دارای توان پیش‌بین معناداری برای پرخاشگری بازیکنان فوتبال می باشد. در مجموع مي‌توان نتيجه گرفت هر چه بازیکنان ادراک نقششان بیشتر باشد و از مسئولیت‌ها، جایگاه و تأثیر خود در تیم به خوبی آگاه باشند، میزان رفتارهای پرخاشگرانه‌ی آنها به همان نسبت کاهش خواهد پیدا نمود.

1-1- مقدمه

ورزش به عنوان یک پدیده اجتماعی، در جوامع مدرن امروز جایگاه خاصی در مطالعات اندیشمندان علوم مختلف پیدا کرده می باشد. ابعاد گوناگون این پدیده، آن را از یک امر رقابت‌انگيز صرف خارج ساخته و دامنه آن را به اغلب موضوعات اجتماعی مرتبط کرده می باشد. در میان رشته‌های مختلف ورزشی، رشته فوتبال به لحاظ برخورداری از جذابیت‌ها و هیجانات زیاد توجه آحاد افکار عمومی جوامع را به خود معطوف ساخته و جنبه‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی مترتب بر فوتبال، آن را به عنوان یک صنعت مطرح کرده می باشد (حاج‌بیگی، 1385).

امروزه بهره گیری از علم روانشناسی در ورزش توسط تیم‌ها یک ضرورت به ‌شمار می‌رود. در واقع مربی برای انتخاب یک بازیکن جوان همان‌گونه که به توان و شرایط فیزیکی، تجربی و غيره می‌نگرد، به همان نسبت نیز می‌بایست به آمادگی ذهنی و روانی وی توجه کند. اطمینان از آمادگی ذهنی بازیکنان در تمرین و مسابقات و بهره گیری از حداکثر توان روانی آنان همانند توان جسمانی و توان تاکتیکی برای مربیان و تیم از اهمیت بالايی برخوردار می باشد (حجت‌پور، 1390). بدون شک موفقيت و پيروزي در ورزش قهرماني امروز، خواهان انتظارات بالاتري از آن چیز که پيش‌تر وجود داشته می باشد، مي‌باشد. لذا رفع اين توقعات و نيازهاي خاص، متخصصان ورزشي را بر آن داشته تا بيشتر به جنبه‌هاي وجودي ورزشکاران توجه کرده و در جهت ارتقاء و افزايش مهارت‌هاي آنها كوشش نمايند (سلحشوري، 1390).

فوتبال نیز همانند سایر رشته‌های ورزشی به سطح بالایی از تمرکز، توجه، دقت، آمادگی روانی و غيره نیازمند می باشد. یک مسابقه فوتبال 90 دقیقه می باشد، اما ذهن بازیکنان و مربیان را گاهی چندین هزار دقیقه به خود مشغول نگه داشته و سایر فعالیت‌ها و حوزه‌های زندگی را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد و شکست یا پیروزی، تصمیمات و اشتباهات داوری، اخراج، حذف تیمی، از دست دادن پنالتی، سقوط به دسته پايين‌تر و غيره می‌تواند روزها و حتی هفته‌ها و بلکه سال‌های سال فکر، ذهن و روان بازيكنان را به خود مشغول سازد و اینجاست که تأثیر سازنده روانشناسی در فوتبال خود را بیش از پیش جلوه‌گر می‌سازد (حجت‌پور، 1390).

يك تيم فوتبال براي اينكه بتواند در يك دوره‌ي زماني نسبتاً بلند (به اندازه‌ي يك فصل فوتبال) و حتي بيشتر كارآيي خود را حفظ كند، بايد عوامل رواني را كه بر ذهن و روان بازيكنانش تأثير مي‌گذارند را مورد توجه قرار دهد. بنابراين، در نظر داشتن عوامل رواني باعث مي‌گردد تا عملكرد و كارآيي بازيكنان بهبود يافته و اثرات منفي كه ممكن می باشد برخي عوامل بر عملكرد ورزشكاران داشته باشند، را به حداقل رساند.

در مطالعه‌ي حاضر از ميان متغيرهاي مرتبط با عملكرد ورزشكاران، متغيرهاي ابهام تأثیر و پرخاشگري كه مي‌تواند تأثير منفي بر عملكرد داشته باشد، مورد بررسي قرار خواهند گرفت. ابهام تأثیر به گونه مستقل پیش‌بینی‌کننده‌ي کارآیی و مؤثر بودن عملکرد فرد می باشد (Beuchamp و همكاران، 2002) و عملکرد ورزشكار را به صورت منفی تحت تأثیر قرار می‌دهد (ابوالقاسمي و همكاران، 1385). از طرفي پرخاشگري و رفتار منفي‌گرايانه موجب مي‌گردد كه ورزشكاران هميشه در حالت تدافعي قرار گيرند، كه اين امر به نوبه‌ي خود مانع رشد و شكوفايي ظرفيت‌ها و توانايي‌هاي آنها مي‌گردد و ممكن می باشد تأثير منفي بر عملكرد ورزشكاران داشته باشد (طلايي، 1391).

در تحقيق حاضر سعي بر آن می باشد كه ارتباط بين متغيرهاي ابهام تأثیر و پرخاشگري در بازيكنان ليگ برتر فوتبال ايران شناسايي و پيامدهاي ناخوشايند این متغیرها بر عملكرد بازيكنان، مورد بررسي قرار داده گردد.

تعداد صفحه : 84