گرایش : فیزیولوژی ورزشی

عنوان : اثر نوع و ترتیب تمرینات موازی بر روی فاکتورهای آمادگی جسمانی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد تهران مرکزي

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی (M.A )

گرایش فیزیولوژی ورزشی

عنوان :

اثر نوع و ترتیب تمرینات موازی بر روی فاکتورهای آمادگی جسمانی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

استاد راهنما :

دکتر حمید آقا علی نژاد

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

چکیده   …………………………………………………………………………………….. 1
فصل اول –طرح پژوهش
1-1- مقدمه       ……………………………………………………….. 4
2-1-اظهار مسئله پژوهش     ..……………………………………………… 4
شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
3-1- اهمیت وضرورت پژوهش ……………………………………………

6 4-1- اهداف پژوهش       …………………………………………………

6 1-4-1-هدف کلی     …………………………………………………….

6 2-4-1-اهداف ویژه   …………………………………………………….

6 5-1- فرضیه های پژوهش   ………………………………………………

7 6-1- محدودیت های پژوهش ………………………………………………

7 7-1- قلمرو پژوهش     …………………………………………………..

7 8-1- تعریف واژه ها واصطلاحات پژوهش   …………………………………

7 فصل دوم – ادبیات وپیشینه پژوهش 1-2- مقدمه         ………………………………………………………

10 2-2- بخش اول :مبانی نظری پژوهش   …………………………………….

10 1-2-2- سازگاری های فیزیولوژیکی با تمرین استقامتی   …………………….

10 2-2-2- سازگاری های فیزیولوژیکی با تمرین قدرتی   ……………………….

10 3-2-2-سازگاری های فیزیولوژیک با تمرین موازی   ………………………..

12 4-2-2- عوامل موثر بر سازگاری های تمرینی       …………………………..

12 1-4-2-2-شدت تمرین           ……………………………………………

12 2-4-2-2-تعداد جلسات تمرین در هفته     …………………………………

12 3-4-2-2-مدت تمرین         ……………………………………………

12 4-4-2-2-وراثت       …………………………………………………

12 5-4-2-2-جنسیت         …………………………………………………

13 6-4-2-2- سن   ………………………………………………………

13 7-4-2-2- چربی وترکیبات بدنی   ………………………………………

13 5-2-2- ترکیب بدن    ………………………………………………….

13 6-2-2- توده چربی   …………………………………………………

14 7-2-2-توده بدون چربی           ………………………………………….

15 8-2-2- اثر تمرین موازی بر سازگاری های قدرتی   ………………………

15 9-2-2-اثر تمرین استقامتی بر ساز گاری های کوتاه مدت قدرتی ………………….

16 10-2-2-اثر تمرین موازی بر ساز گاری های استقامتی       …………………
16 11-2-2-تاثیر تمرینات قدرتی قلبی بر پاسخ های استقامتی کوتاه مدت   ………….

19 12-2-2- تاثیر توالی تمرین موازی بر سازگاری های قدرتی واستقامتی   ………

20 13-2-2- سازگاری­های احتمالی برای پاسخ­ها وسازگاری­های بازدارندگی­تمرین موازی

21 14-2-2-هایپرتروفی تارهای عضلانی   ……………………………………

21 15-2-2- تغییر در فراخوانی واحدهای حرکتی ………………………………

22 16-2-2- تغییرات هورمونی       …………………………………………

22 17-2-2-مکانیسم های کوتاه مدت     ……………………………………….

23 1-17-2-2- باقی ماندن خستگی     ………………………………………

23 2-17-2-2- خستگی عصبی عضلانی …………………….………………….

23 3-17-2-2- سازگاري هاي تركيب بدني به تمرينات استقامتي …………………

24 3-2- بخش دوم:پیشینه پژوهش       ……………………………………….

24 1-3-2-پژوهش های داخلی       …………………………………………..

24
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
2-3-2-پژوهش های خارجی       ………………………………………….

25 4-2-مطالعه تمرینات استقامتی         ………………………………………

29 5-2-مقایسه تمرین استقامتی وقدرتی     …………………………………….

30 6-2- مطالعه تمرین موازی     ……………………………………………

33 فصل سوم- روش شناسی پژوهش 1-3- مقدمه     ……………………………………………………

40 2-3- جامعه آماری پژوهش ……………………………………………

40 3-3- روش گزینش نمونه های آماری پژوهش   ……………………………

40 4-3- روش پژوهش       …………………………………………………

40 5-3- روش جمع آوری اطلاعات …………………………………………

40 6-3- ابزارهای اندازه گیری پژوهش ……………………………………

41 7-3-متغییرهای پژوهش       ……………………………………………

41 1-7-3- متغییرهای مستقل ……………………………………………….

41 2-7-3- متغییرهای وابسته     ……………………………………………..

41 8-3- شیوه اجرای پژوهش ……………………………………………….

41 9-3-برنامه تمرین         ………………………………………………

41 1-9-3-مرحله گرم کردن   ……………………………………………….

42 2-9-3-برنامه های تمرین اصلی ………………………………………….

42 1-2-9-3- برنامه تمرین قدرتی     ………………………………………….

42 2-2-9-3-برنامه تمرین استقامتی   ………………………………………

42 3-2-9-3- برنامه تمرین موازی   ………………………………………….

42 3-9-3- مرحله سرد کردن     …………………………………………….

43 10-3- روش آماری پژوهش       ………………………………………….

43 فصل چهارم- یافته های پژوهش 1-4-مقدمه        ……………………………………………………….

45 2-4-توصیف داده های آماری   …………………………………………

45 3-4- آزمون فرضیه های پژوهش     ……………………………………

47 1-3-4- آزمون فرضیه اول     …………………………………………

47 2-3-4- آزمون فرضیه دوم   ……………………………………………..

49 3-3-4- آزمون فرضیه سوم       …………………………………………..

50 4-3-4- آزمون فرضیه چهارم       ………………………………………

51 5-3-4- آزمون فرضیه پنجم             ………………………………………

52 فصل پنجم-بحث نتیجه گیری 1-5-مقدمه             …………………………………….………………

55 2-5-اختصار پژوهش   ……………………………………….…………

55 3-5-بحث ونتیجه گیری   ………………………………….…………….

56 4-5- نتیجه گیری کلی         …. ………………………….………………

60 5-5- پیشنهادهای برخاسته از پژوهش ……………………………………..

61 6-5-پیشنهادات برای پژوهش های آینده   …………………………………..

61 پیوست ها ……………………………………………………………..

62 منابع وماخذ ….. ………………………………………………………

63 چکیده انگلیسی   …………………………………………………………

73  

 

 

فهرست جداول
   
1-2-مقایسه سازگاری های ناشی از تمرینات قدرتی واستقامتی   ………………… 11
2-2-تقسیم بندی سطوح ترکیبات بدن          ………………………………… 14
1-3-برنامه های تمرین استقامتی،مقاومتی وموازی در 8هفته     ………………… 43
1-4- آمار توصیفی متغییرهای پژوهش برحسب چهار گروه مورد پژوهش   ……… 46
2-4- آمار توصیفی متغییرهای عمومی بر حسب چهار گروه مورد پژوهش   ……… 47
3-4-مقایسه تغییرات توان هوازی بیشینه         ……………………………… 47
4-4-مقایسه تغییرات توان بی هوازی           ………………………………… 49
5-4-مقایسه تغییرات چابکی            ……………………………………..… 50
6-4-مقایسه تغییرات استقامت عضلانی     ………………………………….. 51
7-4-آزمون توکی جهت نشان دادن تفاوت در میزان تغییرات استقامت عضلانی ….. 52
8-4-نتایج آزمون های آماری مقایسه تغییرات ترکیب بدن ……………………… 52

 

چکیده

هدف از پژوهش حاضر اثر نوع و ترتیب تمرین موازی بر روی بعضی فاکتورهای آمادگی جسمانی (توان هوازی-توان بی هوازی-چابکی-استقامت ) وترکیب بدنی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان بود.بدین مقصود آزمودنی­ها بصورت داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند ودرچهارگروه استقامتی(10نفر)،قدرتی(10نفر)،موازی استقامتی-قدرتی(10نفر)،موازی قدرتی- استقامتی(10نفر) بصورت تصادفی قرارگرفتند. آزمودنی­ها درآزمون­های مقدماتی توان هوازی با آزمون دوی شاتل ران وتوان بی هوازی با آزمون پرش عمودی (سارجنت)،چابکی با آزمون دوی 9*4 واستقامت عضلانی با آزمون دراز ونشست شرکت کردند و درصد چربی زیر پوست با کالیپر اندازه گیری گردید. سپس برنامه تمرینی طراحی شده برروی آزمودنی ها اجرا گردید.بعداز هشت هفته آزمون های نهایی مجددا به اقدام آمد.

تجزیه تحلیل داده ها از طریق آزمون تحلیل واریانس( ANOVA) ومقایسه چندگانه از میانگین هاودر صورت وجود اختلاف معنادار ازآزمون تعقیبی توکی وTوابسته با بهره گیری از نرم افزار SPSSنسخه 17در سطح معناداریP≤0/05 انجام شده می باشد.

یافته های پژوهش بیانگر آن بود که بعداز 8هفته تمرین استقامتی،قدرتی،موازی(استقامتی -قدرتی) موازی(قدرتی-استقامتی) تفاوت معناداری در توان هوازی بیشینه، توان بی هوازی وچابکی وترکیب بدنی دیده نشد.

استقامت بین گروه های قدرتی و استقامتی تفاوت معناداری داشت؛ و در بین گروه های دیگر اختلاف معنا داری دیده نشد.

1-1-مقدمه

دردنیای امروزمربیگری مسئولیت سنگین و خطیری می باشد که فراتر از گرفتن وقت استراحت وتجزیه تحلیل نقاط ضعف وقوت می باشد.پس مربیان بایستی برای تهیه ی یک برنامه ی جامع وموثربرای ارتقاءسطح کیفی وکمی ورزشکاران به گونه ای کوشش کنند که همه عوامل موردنیاز یک ورزش به ویژه در سطوح قهرمانی یعنی آمادگی جسمانی ،روانی،تکنیکی وتاکتیکی ورزشکار در طول یک برنامه ی زمانبندی شده توسعه یابد.بی گمان اگر مربی نتواند به هریک از جنبه های ذکرشده برای موفقیت دسترسی داشته ویا اشراف کامل داشته باشد از درجه ی موفقیت ورزشکاریا تیم تحت نظر او کاسته خواهد گردید.یکی از ابعاد بسیار مهم در آماده سازی ورزشکاران انتخاب بهترین روش تمرین جسمانی متناسب با زمان های مختلف می باشد(9).

سال های متمادی وبه ویژه در چند سال اخیرپژوهش های علمی مربوط به شناسایی شیوه ی افزایش قدرت واستقامت در ورزشکاران وغیر ورزشکاران همواره مورد توجه بوده می باشد ودر این ارتباط ضمن معرفی روش های گوناگون ،ابزارهای ویژه ای برای افزایش قدرت واستقامت معرفی شده می باشد.در نتیجه برای بسیاری از افراد مشکل می باشد تا بین روش های تمرینی گوناگون ،بهترین روش را انتخاب کنند.لازم می باشد با ارائه ی تصویر روشنی از اطلاعات جدید به همراه فراهم کردن رویکردی ساده ،منطقی و فردی برای تمرینات قدرتی و استقامتی ویا بهره گیری همزمان از این دو شیوه تمرینی ،بهترین روش ها ارائه گردد(9).

اگر چه قدرت عضلانی پایه واساس اجرای حرکات ورزشی بوده وبسیاری از متخصصان علوم ورزشی آن را مهم ترین عامل آمادگی جسمانی واجرای حرکات سنگین می دانند،اما بایستی گفت سایرعوامل جسمانی تأثیر تعیین کننده ای در مجموعه پیچیده اجرای حرکات ورزش دارند(16،9). برهمین اساس مربیان وورزشکاران رشته های مختلف ورزشی علیرغم الویت دادن به یک عامل خاص از عوامل آمادگی جسمانی سایر موارد را نیز مدنظر قرار داده ومعتقد به توسعه وپیشرفت در کلیه زمینه های آمادگی جسمانی در حد مطلوب هستند.

کاربرد این اصول شامل دستکاری چندین متغییر در برنامه ی تمرینی ورزشکاران شامل نوع تمرینات ،ترتیب حرکات یا فعالیت ها ،شدت تمرین ،دوره های استراحت بین فعالیت ها وهمچنین تعداد جلسات تمرینی می باشد، تا دوره های تحریک وریکاوری به صورت بهینه فراهم شده و موجب سازگاری های موثر گردد(48،77).بارعایت این اصول، سازگاری های فیزیولوژیک به هریک از برنامه های تمرین قدرتی واستقامتی ،تا حدود زیادی به تفاوت درچگونگی کاربرد متغییرهای تمرینی بستگی دارد.بر همین اساس تمرین چند دستگاه تولید انرژی واجرای همزمان انواع مختلف تمرینات که ازآن به عنوان تمرین موازی دانسته می گردد،ممکن می باشد اهمیت کاربردی برای سازگاری با این تمرینات داشته باشد.پس در این پژوهش حاضرسعی شده می باشد اثرترتیب تمرین موازی (قدرتی واستقامتی)دربرابر(استقامتی وقدرتی)بر قابلیت­های جسمانی وترکیب بدنی مورد مطالعه قرار گیرد وپیامدهای این روش­های تمرینی با روش های تمرینی استقامتی وقدرتی به تنهایی مقایسه گردد.

تعداد صفحه : 82