گرایش : فیزیولوژی ورزشی

عنوان : اثر 6 هفته تمرین پرحجم تناوبی شدید بر غلظت هورمون رشد و گرلین مردان دارای اضافه وزن

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات کرمان

پایان­ نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت ­بدنی(M.A)

گرایش فیزیولوژی ورزشی

عنوان:

اثر 6 هفته تمرین پرحجم تناوبی شدید بر غلظت هورمون رشد و گرلین مردان دارای اضافه وزن

استاد راهنما:

دکتر روح الله رنجبر

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

چکيده 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه. 3

1-2- اظهار مسئله پژوهش… 4

1-3- ضرورت و اهمیت پژوهش… 7

1-4- اهداف پژوهش… 8

1-4-2 اهداف اختصاصي. 8

1-5- فرضیه های پژوهش… 8

1-7- محدودیت های پژوهش… 8

1-8- تعاریف اصطلاحات و واژه ها 8

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه. 11

2-2- تمرين تناوبي شديد. 11

2-2-1 انواع تمرینات شدید تناوبی. 12

2-2-1-1 HIT با حجم کم. 12

2-2-1-2 HIT با حجم بالا. 12

2-3- سازوکار HIT. 12

2-4- هورمون رشد. 13

2-5- چگونه ترشح هورمون رشد را افزايش دهيم؟. 14

2-5-1 خواب كافي و منظم. 14

2-5-2 تغذيه صحيح. 14

2-5-3 تمرينات ورزشي. 15

2-5-4 فاصله‌ گذاري مناسب بين تغذيه و خواب.. 15

2-6- تأثیر های کاتابولیکی هورمون رشد. 15

2-7- پاسخ هورمون رشد به ورزش.. 16

2-8- گرلین. 19

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-8-1 گرلين به عنوان يك پپتايد معده‌اي- مغزي. 20

2-8-2 تعادل انرژی و گرلین. 20

2-8-3 گرلين و تنظيم دريافت غذا 22

2-8-4 گرلين و چاقي. 24

2-9- پیشینه پژوهش… 25

2-10- جمع بندی. 29

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1- مقدمه. 31

3-2- روش پژوهش… 31

3-3- جامعه و نمونه آماري پژوهش… 31

3-4- متغيرهاي پژوهش… 31

3-4-1 متغير مستقل. 32

3-4-2 متغيرهاي وابسته. 32

3-5- ابزارها و روش هاي جمع آوري اطلاعات.. 32

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

3-6- روش اجراي پژوهش… 32

3-6-1 روش ELISA.. 33

3-6-2 انجام تست الایزا به مقصود اندازه گیری هورمون رشد و گرلین. 34

3-6-3 الگوي برنامه ي تمريني. 36

3-7- روش هاي آماري. 37

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

4-1- مقدمه. 39

4-2- توصيف داده هاي پژوهش… 39

4-3- آمار استنباطی. 41

4-3-1 آزمون KS. 41

4-3-2 آزمون لون. 42

4-3-3 آزمون فرضيه هاي پژوهش… 42

4-3-3-1 فرضيه اول. 42

4-3-3-1 فرضيه دوم 43

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه. 45

5-2- اختصار پژوهش… 45

5-3- بحث.. 46

5-4- نتیجه گیری. 47

5-5- پیشنهادات.. 47

5-5-1 پیشنهاد کاربردی. 47

5-5-2 پیشنهادات برخواسته از پژوهش. 47

منابع و مآخذ. 48

فهرست منابع فارسی. 48

فهرست منابع انگلیسی. 49

چکیده انگلیسی. 51
فهرست جداول

جدول 3-1: ويژگي هاي فردي آزمودني ها (ميانگين ± انحراف معيار) 33

جدول 3-2: الگوي برنامه تمريني. 36

جدول 4-1: ویژگی های فردی آزمودني‌ها در دو گروه پژوهش… 40

جدول 4-2: مقادیر غلظت هورمون رشد و گرلین سرمی در پیش و پس از تمرین دو گروه پژوهش… 41

جدول 4-3: نتایج آزمون KS. 41

جدول 4-4: نتایج آزمون لون. 42

جدول 4-5: نتايج تحليل کوواريانس تغییرات هورمون رشد سرمی در دو گروه تمرین و کنترل. 42

جدول 4-6: نتايج تحليل کوواريانس تغییرات گرلین  در دو گروه تمرین و کنترل. 43

چکيده
هدف از پژوهش حاضر مطالعه اثر 6 هفته تمرین پرحجم تناوبی شدید بر سطوح سرمی هورمون رشد و گرلین مردان دارای اضافه وزن می باشد. به این مقصود 20مرد داری اضافه وزن به شکل تصادفی به دو گروه ( تجربی=10،کنترل=10)تقسیم شدند. پیش و پس از دوره تمرین تناوبی شدید پرحجم از آزمودنی ها نمونه خونی جمع اوری گردید.گروه تجربی 3جلسه تمرین تناوبی شدید را در هفته انجام داد که شامل 3ست برنامه ی پرحجم تناوبی شدید (4دقیقه با شدت90 درصد ضربان قلب ذخیره با دو دقیقه ریکاوری فعال) در هفته اول و به گونه­ی فزاینده تا هفته چهارم هر هفته یک ست اضافه می گردد. تست الایزا برای سنجش هورمون رشد و گرلین مذکور با بهره گیری از کیت تجاری اختصاصی اندازه گیری مورد مطالعه (boster.usa) انجام گردید. برای متغییرهای پژوهش در دو گروه کنترل و تجربی از ازمون تحلیل کوواریانس بهره گیری گردید. برای مطالعه آزمون فرضیه­ها و تصمیم گیری در مورد پذیرش یارد فرضیه ها سطح معناداری (الفا=05/0) در نظر گرفته گردید. پژوهش نشان داد در بین دو گروه تجربی وکنترل اختلاف معنا داری در سطوح سرمی هورمون رشد وگرلین هست (05/0=P) این نتایج بیانگراین می باشد که یک دوره تمرین تناوبی شدید پر حجم موجب افزایش سطوح سرمی هورمون رشد و گرلین افراد داری اضافه وزن می گردد.

1-1- مقدمه
در دهه­ ی اخیر پژوهشگران علوم ورزشی با بهره گیری ترکيب تمرينات سرعتي (ST)[1] و تمرينات تناوبي (IT)[2] يک شيوه جديدي از تمرينات را با نام تمرين تناوبي شديد (HIT)[3] ابداع کردند که هر دو سيستم هوازي و بي­هوازي را بهبود می­بخشد. تمرين تناوبي شديد به وهله­هاي تکراري با فعاليت­هاي تناوبي به نسبت کوتاه با شدتي نزديک به شدتي که VO2peak به­دست مي­آيد (VO2peak90% ≤) نسبت داده مي­گردد. با در نظر داشتن شدت تمرينات، يک تلاشHIT ممکن می باشد از چند ثانيه تا چندين دقيقه طول بکشد که وهله­هاي گوناگون به ­وسيله­ چند دقيقه استراحت يا فعاليت باشدت کم ازهم جدا مي­شوند (جیبالا[4] و همکاران 2008، 63-58؛ لارسن[5] و همکاران 2002، 73-53).

سازوکار اينگونه تمرينات به اين توضیح می­باشد که يک وهله HIT غلظت سوبستراهاي انرژيکي و فعاليت آنزيم­هاي مرتبط با متابوليسم بي­هوازي را افزايش مي­دهد، حال با افزايش تواتر تکرارهاي شديد و اجراي آن به صورت متناوب با ريكاوري بين وهله­هاي فعاليت، نياز سلول عضلاني و مسيرهاي متابوليکي را تغييرداده، به­گونه­ي که هم­زمان دستگاه­هاي توليد انرژي هوازي و بي­هوازي را درگير بازسازي ATP مي­کند. بنابراين با به کارگیری اين تمرينات مي­توان دامنه­ي وسيعي ازسازگاري­هاي متابوليکي و عملکردي را انتظار داشت (داوسون[6] و همکاران 1998، 169-163).

با در نظر داشتن این که هورمون­های رشد و گرلین تأثیر مهمی در وضعیت چاقی و رشد وترکیب بدنی افراد اعمال می­کند و همچنین تمرینات HIT با حجم بالا تأثیر مهم سوخت و سازی دارند. پس ارتباط مهمی میان این هورمون رشد و گرلین و افراد دارای اضافه وزن  هست.

 

تعداد صفحه : 72