گرایش : سیستم های اطلاعاتی

عنوان : تاثیر مدیریت سیستمهای اطلاعاتی بر شایستگی های محوری در شرکتهای بیمه تهران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد

(M.A)

گرايش مدیریت سیستمهای اطلاعاتی

عنوان :

تاثیر مدیریت سیستمهای اطلاعاتی بر شایستگی های محوری در شرکتهای بیمه تهران

استاد راهنما:

دکتر محمد حیدری

پایان نامه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان             شماره صفحه

چکیده 1

مقدمه 2

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1بیان مسئله پژوهش. 4

1-2 اهمیت موضوع. 5

1-3 اهداف پژوهش. 6

هدف اصلی. 6

1-4 فرضیه های پژوهش. 7

1-5 روش پژوهش. 7

1-6 جامعه و نمونه آماری. 8

1-7 روش گردآوری اطلاعات.. 8

1-8 ابزار گردآوری اطلاعات.. 8

1-9 مدل مفهومی. 9

1-10 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 9

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

مقدمه 12

2-1 بخش اول شایستگی محوری. 12

2-1-1 اطلاعات.. 12

2-1-2 مديريت و نيازهاي اطلاعاتي. 13

2-1-3 تعریف فناوري اطلاعات.. 14

2-1-4 كاربرد فناوري اطلاعات در سازمان. 14

2-1-5 تأثیر فناوری اطلاعات در فرآیندهای سازمان. 15

2-1-6 مديران و فناوري اطلاعات.. 16

2-1-7 پذیرش فناوری اطلاعات.. 17

2-1-8 سیستم های اطلاعاتی. 18

2-1-9 معماری  و سیستم های اطلاعات استراتژیک.. 18

2-1-9-1 معماری سیتم. 18

2-1-9-2 تعریف سیستم های اطلاعات استراتژیک.. 19

2-1-9-3 اهميت معماري براي سيستم هاي اطلاعات استراتژيك.. 20

2-1-9-4 فرايند تهيه معماري سيستم هاي اطلاعات استراتژيك.. 20

2-1-9-5 برنامه ريزي سيستم هاي اطلاعات استراتژيك.. 22

2-1-9-6 پشتيباني از موقعيت رقابتي سازمان. 22

2-1-9-7 سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی. 23

2-1-9-8 سیستم های اطلاعات منابع انسانی. 24

2-1-9-9 طراحي سيستم اطلاعات منابع انساني. 25

2-2 بخش دوم مزيت رقابتي. 29

2-2-1 ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ.. 34

2-2-2 ﮔﺮﻭهﺑﻨﺪﻱ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎ 36

2-2-3 ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻣﺪﻝ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ. 36

2-2-4 تعریف شایستگی. 38

2-2-5 تاريخچه شايستگي ها 39

2-2-6 سطوح شايستگي. 40

2-2-7 ابعاد شایستگی. 40

2-3 شایستگی شغلی و رفتاری. 42

2-3-1 تعریف شایستگی رفتاری. 42

2-3-2 حوزه های شایستگی رفتاری. 42

2-3-3 شایستگی شغلی و رفتاری. 43

2-3-3-1 تعریف شایستگی شغلی. 43

2-3-3-2 الگوهاي شايستگي. 43

2-3-3-3 ويژگي هاي مدل شايستگي. 44

2-3-3-4 اهمیت در نظر داشتن شایسته گزینی در اسلام 44

2-3-3-5 چارچوب هاي نظري شایستگی هاي مدیران. 46

2-4 بخش سوم پیشینه پژوهش. 51

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

مقدمه 55

3-1 روش پژوهش. 56

3-1-1 طبقه بندی بر اساس هدف.. 56

3-1-2 طبقه بندی بر اساس روش.. 56

3-2 روش و ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات.. 58

3-2-1 مطالعات کتابخانه ای. 58

3-2-2 پرسشنامه 59

3-3 روایی و پایایی پرسشنامه 59

3-3-1 روایی پرسشنامه 59

3-3-2 پایایی پرسشنامه 60

3-4 جامعه و نمونه آماری. 61

3-4-1 جامعه آماری. 62

3-4-2 نمونه آماری. 62

3-5  روش ها و تکنیک های تحلیل آماری. 63

3-5-1 مدل یابی معادلات ساختاری. 64

3-5-1-1 پايه هاي مدل يابي معادلات ساختاري. 64

3-5-1-2 موارد بهره گیری مدل يابي معادلات ساختاري. 65

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

مقدمه 69

4-1آمار توصیفی. 70

4-1-1 مطالعه وضعیت جنسیت در نمونه آماری. 70

4-1-2 مطالعه وضعیت تحصیلات در نمونه آماری. 71

4-1-3 مطالعه وضعیت سن در نمونه آماری. 72

4-1-4 مطالعه وضعیت سابقه کاری. 74

4-1-5 مطالعه وضعیت تاهل در نمونه آماری. 75

4-1-6 توصیف متغیرهای پژوهش. 77

4-2 آمار استنباطی. 78

4-2-1 مطالعه فرضیات پژوهش. 78

4-2-1-1 فرضیه شماره 1: سرمایه گذاری در حوزه سیستم های اطلاعاتی تاثیر معنی داری بر شایستگی های محوری دارد. 78

4-2-1-2 فرضیه شماره 2: مهارت های مدیریتی سیستم های اطلاعاتی تاثیر معنی داری بر شایستگی های محوری دارد. 79

4-2-1-3 فرضیه شماره 3: مهارت های فنی در حوزه سیستم های اطلاعاتی تاثیر معنی داری بر شایستگی های محوری دارد. 80

4-2-1-4 فرضیه شماره 4: تاثیر گذاری کاربران سیستم های اطلاعاتی تاثیر معنی داری بر شایستگی های محوری دارد. 81

4-2-1-5 فرضیه شماره 5: تخصص کاربران سیستم های اطلاعاتی تاثیر معنی داری بر شایستگی های محوری دارد. 82

4-2-2 مطالعه وضعیت شاخص های پژوهش. 83

4-3 مدل معادلات ساختاری. 85

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه 89

5-1 نتایج آمار توصیفی. 89

5-2 نتایج آمار استنباطی. 89

5-3 نتایج مطالعه وضعیت شاخص های پژوهش. 91

5-4 نتایج مطالعه مدل معادلات ساختاری. 92

5-5 محدودیت های پژوهش. 93

5-6 پیشنهادات پژوهش. 93

5-6-1 پیشنهادات بر اساس فرضیه های پژوهش. 93

5-6-2 پیشنهادات برای تحقیقات آتی. 94

پیوست ها 95

پرسشنامه 95

خروجی نرم افزار 97

منابع و مآخذ. 108

منابع فارسی. 108

منابع غیر فارسی. 109

چکیده انگلیسی. 111

چکیده

امروزه شرکت های بیمه ای تأثیر مهمی در توزیع منابع مالی اعمال می کنند. در این بین بیمه ها به مقصود دستیابی به مزیت رقابتی کوشش می کنند تا حداکثر بهره گیری را از سیستم های اطلاعاتی بهره برداری نمایند. هدف اصلی این پژوهش تعیین میزان تاثیر مدیریت سیستم های اطلاعاتی بر شایستگی های محوری در شرکت های بیمه ای استان تهران می باشد. پس جامعه پژوهش شرکت های بیمه ای استان تهران می باشد. تعداد این افراد 800 نفر می باشد که با در نظر داشتن بهره گیری از فرمول کوکران حجم نمونه پژوهش 256 نفر تعیین شده می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه می باشد که بر اساس پرسشنامه و مدل مفهومی ارائه شده در پژوهش باچا(2012)، این پرسشنامه طراحی و اجرا می گردد. در این پژوهش سرمایه گذاری، مهارت های مدیریتی، مهارت های فنی، تخصص کاربر و تاثیر گذاری کاربر به عنوان متغیر های سیستم اطلاعاتی انتخاب شده می باشد. فرضیات این پژوهش به مطالعه ارتباط بین این متغیر ها و شایستگی محوری می پردازد. در این پژوهش به مقصود مطالعه ارتباط بین متغیر های پژوهش از آزمون های رگرسیونی بهره گیری شده می باشد. نتایج این تحلیل نشان داد که ارتباط معنی داری بین مهارت مدیریتی و سرمایه گذاری در سیستم های اطلاعاتی با شایستگی محوری هست.

کلید واژه:

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

شایستگی محوری، سیستم های اطلاعاتی، شرکت های بیمه ای

مقدمه

با ظهور فناوري اطلاعات در دهه هاي اخیر و رشد سریع آن در سال هاي گذشته، فناوري اطلاعات یکی از ابزارهایی بوده که به صورت گسترده سازمان ها از آن بهره گیری کرده اند و بهره گیری از آن نیز با سرعت زیادي در حال افزایش می باشد. براي استفادة مناسب از راهکارهاي ارائه شدة فناوري اطلاعات، اکثر سازمان ها واحدي با نام فناوري اطلاعات یا اسامی مشابه دایر نموده اند که وظیفۀ شناخت نیازهاي کسب و کار در زمینۀ فناوري اطلاعات و برطرف کردن این نیازها را برعهده دارند. با رشد سریعی که در حوزة فناوري اطلاعات هست، در صورتیکه همۀ این کارکردها در داخل سازمان و از سوي واحد فناوري اطلاعات محقق گردد گسترش بیش از اندازة این واحد را به دنبال خواهد داشت و از آن جایی که حوزة کاري در اکثر سازمان ها با حوزة فناوري اطلاعات فاصلۀ زیادي دارد، گسترش بیش از اندازة واحد فناوري اطلاعات باعث عدم یکپارچگی و اعمال هزینه هاي سربار زیادي بر سازمان می گردد. بر این اساس سازمان ها کوشش می کنند تا جاي ممکن بسیاري از این کارکردها را به خارج سازمان برون سپاري کنند تا علاوه بر جلوگیري از بروز معضلات اظهار شده، از توانمندي و قابلیت هاي سازمان هایی که در حوزة فناوري اطلاعات فعالیت دارند، بهره گیری نمایند(نهاوندی و همکاران،1387). در این بین در محيط متغير امروز، براي حضور و رشد در بازار رقابتي بايد نسبت به رقيب مزيت رقابتي داشت. محصولات برجسته، فناوري پيشرفته و مانند آن، اگر در خلق مزيت رقابتي مؤثر نباشند، هیچ اثري در موفقیت شركت نخواهند داشت و راهبرد رويكردي می باشد كه  به دنبال خلق مزیت رقابتي می باشد(غفاريان،1383). به همین مقصود شرکت ها لازم دارند تا همواره از قابلیت های خود به عنوان یک شایستگی محوری و مزیت رقابتی برای پیشی گرفتن از رقبا بهره گیری نمایند. در این فصل از پژوهش کلیاتی از طرح پژوهش مورد مطالعه قرار می گیرد. اظهار مسئله، اهمیت موضوعی، اهداف و فرضیات پژوهش و هم چنین مدل مفهومی و روش شناسی در این بخش از فصول پنجگانه طرح پژوهش ارائه می گردد.

1-1بیان مسئله پژوهش

در قرن بيست و يكم كاملاً آشكار می باشد كه اطلاعات و ارتباطات، اهميت راهبردي گسترده اي پيدا كرده می باشد. فناوري اطلاعات بسياري از جنبه هاي زندگي روزمرة ما را تحت تاثير قرارداده می باشد و امروزه، ناگزير به بهره گیری از انواع فناوري هاي اطلاعاتي هستيم(سرلک و جواديان،1390). فناوري اطلاعات عنصري کليدي در حذف محدوديت زماني و مکاني، دسترسي بهتر و سريع تر به اطلاعات، به روز بودن و … می باشد. به عبارت ديگر، فناوري، روش انجام کارها را دگرگون ساخته و باعث شده بستري که بر کاغذ بنا شده بود، به بسترهاي الکترونيکي تبديل گردد که آن را در اصطلاح تبادل الکترونيکي اطلاعات مي نامند(اعتمادي و همکاران،1385). در واقع چالش هاي فزاينده محيطي به شكل قابل ملاحظه اي كسب و كار را تحت تأثير قرار داده می باشد. چالش هايي مانند تغييرات سريع، ظهور اينترنت، تنوع نيروي كار، جهاني سازي، تغيير در قوانين و مقررات، كمبود مهارت هاي مورد نياز و ظهور بخش هاي خدماتي نه تنها ساختارهاي سازماني را تحت تأثير قرار داده اند، بلكه ماهيت و تأثیر همه بخش هاي كسب و كار را نيز تحت تأثير قرار داده اند.  بايد بيان نمود که، سيستم هاي اطلاعاتي، سيستم هايي هستند كه اطلاعات لازم براي تصميم گيري را براي افراد تصميم گير فراهم مي آورند. اطلاعاتي را كه سيستم هاي اطلاعاتي در اختيار كاربران قرار مي دهند خدمات سيستم هاي اطلاعاتي مي ناميم. براي اين كه سيستم هاي اطلاعاتي بتوانند خدمات مناسب را در اختيار كاربران قرار دهند نيازمند در اختيار داشتن سخت افزار و نرم افزار مناسب و نيروي انساني آموزش ديده و با انگيزه اند كه در هر صورت، هزينه هاي بالايي را براي سازمان در بر دارند(مهدوي،1384). در محيط متغير امروز، براي حضور و رشد در بازار رقابتي بايد نسبت به رقيب مزيت رقابتي داشت. محصولات برجسته، فناوري پيشرفته و مانند آن، اگر در خلق مزيت رقابتي مؤثر نباشند، هيچ اثري در موفقيت شركت نخواهند داشت و راهبرد رويكردي می باشد كه به دنبال خلق مزيت رقابتي می باشد(غفاریان،1383). در اين شرايط، سازما ن ها با تغيير رويكردهاي راهبردي كنوني به منابع داخلي شركت، به همراه توجيه مزاياي آن در عملكرد شركت مواجه شده اند(بارنی[1]،2001).  در این بین برای حضوری فعال در بازارهای رقابتی امروزی شرکت ها لازم دارند تا شایستگی های محوری خود را توسعه دهند. شایستگی های محوری به عنوان تخصص یک شرکت شناسایی می گردد که به شرکت ها اجازه می دهد تا ارزش آفرینی نمایند و محصولاتی متمایز و منحصر به فرد به بازار ارائه نمایند. در حالی که این اعمال برای رقبا بسیار سخت و گاه غیرممکن می باشد(باچا[2]،2012). در زمینه سیستم های اطلاعاتی ابعاد مختلفی ارائه شده می باشد. در این پژوهش  بر اساس پژوهش باچا(2012) ابعاد سیستم های اطلاعاتی در حوزه سرمایه گذاری، مهارت های مدیریتی، تخصص کاربر، مهارت های فنی سیستم اطلاعاتی مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. بایستی اظهار نمود که تحقیقات زیادی در زمینه مطالعه ارتباط بین سیستم های اطلاعاتی بر عملکرد شرکت ها انجام شده می باشد(سیرکار[3] و همکاران،2000). در این بین مطالعه ارتباط بین مدیریت سیستم های اطلاعاتی با شایستگی های محوری کمتر مورد توجه قرار گرفته می باشد. از سویی در صنعت بیمه با در نظر داشتن گسترش توجه مسئولین نظام مالی و بیمه ای شاهد گسترش بالایی در بازار مربوطه می باشیم. این امر لزوم بهره گیری از سیستم های اطلاعات به مقصود کنترل بهتر نمایندگی ها و یکپارچگی بیشتر در آنان را افزایش می دهد و مدیران بیمه ای را با چالش جدی روبرو نموده می باشد. در این پژوهش کوشش می گردد تا با رویکردی جامع تر به مطالعه ابعاد این ارتباط بپردازیم.

1-2 اهمیت موضوع

امروزه بهره گیری از فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی هم در سطح سازمان ها و هم در سطح مردمی به شدت در حال گسترش می باشد. سازمان ها برای انجام فعالیت های مدیریتی و کارکنانی خود از سیستم های اطلاعاتی مختلفی بهره گیری می کنند. دیگر کمتر سازمانی را می توان پیدا نمود که از سیستم اطلاعاتی خاصی بهره گیری ننماید. توسعه و بهبود عملکرد سیستم های مالی، ارتباط با مشتریان، تولید و مدیریت پروژه و صدها فعالیت دیگر، مرهون بهره گیری از سیستم های اطلاعاتی می باشد. در این بین لازم می باشد تا مدیران این سیستم ها را به عنوان یک مزیت رقابتی در نظر گرفته و به گونه ای از آن بهره گیری نمایند تا به عنوان یک شایستگی محوری برای سازمان ها در بیاید، در این صورت می باشد که می توان از سیستم های اطلاعاتی برای ایجاد فرق سازمان نسبت به رقبا بهره گیری نمود. با وجود اهمیت بالای این موضوع، تا کنون پژوهش جامعی که به مطالعه ابعاد این ارتباط پرداخته باشد دارای سابقه تحقیقاتی نمی باشد. این امر خلاء تحقیقاتی را سبب شده می باشد. محقق کوشش دارد تا با مطالعه ارتباط بین این دو متغیر مسیری جدید را در حوزه آکادمیک و صنعتی برای انجام تحقیقات بیشتر فراهم سازد.

1-3 اهداف پژوهش

هدف اصلی

تبیین تاثیر مدیریت سیستم های اطلاعاتی بر شایستگی های محوری در شرکت های بیمه ای استان تهران

اهداف فرعی

– تبیین تاثیر سرمایه گذاری در حوزه سیستم های اطلاعاتی بر شایستگی های محوری شرکت های بیمه ای استان تهران.

– تبیین تاثیر مهارت های مدیریتی سیستم های اطلاعاتی بر شایستگی های محوری شرکت های بیمه ای استان تهران.

– تبیین تاثیر مهارت های فنی در حوزه سیستم های اطلاعاتی بر شایستگی های محوری شرکت‌های بیمه ای استان تهران.

– تبیین تاثیر تاثیر گذاری کاربران در حوزه سیستم های اطلاعاتی بر شایستگی های محوری شرکت های بیمه ای استان تهران.

– تبیین تاثیر تخصص کاربران در حوزه سیستم های اطلاعاتی بر شایستگی های محوری شرکت های بیمه ای استان تهران.

– ارائه راهکارهایی به مقصود بهبود شایستگی های محوری شرکت های بیمه ای استان تهران از طریق سیستم های اطلاعاتی.

1-4 فرضیه های پژوهش

– سرمایه گذاری در حوزه سیستم های اطلاعاتی تاثیر معنی داری بر شایستگی های محوری شرکت های بیمه ای استان تهران دارد.

– مهارت های مدیریتی سیستم های اطلاعاتی تاثیر معنی داری بر شایستگی های محوری شرکت های بیمه ای استان تهران دارد.

– مهارت های فنی در حوزه سیستم های اطلاعاتی تاثیر معنی داری بر شایستگی های محوری شرکت های بیمه ای استان تهران  دارد.

– تاثیر گذاری کاربران بر سیستم های اطلاعاتی تاثیر معنی داری بر شایستگی های محوری شرکت های بیمه ای استان تهران دارد.

– تخصص کاربران در حوزه سیستم های اطلاعاتی تاثیر معنی داری بر شایستگی های محوری شرکت های بیمه ای استان تهران دارد.

1-5 روش پژوهش

در این پژوهش با در نظر داشتن توصیف متغیرهای پژوهش می توان نوع پژوهش را از انواع توصیفی دانست. هم چنین با در نظر داشتن میدانی بودن پژوهش می توان پژوهش را از نوع تحقیقات پیمایشی دانست. در نهایت با در نظر داشتن کاربردی بودن نتایج پژوهش می توان این پژوهش را از انواع تحقیقات کاربردی دانست.

1-6 جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدیران و کارکنان شعب شرکت های بیمه در استان تهران تشکیل می دهند. تعداد این افراد 800 نفر می باشد که با در نظر داشتن بهره گیری از فرمول کوکران حجم نمونه پژوهش 256 نفر تعیین شده می باشد.

1-7 روش گردآوری اطلاعات

در این پژوهش از دو دسته منابع اطلاعاتی بهره گیری می گردد. نخست به مقصود جمع آوری اطلاعات در مورد مبانی نظری از مطالعات کتابخانه ای در قالب مقالات و پایان نامه ها بهره گیری می گردد. در بخش دوم نیز به مقصود سنجش متغیرهای پژوهش از ابزار پرسشنامه و در قالب کار میدانی به جمع آوری اطلاعات می پردازیم.

1-8 ابزار گردآوری اطلاعات

ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه می باشد که بر اساس پرسشنامه و مدل مفهومی ارائه شده در پژوهش باچا(2012)، این پرسشنامه طراحی و اجرا می گردد.

1-9 مدل مفهومی

(شکل 1-1) مدل مفهومی

1-10 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

در این پژوهش از نرم افزار spss به مقصود مطالعه روابط بین متغیرهای پژوهش بهره گیری می گردد.

تحلیل های صورت گرفته در دو سطح تحلیل توصیفی و اکتشافی انجام می پذیرد. در بخش تحلیل توصیفی به مطالعه وضعیت جمعیت شناختی از ابعاد سن، تحصیلات، سابقه کاری و …. می پردازیم.

به مقصود انجام تجزيه و تحليل هاي مورد نظر و تاييد يا رد فرضيات تحقيق از نرم افزار SPSS-AMOS بهره گیری خواهد گردید. در اين پژوهش جهت ارزيابي روايي سازه از نتايج تحليل عاملي تأييدي(CFA) بهره گیری می گردد. در CFA  شاخص هاي متعدد برازندگي مدل مي تواند روايي سازه را مشخص كنند. با بهره گیری از نرم افزار ایموس برای هر یک از متغیرهای مکنون به همراه هر یک از عوامل آن تحلیل عاملی تاییدی اجرا و مقادیر شاخص های 2χ ،NFI ،GFI ،  RMSEAو SRMR،NNFI  محاسبه می گردد. براي به دست آوردن ماتريس الگو از شيوه استخراج بزرگ نمايي پيشينه و چرخش غيرمتعامد پروماكس به سبب امكان مستقل نبودن عوامل از يكديگر بهره گیری می گردد.

در بخش استنباطی نیز از آزمون های زیر بهره گیری می گردد:

1- مطالعه پایایی ابزار پژوهش از طریق آزمون آلفای کرونباخ

2- مطالعه وضعیت نرمال بودن متغیرهای پژوهش از طریق آزمون کولموگروف اسمیرنوف

3- مطالعه وضعیت شاخص های پژوهش با بهره گیری از آزمون میانگین یک جامعه

4- مطالعه ارتباط بین متغیرهای پژوهش با بهره گیری از آزمون رگرسیون

1-11- تعاریف عملیاتی

سرمایه گذاری در سیستم های اطلاعاتی

در این پژوهش به مقصود سنجش این شاخص از ابزار پرسشنامه بهره گیری می گردد. میانگین پاسخ افراد به سوالات این شاخص نشان دهنده وضعیت شاخص مورد نظر از دیدگاه افراد می باشد. مقصود از این شاخص نیز میزان سرمایه گذاری در سیستم های اطلاعاتی در سال های اخیر بوده می باشد.

مهارت های مدیریتی

در این پژوهش به مقصود سنجش این شاخص از ابزار پرسشنامه بهره گیری می گردد. میانگین پاسخ افراد به سوالات این شاخص نشان دهنده وضعیت شاخص مورد نظر از دیدگاه افراد می باشد. در این شاخص به مطالعه میزان مهارت های کلی مدیریتی افراد می پردازیم. مهارت های برنامه ریزی، سازماندهی، کنترل و .. مد نظر می باشد.

تعداد صفحه :123

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان