گرایش : بازاریابی

عنوان : تاثير فناوري اطلاعات در توانمند سازي کارکنان راه آهن جمهوري اسلامي ايران

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد نراق

جهت دريافت درجه ي کارشناسي ارشد در

رشته :مديريت بازرگاني   گرايش:بازاريابي

موضوع

تاثير فناوري اطلاعات در توانمند سازي کارکنان راه آهن جمهوري اسلامي ايران

استاد راهنما

جناب آقاي دکتر حسين ايزدي

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

  • فهرست مطالب

چکيده……………………………………. 1

فصل اول: کليات پژوهش

مقدمه………………………………….. . 4

1-1- بيان مسأله ………………………….. 5

1-2- اهميت  تحقيق…………………………. 9

1-3- پيشينه تحقيق………………………… 10

1-4- اهداف  تحقيق………………………… 12

1-5- فرضيه هاي  تحقيق…………………….. 12

1-6- روش تحقيق…………………………… 13

1-7- جامعه آماري…………………………. 13

1-8- قلمرو موضوعي تحقيق…………………… 14

1-9- قلمرو مکاني تحقيق……………………. 14

1-10- قلمرو زماني تحقيق…………………… 14

1-11- تعاريف واژه گان…………………….. 14

1-12- معضلات و تنگناهاي تحقيق………………. 16

1-13- اختصار فصل…………………………… 16

فصل دوم: مباني نظري تحقيق

مقدمه…………………………………… 18

2-1- بخش اول: تشريح فناوري اطلاعات و انواع سيستمهاي اطلاعاتي   18

2-1-1- داده……………………………… 18

2-1-2- اطلاعات……………………………. 19

2-1-2-1-ويژگيهاي اطلاعات مناسب و مربوط………. 22

2-1-3- دانش……………………………… 24

2-1-4- تگنولوژي………………………….. 25

2-1-5- فناوري اطلاعات……………………… 26

2-1-6- انواع سيستمهاي اطلاعاتي……………… 29

2-1-6-1-سيستم پردازش تعاملات……………….. 29

2-1-6-2-سيستم اطلاعات مديريت……………….. 30

2-1-6-3- سيستم پشتيباني تصميم……………… 31

2-1-6-3-1- ويژگيهاي سيستم پشتيباني تصميم……. 31

2-1-6-4-سيتم پشتيباني تصميمات گروهي………… 32

2-1-6-5- هوش مصنوعي………………………. 33

2-1-6-6- سيتم هاي خبره يا هوشمند…………… 34

2-1-6-6-1- ويژگيهاي سيستمهاي خبره …………. 35

2-1-6-7- سيستم اتوماسيون اداري…………….. 35

2-1-6-7-1- مزاياي اتوماسيون اداري………….. 36

2-1-6-8- سيستم هاي پشتيباني مديران ارشد(اجرايي) 36

2-1-6-8-1-ويژگيهاي سيستم هاي پشتيباني مديران ارشد(اجرايي) 36

2-1-7- کاربرد فناوري اطلاعات در سازمان………. 37

2-2- بخش دوم: بررسي توانمند سازي…………… 41

2-2-1- تاريخچه و مباني توانمند سازي………… 41

2-2-2- تعاريف توانمند سازي………………… 45

2-2-2-1-توانمند سازي بعنوان يک عنصر ارتباطي…. 45

2-2-2-2-توانمند سازي بعنوان يک مفهوم انگيزشي… 46

2-2-3- دلايل توانمند سازي………………….. 48

2-2-4- مدلهاي توانمند سازي………………… 51

2-2-4-1- مدلهاي عام………………………. 51

2-2-4-2- مدلهاي اقتضايي…………………… 56

2-2-5- منافع و موانع توانمند سازي………….. 60

2-2-6- فراهم آوردن اطلاعات درمورد عملکرد و تأثیر آن در توانمد سازي کارکنان…… 62

2-2-7- تصميم گيري درمورد عملکرد و تأثیر آن در توانمند سازي     64

2-2-8- دانش درمورد عملکرد و تأثیر آن در توانمند سازي.. 66

2-2-9- پيشينه تحقيق………………………. 67

2-3- بخش سوم: تاثير فناوري اطلاعات در توانمند سازي منابع انساني……. 71

2-4- نتيجه گيري………………………….. 76

2-5- اختصار فصل…………………………… .78

فصل سوم: روش پژوهش

مقدمه…………………………………… 80

3-1- روش تحقيق…………………………… 80

3-2- متغييرهاي تحقيق…………………….. .81

3-2-1- متغيير مستقل……………………… .82

3-2-2- متغيير وابسته………………….. ….82

3-3- قلمرو تحقيق…………………………. 83

3-3-1- قلمرو موضوعي تحقيق…………………. 83

3-3-2- قلمرو مکاني تحقيق………………….. 83

3-3-3- قلمرو زماني تحقيق………………….. 83

3-4- جامعه آماري…………………………. 84

3-5- نمونه و روش تعيين حجم نمونه…………… 84

3-6- روشهاي جمع آوري اطلاعات……………….. 86

3-7- تحليل پرسشنامه………………………. 88

3-8- روايي و پايايي پرسشنامه………………. 88

3-8-1- روايي…………………………….. 89

3-8-2- پايايي………………………… ….89

3-9- فرايند عملياتي شدن مفاهيم…………….. 91

3-10- آزمون فرضيات……………………….. 94

3-11- آمار توصيفي………………………… 95

3-12- آمار استنباطي………………………. 95

3-13- آزمون دو جمله اي……………………. 98

3-14- آزمون فريد من براي اولويت بندي گزينه ها.. 99

3- 15- اختصار فصل…………………………. 100

فصل چهارم:تجزيه و تحليل

مقدمه………………………………….. 102

4-1- تجزيه و تحليل توصيفي داده ها…………. 102

4-1-1- جنسيت……………………………. 103

4-1-2- سن………………………………. 103

4-1-3- سابقه خدمت……………………….. 104

4-1-4- سطح تحصيلات……………………….. 105

4-2- تجزيه و تحليل استنباطي داده ها………. .107

4-2-1- آزمون کاي – دو و آزمون دو جمله اي…… 107

4-3- آزمون فريد من………………………. 114

4-3-1- رتبه بندي فرضيه ها………………… 114

4-3-2- درک معني دار بودن اختلاف بين رتبه ها…. 117

4-4- تلخيص و نتيجه گيري………………….. 119

فصل پنجم:نتيجه گيري

5-1- اختصار فرآيند تحقيق…………………… 121

5-2- نتايج فرضيات……………………….. 122

5-2-1- نتيجه فرضيه اول…………………… 122

5-2-2- نتيجه فرضيه دوم…………………… 123

5-2-3- نتيجه فرضيه سوم…………………… 123

5-2-4- نتيجه فرضيه چهارم…………………. 124

5-3- پيشنهادهاي تحقيق……………………. 124

5-4- محدوديتهاي تحقيق……………………. 129

5-5- پيشنهاد براي محقق آينده……………… 129

پيوستها

پرسشنامه………………………………….. .130

منابع     

فارسي………..132

خارجي………..

  • چکيده

اختصار: اين تحقيق در جهت بررسي تأثير فناوري اطلاعات بر توانمندسازي كاركنان در سازمان مي پردازد .به مقصود انجام تحقيق آغاز به مطالعه مباني نظري تحقيق پرداخته گردید. از اين رو بسياري از منابع در اختيار اعم از فارسي و لاتين و همچنين تحقيقات قبلي كه در اين زمينه صورت گرفته بود مورد مطالعه و بررسي قرار گرفت . در اين راستا يكسري مصاحبه هاي اكتشافي با برخي از كارشناسان سازمان به اقدام آمد.در مرحله بعد پس از جمع بندي مطالب نسبت به تدوين فرضيات تحقيق اقدام گردید. در مرحله بعد مباني نظري تحقيق گردآوري گردید كه در ادامه به مدل تحليلي تحقيق رسيديم. در ادامه طریقه تحقيق پرسشنامه به عنوان كاراترين ابزار گردآوري اطلاعات تعيين گردید. محقق به مقصود طراحي پرسشنامه روا و پايا انجام مطالعات بيشتر در مباني نظري و نظر سنجي هاي كارشناسانه را سرلوحه خود قرار داد.بر اين اساس و با در نظر داشتن شاخصهاي موجود ،پرسشنامه اي مشتمل بر 20 سؤال طراحي گردید و پس از بررسي و رفع نواقص آن به تأييد اساتيد محترم راهنما و مشاور رسيد و روايي آن مورد تأييد قرار گرفت .در مرحله بعد به مقصود سنجش پايايي پرسشنامه تعداد 20 پرسشنامه در جامعه آماري توزيع گردید و پس از جمع آوري و تجزيه و تحليل آن پايايي پرسشنامه با ضريب 8/80 درصد مورد تأييد قرار گرفت .در ادامه نيز پرسشنامه ها در بين نمونه آماري كه بالغ بر 120 نفر بودند توزيع و سپس جمع آوري گردید و جهت تجزيه تحليل اقدام گرديد .به اين ترتيب فعاليت ميداني تحقيق با توزيع پرسشنامه در جامعه آماري شروع و با جمع آوري آنها خاتمه يافت.در نهايت به مقصود تجزيه تحليل داده ها از آزمون كاي دو تك متغيره و آزمون دو جمله اي  با كمك نرم افزار spss بهره گیری شده می باشد و براي رتبه بندي ابعاد از آزمون فريدمن بهره گیری شده می باشد .نتايج حاصل از تجزيه تحليل اطلاعات كلي حاكي از تأييد فرضيات پژوهش حاضر مي باشد.

روشهاي اجرا:  در اين پژوهش از نظر تحقيق، يعني از لحاظ نحوه گردآوري   داده ها، روش تحقيق ما روش تحقيق توصيفي مي باشد. در بين انواع مختلف روشهاي تحقيق توصيفي نيز اين تحقيق از نوع پيمايشي می باشد. در تحقيق حاضر از هر دو روش کتابخانه اي و ميداني جهت گرد آوري داده ها و اطلاعات مورد نياز تحقيق بهره گیری گرديد.در اين تحقيق محقق با پرسشنامه بسته كه براي اندازه گيري آن از طيف ليكرت بهره گیری شده داده هاي مورد نياز را گردآوري نمود . به مقصود تجزيه تحليل داده ها از آزمون كاي دو تك متغيره و آزمون دو جمله اي  با كمك نرم افزار spss بهره گیری گرديد

اهداف: هدف اصلي تحقيق حاضر برسي تاثير فناوري اطلاعات در توانمندسازي كاركنان شرکت راه آهن جمهوري اسلامي ايران مي باشد.

از ديگر اهداف اين پژوهش عبارتست از اولويت بندي ميزان اين تاثير بر اساس فرضيات تحقيق و نيز ارائه پيشنهاداتي در خصوص بهره گیری و بكارگيري مؤثر فناوري اطلاعات در توانمندسازي هر چه بيشتر كاركنان مي باشد

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

نتايج بدست آمده: با در نظر داشتن تاييد کليه فروض مي توان بيان كرد که فناوري اطلاعات در توانمندسازي كاركنان شرکت راه آهن ج.ا.ا تاثير معنا دار  دارد.به عبارت ديگر نتايج تحليلهاي انجام شده حكايت از اين امر دارد كه توانمندسازي كاركنان متأثر از بكارگيري فناوري اطلاعات در سازمان مورد نظر مي باشد

مقدمه

اطلاعات يکي از ارزشمندترين وروديهاي سازمان می باشد. اطلاعات باارزش باعث افزايش اطمينان و ثبات منابع انساني مي گردد و کمبود آنها سبب بي اطميناني و بي ثباتي آنان در سازمان مي گردد. امروزه اطلاعات در سازمانها از طريق فناوري اطلاعات جمع آوري ، پردازش و نگهداري مي گردد.همر،چمپي (1378)

 از آنجايي که عملکرد موفقيت آميز سازمانها در گرو وظايف مديريتي يعني برنامه ريزي ،سازماندهي ،رهبري و کنترل می باشد و انجام اينگونه وظايف نيز در گرو اطلاع رساني مديريت می باشد از اين رو پيشرفت سازمانها بدون  برخورداري از ابزارهاي اطلاع رساني و کسب مهارتهاي لازم در زمينه کاربرد فناوري اطلاعات و همچنين اطلاع رساني به کارکنان و مديران براي توانمند کردن آنها در كارهايشان امري غير ممكن می باشد. استونر و فريمن(1375). دانشمندان و نظريه پردازان مديريت بر اين موضوع توافق دارند که کاربرد صحيح و مناسب فناوري  اطلاعات موجب افزايش اثربخشي کارکنان و مديريت در سازمان مي گردد در نتيجه سبب شفافتر شدن مسئوليت و پاسخگو کردن کارکنان و مديران براي تسهيل ارائه خدمات بهتر مي گردد. تغيير و تحولات بنياديني که در ماهيت و بکارگيري فناوري اطلاعات در برخي از کشورهاي جهان در حال شکل گيري می باشد باعث تغيير توجه و افزايش توان و مهارتهاي شغلي آنان شده می باشد .از سوي ديگر ، توانمند سازي نيروي انساني يکي از اعجازآورترين رويکردهاي توسعه منابع انساني مي باشد که منجر به بالندگي نيروي انساني در سازمان مي گردد .توانمند سازي يک حرکت دائمي می باشد و اهميت آن همواره رو به افزايش می باشد زیرا که اساس توسعه در کسب و کار امروز ، همگام بودن با تغييرات اجتماعي ، دستاوردهاي تکنولوژي و تقاضاي محيط رقابتي مي باشد . سازمانها نيازمند افرادي هستند که بتوانند بهترين بهره گیری از تکنولوژي پيشرفته را ارائه دهند و نوآوريها را بيابند و بتوانند محصولات و خدمات خود را بهبود بخشند.  محرکهاي محيطي متعددي وجود دارند که  سازمانها را به توانمندسازي کارکنانشان ترغيب کرده اند .در اين ميان مانند مهمترين اين محرکها اثرات فناوري اطلاعات در محيطهاي کاري مي باشد زیرا که رشد سريع فناوري ، تمامي جوانب سازمانها را به نوعي تحت تأثير قرار داده می باشد .تغييرات سريع فناوري باعث تغيير ماهيت کارها شده و رايانه ها و رباتها و دستگاههاي خودکار جايگزين مشاغل روتين شده اند . اين ابزار تغييرات شديدي در نوع  مهارتها مورد نياز افراد و اعضاي سازمان ايجاد كرده اندرابينز(1374). بديهي می باشد براي رويارويي با چنين چالشي كاركنان بايد توانمند شوند يعني در تمامي جهات رشد كنند.

1-1)بيان مسئله

چالشهاي محيطي عصر حاضر از نظر پيشرفت سريع فناوري اطلاعات ، افزايش انتظارات مشتريان و ضرورت انعطاف پذيري ، سازمانها را به جستجوي راهي براي تداوم خود وادار کرده می باشد .در اين ميان بسياري از سازمانها راه حل را اجراي برنامه هاي توانمند سازي تشخيص داده و کوشش کرده اند با اجراي اين برنامه ها ضمن اصلاح متغيرهاي مؤثر بر احساس افراد از توانمندسازي فرد ، بر موانع دروني و بيروني غلبه کرده و زمينه لازم را براي پرورش کارکنان به وجود آورند .توانمند سازي کارکنان پي آمدهاي نگرشي و رفتاري خاص را براي سازمانها به همراه داشته و بر توان آنها در عرصه رقابت خارجي مي افزايد . توانمند سازي راهبردي مهم براي توسعه سازمانهاي مختلف براي تطابق با تغييرات خارجي و يکي از مسائل اصلي سازمانهاست . در عصر حاضر توانمندسازي به عنوان ابزاري شناخته شده که مديران به وسيله آن قادر خواهند بود سازمانهاي امروزي را كه داراي ويژگيهايي زیرا تنوع شبكه هاي نفوذ ،رشد ،اتكا به ساختارهاي افقي و شبكه اي ،حداقل شدن فاصله كاركنان از مديران ،كاهش تعلقات سازماني و بكارگيري فناوري اطلاعات مي باشد به گونه كارامد اداره كنند بالو و ترکمن[1](2004).

مفهوم توانمندسازي در سالهاي اخير مورد توجه همه دست اندركاران امور سازمانها قرار گرفته و آن را در بخشهاي عمومي و خصوصي بكار گرفته اند. به نظر راپيلي توانمندسازي يك مفهوم ،يك فلسفه ،يك مجموعه از سلوك رفتاري و يك برنامه سازماني می باشد . مفهوم توانمند سازي عبارتست از سلوك رفتاري به معناي سهيم کردن گروههاي خود گردان و افراد در تعيين سرنوشت حرفه اي خود.توانمندسازي به عنوان يك برنامه سازماني به كل نيروي كار فرصت بيشتري براي آزادي ،بهبود مهارتها ، دانش و غني تر كردن پتانسيل شان در جهت خير و صلاح خود و سازمانشان اعطا مي كند.بسياري از كارشناسان عقيده دارند كه سازمانها قادرند بهره وري را از طريق فرآيند توانمندسازي كاركنانشان ارتقا بخشند.توانمند سازي براي افراد مختلف معاني متفاوتي را تداعي مي نمايد و چند دهه از كاربرد آن مي گذرد اما آن چیز که جديد می باشد نقشي می باشد كه فناوري اطلاعات در امكان پذير ساختن توانمندسازي منسجم و جامع ايفا مي نمايد توربان[2](2000).

توانمندسازي بدين معني می باشد كه براي افراد آزادي و اطلاعات لازم را فراهم آوريم تا آنان آن چیز که را كه خود مي خواهند به گونه اي موفقيت آميز انجام دهند به جاي اينكه آنان را وادار كنيم كه آن چیز که را ما مي خواهيم انجام دهند .بنابراين سیاق بر اين اعتقاد می باشد كه كاركنان با اطلاعات توانمند مي شوند .هر چقدر اطلاعات در اختيار كاركنان قرار گيرد به همان نسبت بر ميزان توانمنديشان افزوده مي گردد .توانمند سازي حاصل نخواهد گردید مگر در پرتو تعهد مديران به آموزش و تبادل اطلاعات با كاركناني كه تا به امروز توجهي به آنها نداشتند . دسترسي به اطلاعات اين امكان را براي افراد سازمان به وجود مي آورد كه كل سازمان را ببينند و از تأثیر خود در عمليات سازمان آگاه گردند.

در خصوص اطلاعات و اهميت آن مسائلي بيان گردید در ادامه نيز بايد اظهار داشت كه مدت زمان زيادي بود كه سازمانها بر اساس نظريه تاريكخانه مديريت اقدام مي كردند .بر اساس اين نظريه ،مديران بايد كاركنانشان را در تاريكي نگه داشته و آنها را با اطلاعات بي اهميت تغذيه كنند .اما امروزه ارتباط بين دسترسي به اطلاعات و توانمندسازي در تحقيقات دانشگاهي و نيز در اقدام به اثبات رسيده می باشد .به اعتقاد “وييك”[3] دسترسي به اطلاعات فهم افراد را از مشكلات پيچيده افزايش خواهد داد . “نوناك”[4] نيز بر اين باور بود كه تبادل اطلاعات جزء مهم در استقلال اقدام افراد به شمار مي آيد .البته بايد اطلاعاتي در اختيار افراد قرار گيرد كه منجر به افزايش كاراييشان گردد نه اطلاعاتي كه سردرگمي آنها را در پي خواهد داشت.

توانمندسازي كاركنان مستلزم تضمين دسترسي آنها بر فرآيند تصميم گيري می باشد كه تاكنون به آنها دسترسي نداشته اند.برنامه هاي توانمندسازي مي تواند به كاركنان استقلال اقدام بخشيده ، براي آنان تنوع و چالش را به ارمغان آورده ، كنترل را سهل تر نموده ،فرصت ابتكار عملهاي فردي را افزايش داده ،نسبت به اهداف گروهي تعلق ايجاد كرده و منجر به ايجاد مهم بودن و وجود داشتن در آنها مي گردد. مقصود از توانمندسازي اعطاء قدرت تصميم گيري و تفويض اختيار می باشد .اساس تصميم گيري کارکنان در خصوص عملکرد سازمان ،اعطاي اين حق از سوي مديران و تفويض اختيار از سوي آنان می باشد .به عبارتي اگر قرار می باشد که زيردستان در تصميم گيري خود در خصوص عملکرد سازمان موفق باشند بايد به اندازه لازم براي بجای آوردن وظايف واگذار شده اختيار داشته باشند .تفويض اختيار مي تواند براي نشان دادن اعتماد و اطمينان به فردي که کار را مي پذيرد بکار رود.در حقيقت توانمندسازي نوعي از ترتيبات سازماني می باشد که سبب افزايش استقلال و قدرت تصميم گيري و مسئوليت تصميم گيري کارکنان مي گردد اندرو و اسکوسي[5](2003).

در مبحث توانمندسازي کارکنان تفويض مسئوليتها امري بديهي می باشد ولي اين امراز طريق مهارت و دانش می باشد .به يقين توانمندسازي در سازمانها تنها در دادن حق رأي اختصار نمي گردد بلکه هدف اصلي توانمندسازي تقويت عملکرد سازمان از طريق بهره گیری کاملتر از دانش ،مهارت ،تجربه و خرد کارکنان سازمان مي باشدکينلا(1383).در حقيقت توانمندسازي به عنوان يک برنامه سازماني ،اجازه دادن به نيروي کار براي آزاد کردن ،توسعه دادن و بکارگيري مهارتها ،تجربيات ،ادراک و دانايي هاي بالقوه خود در جهت عملکرد سازمان مي باشد توربان[6](2000).

با در نظر داشتن توضيحات فوق در خصوص اهميت توانمندسازي ،در اين پژوهش فرضيات تحقيق ازمدل باون و لاولر[7](1992) استخراج شده می باشد .در اين مدل توانمندي سازماني از چهار مؤلفه بررسي مي گردد كه در اين ميان دسترسي به اطلاعات تأثیر مهمي را در تصميم گيري ايفا مي كند و موجب توانمندي مي گردد . بر اين اساس مدل مفهومي اين تحقيق را مي توان بدين شكل ترسيم نمود:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

تعداد صفحه :164

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان