گرایش : تحول

عنوان : ارتباط بین اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M .A)

گروه مدیریت دولتی

گرایش : مدیریت تحول

عنوان :

ارتباط بین اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق

جنوب استان کرمان

استاد راهنما :

دکتر مهدی محمدی

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات پژوهش

1-1-مقدمه. 2

1-2 عنوان پژوهش.. 4

1-3 اظهار مسأله. 4

1-4- ضرورت و اهمیت انجام پژوهش.. 8

1-5 اهداف پژوهش.. 9

1-5-1 اهدف اصلی.. 9

1-5-2  اهداف فرعی.. 9

1-6 فرضیات پژوهش.. 9

1-6-1 فرضیه اصلی پژوهش.. 9

1-6-2 فرضیه­های فرعی پژوهش.. 9

1-7 تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها 10

1-7-1 تعاریف نظری متغیرها 10

1-7-2 تعاریف عملی متغیرها 12

 

فصل دوم: مروری بر ادبیات پژوهش

2-1 مقدمه. 15

2-2- اخلاق مدیریتی.. 16

2-2-1- معنا و مفهوم اخلاق.. 16

2-2-2- پیشینه تاریخی مطالعه اخلاق.. 17

2-2-3- نظریه های اخلاق.. 18

2-2-3-1- نظریه عاطفی.. 18

2-2-3-2- نظریه وجدان. 19

2-2-3-3- نظریه فلاسفه اسلامی- اراده 20

2-2-3-4- نظریه زیبایی.. 20

2-2-3-5- نظریه افلاطون. 20

2-2-3-6- نظریه پرستش…. 21

2-2-3-7- نظریه عقلی.. 21

2-2-3-8- نظریه نظریه کرامت و عزت نفس…. 22

2-2-4- اخلاق نظری و اخلاق کاربردی 23

2-2-5- اخلاق در مدیریت و ضرورت مطالعه آن. 24

2-2-6- عناصر اخلاق.. 25

2-2-7- مدل ها و الگوهای رفتار اخلاقی مدیران. 26

2-2-7-1- مدل ارائه شده توسط دفت… 26

2-2-7-2- مدل ارائه شده توسط دوبرین و همکاران. 27

2-2-7-3- مدل ارائه شده توسط رابینز. 28

2-2-7-4- مدل ارائه شده توسط ابطحی.. 29

2-2-7-5- مدل ارائه شده توسط لارنس و کولبرک… 29

2-2-8- مولفه های اخلاق.. 31

2-2-8-1- اعتماد. 32

2-2-8-2- عدالت… 33

2-2-8-3- صداقت… 34

2-2-8-4- دوری از تبعیض….. 35

2-2-8-5- تکریم. 35

2-3 سلامت سازمانی.. 36

2-3 -1- سازمان سالم. 37

2-3 -2- مفهوم سلامت… 39

2-3 -3- مفهوم سازمان و سلامت سازمانی.. 40

2-3 -4- ویژگی­های سازمان سالم. 43

2-3 -5- اهمیت سلامت سازمانی.. 44

2-3-6- عوامل ایجاد و حفظ سلامت سازمانی.. 46

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-3-7- منابع سلامت سازمانی.. 47

2-3-8- سلامت سازمانی و تصمیم گیری مدیران. 48

2-3-9- زيربناي نظري سلامت سازماني.. 51

2-3-10- ابعاد سلامت سازماني.. 53

2-4- پیشینه پژوهش…. 58

2-5- چهارچوب نظری پژوهش…. 65

2-6- مدل مفهومی پژوهش…. 66

اختصار فصل دوم. 67

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- مقدمه. 69

3-2- روش پژوهش: 70

3-3- فرایند پژوهش.. 70

3-4- جامعه آماری.. 71

3-5- روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه. 72

3-6 ابزار جمع آوری داده ها 72

3-7- تعیین روایی و پایایی ابزار سنجش…. 74

3-8- روش گردآوری داده­ها 75

3-9- روش تجزیه و تحلیل و آزمون های آماری.. 75

اختصار فصل سوم. 76

 

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه. 78

4-2 توصیف داده‌ها 79

4-2 -1 توصیف شاخص‌های دموگرافیک… 79

4-2 -1-1 مطالعه توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر اساس سن.. 79

4-2 -1-2 مطالعه توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر اساس جنسیت… 80

4-2 -1-3 مطالعه توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر اساس تحصیلات… 81

4-2 -1-4 مطالعه توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر اساس سابقه خدمت… 82

4-2 -2 توصیف کمی متغیرهای پژوهش…. 83

4-2 -3- توصیف کیفی متغیرهای اصلی پژوهش و مؤلفه های مربوطه. 87

4-2 -4- مطالعه فرض نرمال. 95

4-3- آمار استنباطی: 96

اختصار فصل چهارم. 105

 

فصل پنجم: نتیجه گیری ،  بحث و پیشنهادها

5-1-مقدمه. 107

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

5-2- نتایج تجزیه و تحلیل های آماری.. 108

5-3- بحث و مطالعه.. 111

5-4- پيشنهادات مبتنی بر نتایج پژوهش و ارائه راهکارها 114

5-5- پیشنهاداتی برای پژوهش­های آینده 115

5-6- محدودیت های پژوهش.. 116

اختصار فصل پنجم. 117

منابع و مأخذ: 118

پیوست ها 129

چکیده:

هدف اصلی پژوهش مطالعه ارتباط بین میزان اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی کارکنان شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان بود. پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی و از حیث ماهیت توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان اداری زن و مرد شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان به تعداد 300 نفر تشکیل می­داد. با بهره گیری از جدول کرجسی و مورگان (1970) تعداد نمونه آماری 169 نفر تعیین گردید. برای انتخاب نمونه آماری پژوهش از روش نمونه­گیری تصادفی ساده بهره گیری گردید. جهت گردآوری داده­های پژوهش از دو پرسشنامه سنجش اخلاق مدیریتی نژاد حسنی (1388) و پرسشنامه سلامت سازمانی هوی و همکاران (1996) بهره گیری گردید. پس از جمع­آوری پرسشنامه­های توزیع شده، جهت توصیف داده­های پرسشنامه از روش­های آمار توصیفی شامل: میانگین، انحراف معیار بهره گیری گردید. در بخش آمار استنباطی و برای آزمون فرضیه­های پژوهش از آزمون ضریب همبستگی پیرسون بهره گیری گردید. نتايج نشان مي‌دهد كه بین اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی کارکنان شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان ارتباط مثبت و معناداری هست. همچنین نتایج پژوهش نشان داد بین مؤلفه های اخلاق مدیریتی (صداقت، دوری از تبعیض، اعتماد، تکریم، عدالت) و سلامت سازمانی کارکنان شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان ارتباط مثبت و معناداری هست.

کلمات کلیدی: 1- اخلاق مدیریتی 2- سلامت سازمانی  3- کارکنان  4- مدیران  5- شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

1-1- مقدمه

جامعه امروز، ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ اﺳـﺖ. اﻣﺮوزه، ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎ، در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﻳﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺳﭙﺮي ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻫـﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم دادن وﻇﺎﻳﻒ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﺗﺨﺼﺼﻲ، ﻫﺪفﻫﺎي ﻋﺎم ﻳﺎ ﺧﺎﺻﻲ را ﺑﺮاي ﺟﺎﻣﻌـﻪ و ﻣـﺮدم آن ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻲ ﺳﺎزد (پیامنی و پاک طینت، 1392). مهمترين هدف هر سازماني دستيابي به بالاترين سطح ممكن در بهره­وري يا بهرهوري بهينه می باشد. عوامل كارامد در بهره­وري عبارتند از: سرمايه، ابزار، روش­هاي انجام كار و نيروي انساني. بي­گمان نيروي انساني ماهر و كارامد يكي از مهمترين ابزارها براي رسيدن به هدفهاي سازمان می باشد(بازوند، 1392). موفقیت و رشد یک سازمان نیاز به یک مجموعه خوب از سرمایه انسانی دارد (پرمارپان و همکاران[1]، 2013).

در عصر حاضر اهمیت، جایگاه و تأثیر مدیران به عنوان طراحان، هدایتگران و اداره‌کنندگان اصلی سازمان بر کسی پوشیده نیست و بکارگیری نظام‌های مؤثر انتخاب، جذب، نگهداری، ارزیابی و توسعه آنان نیز طبیعتاً از جایگاه مهم و ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. پیچیدگی فزاینده جامعه، پیشرفت علم، تکنولوژی، و به تبع آن نیازمندی ها و گسترش سازمان‏ها ایجاب می‏کند که از مدیران ماهر و کارآمد در اداره مؤثر سازمان‏ها بهره گیری گردد، زیرا بازده عملکرد معقول مدیران می باشد که موجب بقاء و رشد سازمان می‏گردد (ایران نژاد پاریزی و ساسان گهر، 1390: 31).

اخلاقي بودن يا نبودن رفتار مدیران مي­تواند موجب بروز پيامدهاي مثبت يا منفي در سطح سازمان گردد. اخلاق در سازمان‌ها شامل اخلاق فردی مدیر و پیام‌هایی می باشد‌که فعالیت سازمان ارسال می کند. رهبری اخلاقی و تأثیر کلیدی آن در شکل دادن به هنجارهای اخلاقی و فرهنگ سازمان از مباحث مهم می باشد. از موارد دیگر که در اداره گروهی و مدیریت اخلاقی سازمان مطرح می باشد. با در نظر داشتن این نکات، حاکمیت اخلاق حرفه‌ای در سازمان قادر می باشد به میزان بسیار چشمگیری سازمان را در جهت کاهش تنش‌ها و موفقیت در تحقق اهدافش یاری نماید. امروزه داشتن اخلاق حرفه‌ای به‌ویژه برای مدیران به‌منزله یک مزیت رقابتی در سازمان مطرح می‌باشد(صالحی، 1389: 4).

يكي از عواملي كه سازمان را در جهت تحقق اهداف آن ياري مي­رساند، سلامت سازماني مي­باشد. سازمان سالم سازماني می باشد كه نه تنها در محيط خود دوام مي­آورد، بلكه در يك برهه­ي زماني طولاني نيز به گونه كافي سازش كرده و توانايي بقاء و سازش خود را به گونه اي مداوم گسترش مي­دهد (زهرايي و رجايي­پور، 1390). البته، عملكرد سازمان در يك روز مشخص، ممكن می باشد اثربخش يا غير اثربخش باشد، اما علايم درازمدت در سازمانهاي سالم، مساعدت اثربخشي می باشد. اگر تخصص­ها و فنون از سلامت كامل برخوردار باشند، افزايش مسئوليت­پذيري كاركنان و بهبود كيفيت محصولات و خدمات سازمانها تأمين مي­گردد. بنابراين، کوشش براي بهبود سلامتي و رفاه نيروي كار بايد از راه سالم­سازي خود سازمان آغاز گردد و ادامه يابد. اصلاح، رشد و پيشرفت سلامت سازماني بيان مي­كند كه محدوده محل كار سالم بايد ارتقاء و بهبود يابد (دیجوی و ویلسون[2]، 2007).

حال با در نظر داشتن موارد فوق و اهميت جایگاه مدیران در سازمان در اين پژوهش به دنبال این هستیم تا به مطالعه ارتباط بین اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی شرکت برق جنوب استان کرمان بپردازیم.

1-2- عنوان پژوهش

ارتباط بین اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

1-3- اظهار مسأله

در جهان کنونی بسیاری از فعالیت­های انسانی و حیاتی مورد نظر جامعه را سازمان­های گوناگون انجام می­دهند. پیشرفت و بقای جامعه تابع عملکرد مؤثر سازمان­هاست. پس بایستی جامعه امروز را جامعه سازمانی بنامیم (مسعودی، 1388). سازمان­ها در صورتي خواهند توانست وظايف خطيري را كه به دوش آن­هاست به نحو احسن انجام دهند كه سالم و پويا باشند (شریعتمداری، 1388). سالم بودن سازمان باعث اعتماد بیشتر اعضای سازمان به یکدیگر و افزایش روحیه آنها برای انجام وظایف خود خواهد گردید و به دنبال آن روحیه بالای آنان موجبات انگیزش و علاقه­مندی به كار را در کارکنان سازمان به وجود آورده که نتیجه این فرایند، افزایش اثربخشی و کارایی سازمان خواهد بود. به تعبیری، سازمان سالم یک سازمان مؤثر می باشد که تقریبأ تمامی فعالیت­های آن در سطحی بالا انجام می­گردد (رامداس و لویس[3]، 2011).

سلامت سازمانی به عنوان توانایی هر سازمان برای موفقیت در انجام ماموریت های خود تعریف شده می باشد (فرماهینی فراهانی و همکاران، 2014). سلامت سازمانی همچنین چارچوب مفیدی برای تجزیه و تحلیل اوضاع سازمان می باشد (اسمیت[4]، 2002). این مفهوم اثربخشی سازمان را در شرایط مختلف منعکس کرده و نشان می­دهد که سازمان در برابر تغیرات چگونه واکنش نشان می­دهد (سبانسی[5]، 2009).

امروزه، سازمان­ها به عنوان موجود زنده­اي كه داراي هويتي مستقل از اعضا خود مي­باشند، تصور مي­شوند. به گونه­اي كه با اين هويت جديد مي­توانند، رفتار كاركنان را تحت تأثير قرار دهند. اين شخصيت و هويت مي­تواند داراي «سلامت سازماني» و يا «بيماري سازمانی» باشد (سیدجوادین و همکاران، 1389). مفهوم سلامتي مثبت در يك سازمان توجه را به شرايطي جلب مي­كند كه رشد و توسعه سازمان را تسهيل كرده و يا موجب پويايي سازماني می باشد.

تعداد صفحه :151

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان