گرایش : فیزیولوژی ورزشی

عنوان : اثر هشت هفته تمرین مقاومتی بر سطوح پلاسمایی کمرین و انسولین در موش های نر مقاوم به انسولین

دانشگاه الزهرا(س)

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

گرایش فیزیولوژی ورزشی

عنوان:

اثر هشت هفته تمرین مقاومتی بر سطوح پلاسمایی کمرین و انسولین در موش های نر مقاوم به انسولین

استادان راهنما:

دکتر پروانه نظرعلی

دکتر رزیتا فتحی

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

1-1مقدمه. 2

1-2بیان مسأله. 3

1-3-ضرورت و اهمیت پژوهش.. 6

1-4- اهداف پژوهش.. 9

1-4-1 هدف کلی.. 9

1-4-2- اهداف اختصاصی.. 9

1-5- فرضیه های پژوهش.. 9

1-6- محدودیتهای پژوهش…. 10

1-6-1- محدودیت های قابل کنترل.. 10

1-6-2- محدودیت های غیر قابل کنترل ……………………………………………………………………………… 10

1-7- مکان پژوهش…. 10

1-8- روش پژوهش…. 11

1-9- تعریف عملیاتی  واژه ها و اصطلاحات… 11

1-9-1-کمرین: 11

1-9-2 انسولین : 11

1-9-3 مقاومت به انسولین: 11

1-9-4 – اجرای ورزشی.. 12

فصل دوم : مبانی نظری و بیشینه پژوهش

2-1- مقدمه. 14

2-2-  مبانی نظری پژوهش…. 14

2-2-1- بافت چربی.. 14

2-2-1-1- بافت چربی قهوه ای- بافت چربی چند حفره.. 15

2-2-1-2- بافت چربی سفید – بافت تک حفره ای.. 15

2-2-1-3- بافت چربی به عنوان یک ارگان درون ریز…………………………………………………………….17

2-2-2- خانواده کمرین.. 19

2-2-3-ساختار ، سنتزو گیرنده های کمرین.. 20

2-2-4- تأثیر  و عملکردهورمون کمرین در بدن.. 25

2-2-5- تأثیر کمرین و  CMKLR1در بیولوژی بافت چربی.. 27

2-2-6-  کمرین و التهاب… 28

2-2-7-  ارتباط کمرین  با متابولیسم و چاقی.. 33

2-2-8- کمرین ، هموستاز گلوکز ومقاومت به انسولین.. 35

2-2-9- تأثیر فعالیت ورزشی در مقاومت انسولینی و دیابت… 37

2-3- پیشینه پژوهش…. 48

2-3-1- تحقیقات انجام شده  بر روی تغییرات غلظت کمرین در داخل کشور 48

2-3-2- تحقیقات انجام شده  بر روی تغییرات غلظت کمرین درخارج از  کشور 53

2-4- جمع بندی و نتیجه گیری کلی …………………………………………………………………………………….57

فصل سوم : روش شناسی پژوهش

3-1- مقدمه. 59

3-2- طرح پژوهش…. 59

3-3- آزمودنی ها و نحوه دسته بندی آن ها 59

3-4- نحوه نگهداری و تغذیه آزمودنی ها 59

3-5- نحوه مقاوم به انسولین کردن آزمودنی ها 60

3- 6- برنامه تمرین آزمودنی ها 60

3-7- روش گرد آوری اطلاعات و وسایل اندازه گیری.. 63

3-8- متغیرهای پژوهش…. 64

3-8-1- متغیر مستقل.. 64

2-8-3 متغیر وابسته ………………………………………………………………………………………………………………..64

3-8-3- متغیر کنترل.. 64

3-9- روش بی هوش کردن آزمودنی ها، جمع آوری و نگهداری پلاسما 64

3-10- روش های آزمایشگاهی اندازه گیری متغیرها 65

3-11-  روش تجزیه و تحلیل آماری داده ها 65

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

4-1- مقدمه. 68

4-2-توصیف داده ها 68

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

4-2-1- مشخصات آزمودنی ها 68

4-2-2- یافته های مربوط به متغیرهای پژوهش…. 69

4-3- تجزیه و تحلیل استنباطی یافته های پژوهش…. 70

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

4-3-1- تغییرات وزن آزمودنیها 70

4-3-2- آزمون فرضیه های پژوهش…. 71

4-3-2-1- فرضیه اول.. 71

4-3-2-2- فرضیه دوم. 73

4-3-2-3- فرضیه سوم. 74

4-3-2-4-فرضیه چهارم. 76

4-3-2-5- فرضیه پنجم.. 78

4-4- جمع بندی ……………………………………………………………………………………………………………………..80

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه. 82

5 -2- اختصار پژوهش.. 82

5-3- بحث و تفسیر نتایج.. 83

5-3-1- بحث و تفسیر تغییرات سطوح پلاسمایی کمرین پس از تمرین مقاومتی.. 83

5-3-2-  تغییرات سطوح پلاسمایی نیم رخ لیپیدی پس از تمرین.. 86

5-3-3- تغییرات سطوح پلاسمایی انسولین وگلوکزومقاومت به انسولین پس از تمرین.. 89

5-4- نتیجه گیری.. 92

5-5-  پیشنهادات… 93

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………..94

پیوست…………………………………………………………………………………………………………………………………….117

 

فهرست جدول ها

جدول 2-1 : آنزیم های مورد نیاز برای تبدیل پروکمرین به فرم کمرین………………………………..22

جدول 2-2: منابع ایزوفرم های کمرین…………………………………………………………………………………….23

جدول 3-6-1- برنامه تمريني آزمودني ها ونحوه اضافه باردر جلسات تمرینی……………………….62

جدول 4-1 – وزن نمونه های مورد پژوهش……………………………………………………………………………..68

جدول 4-2- میانگین و انحراف استاندارد مربوط به متغیرهای پژوهش ………………………………..69

جدول 4-3. نتايج حاصل از روش آماری تحليل واريانس يك طرفه فاكتور کمرین در سه گروه……………………………………………………………………………………………………………………………………………72

جدول 4-4.  نتايج حاصل ازروش آماری تحليل واريانس يك طرفه فاكتورHDL در

سه گروه……………………………………………………………………………………………………………………………………..73

جدول 4-5. نتايج حاصل از روش آماری تحليل واريانس يك طرفه فاكتور LDL در

سه گروه ……………………………………………………………………………………………………………………………………75

جدول 4-6. نتايج حاصل از روش آماری تحليل واريانس يك طرفه فاكتور انسولین در

سه گروه ……………………………………………………………………………………………………………………………….77

جدول 4-7. نتايج حاصل از روش آماری تحليل واريانس يك طرفه فاكتور گلوکز در

سه گروه ……………………………………………………………………………………………………………………………………78

فهرست شکل ها

شکل 2-1 تأثیر کمرین و CMKLR1 در بیولوژی بافت چربی……………………………………………28

.نمودار4-1- تغییرات وزنی آزمودنی ها …………………………………………………………………………………. 71

نمودار4-2- میزان کمرین پلاسمایی بر حسب نانوگرم بر دسی لیتر در سه گروه………………….72

نمودار4-3- میزان HDL بر حسب میلی گرم بر دسی لیتر در سه گروه………………………………74

نمودار4-4- میزان LDL بر حسب میلی گرم بر دسی لیتر در سه گروه……………………………….76

نمودار4-5- میزان انسولین بر حسب میلی گرم بر دسی لیتر در سه گروه……………………………..78 نمودار4-6- میزان گلوکز بر حسب میلی گرم بر دسی لیتر در سه گروه…………………………………79

چکیده:

مقدمه: کمرین یک ازآدیپوکاین های تازه کشف شده می باشد که ممکن می باشد در توسعه التهاب و مقاومت به انسولین شرکت داشته باشد.پژوهش حاضر اثر هشت هفته تمرین مقاومتی بر سطوح پلاسمایی کمرین و انسولین در موش های نر مقاوم به انسولین را موردارزیابی قرار داد.

مواد و روش ها: 24 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار (میانگین وزن 23±161 گرم وسن 4- 5 هفته) بعد از یک هفته تطابق با محیط آزمایشگاهی به 3 گروه 8 تایی (کنترل سالم- کنترل مقاوم به انسولین –تمرین کرده مقاوم به انسولین ) تقسیم شدند. حیوانات در گروه تمرین مقاوم به انسولین یک برنامه تمرین مقاومتی شامل بالا رفتن از نردبان با وزنه های متصل به دم را(3 روز در هفته برای 8 هفته)، انجام دادند.  بعد از 8 هفته تمرین مقاومتی غلظت پلاسمایی سطوح کمرین،گلوکز، انسولین، نیم رخ لیپیدی آزمودنی ها، اندازه گیری گردید.

یافته ها: یافته ها نشان داد تمرین مقاومتی منجر به کاهش معناداری در سطوح کمرین (01/0=p)، گلوکز(001/0=p)، انسولین (001/0=p) و سطوح LDLپلاسما (007/0=p) و افزایش معناداری در سطوح HDLپلاسما (03/0=p)در گروه مقاوم به انسولین گردید.

نتیجه گیری: به نظر می رسد، تمرین مقاومتی با شدت های بالا، می تواند به عنوان رویکردی پیشگیرانه در بهبود مقاومت به انسولین مورد توجه قرار بگیرد.

مقدّمه
در سال 1994 مطالعه در خصوص عملکرد ترشحی بافت چربی[1] مورد توجّه محققان قرار گرفت و به همین دلیل حوزه جدیدی از مطالعات به­نام آدیپوبیولوژی مطرح گردید که به مطالعه بیولوژی سلولی و مولکولی بافت چربی سالم و معیوب و اختلالات وابسته به آن می­پردازد(Maenhaut etal, 2011). به تازگی پیشرفت در بیولوژی بافت چربی نشان می­­دهد که بافت چربی فقط سلول­های ذخیره انرژی نیستند، بلکه انواعی از پروتئین ها با نام آدیپوکین[2]، سایتوکین[3]، عامل رشدی و مواد فعّال کننده زیستی از این بافت ترشح می­شوند(cho etal, 2010). پروتئین­های ویژه­ای مانند آدیپونکتین[4]، لپتین[5]، رزیستین[6]، فاکتور نکروز­دهنده تومور آلفا[7] ، آنژیوتانسینوژن[8]، ویسفاتین[9]، آدیپسین[10]، کمپلمان C3 و B[11]، پروتئین متصل به رتینول[12]، اینترلوکین­های1، 6، 8 و 18، لیپوکالین-2[13]، آپلین[14] و کمرین[15] از بافت چربی ترشح می­شوند(Goralski etal, 2007). آدیپوکین­ها اثرات بیولوژیکی بر ارگان­های مختلف مانند مغز، سلول­های ایمنی، استخوان، عضلات اسکلتی، سیستم تناسلی، کبد، قلب و عروق خونی  دارند. تجزیه و تحلیل آدیپوکین­ها می­تواند به درک بیشتر پاتوژنز مقاومت به انسولین و عوارض قلبی عروقی کمک کند. آدیپوکین­ها، عملکرد اوتوکرین[16]، پاراکرین[17] و درون­ریز متنوعی دارند و در پاتوژنز سندرم متابولیک و بیماری­های قلبی عروقی مؤثرند(Rhee etal, 2011).

اخیراًکمرین به­صورت آدیپوکینی معرفی گردیده­می باشد که بیشتراز بافت چربی احشایی و کبد ترشح می­گردد و اثرات موضعی بر آدیپوژنز[18] و­احتمالاً اثرات عمیقی بر متابولیسم و التهاب دارد(Goralski etal, 2007). کمرین یک پروتئین جذب کننده شیمیایی[19] می باشد که فعّالیّت سلولهای دندریت [20] و ماکروفاژها را به واسطه گیرنده زوج جی(G) پروتئین[21] CMKL1 و GPR1[22] و کمرین 23 [23]تعدیل می­کند(Chakaroun etal, 2011). به علاوه کمرین در طول فرق آدیپوسیت­ها ایجاد می­­گردد و تحریک انسولین، جذب گلوکز در آدیپوسیت­ها را افزایش می­دهدYamawaki etal, 2011)). از آنجایی که اغلب به مقصود اجرای برنامه های کسب و حفظ سلامت سیستم داخلی بدن و تناسب اندام و توانبخشی، از فعّالیّت بدنی مقاومتی نیز بهره گیری می­گردد و با وجود اختلافاتی که در سازگاری­های سیستم هموستاز بدن به ویژه متابولیسم بافت چرب در پاسخ به نوع تمرین (استقامتی یا مقاومتی) ایجاد می­گردد(Nicole etal,2011)، پژوهش حاضر به مطالعه اثر هشت هفته تمرین مقاومتی بر سطوح پلاسمایی کمرین و انسولین در موش های نر مقاومت به انسولینی پرداخته­می باشد.

 

تعداد صفحه : 135