گرایش : مدیریت و برنامه ریزی

عنوان : مقایسه کیفیت زندگی، هوش هیجانی و سلامت روانی کارکنان پایور ورزشکار و غیر ورزشکار ارتش جمهوری اسلامی ایران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی (M.A)

گرایش مدیریت و برنامه ریزی

عنوان:

« مقایسه کیفیت زندگی، هوش هیجانی و سلامت روانی کارکنان پایور ورزشکار و غیر ورزشکار ارتش جمهوری اسلامی ایران»

استاد راهنما:

دکتر علی زارعی

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

فصل 1: طرح پژوهش… 1

1-2- بيان مسئله. 4

1-3- ضرورت و اهميت پژوهش…. 8

1-4- اهداف پژوهش.. 9

1-4-1- هدف کلی.. 9

1-4-2- هدف‌های ويژه. 9

1-5- فرضیه‌های پژوهش.. 9

1-6- پيش فرض‌های پژوهش.. 10

1-7- محدودیت‌های پژوهش.. 10

1-7-1- محدودیتهای خارج از کنترل محقق.. 10

1-7-2- محدودیتهای در اختیار محقق.. 10

1-8- تعريف مفهومي واژه‌ها و اصطلاحات… 10

فصل 2: مبانی نظری و پیشینه پژوهش… 11

2-1- مبانی نظري.. 13

2-1-1- کیفیت زندگی.. 13

2-1-2- تاریخچه کیفیت زندگی.. 19

2-1-3- تعاریف موجود از کیفیت زندگی.. 21

2-1-4- ارتباط کیفیت زندگی با سلامتی.. 24

2-1-5- ابعاد کیفیت زندگی.. 25

2-1-6- اصول اساسی در ارتباط با کیفیت زندگی.. 29

2-1-7- سنجش کیفیت زندگی.. 30

2-1-8- عوامل موثر بر کیفیت زندگی.. 32

2-1-9- ویژگی‌های کیفیت زندگی.. 32

2-1-10- کیفیت زندگی به عنوان مفهومی نسبی.. 33

2-1-11- هویت و کیفیت زندگی.. 34

2-1-12- رویکردهای مختلف به مفهوم کیفیت زندگی.. 34

2-1-13- مطالعه علمی کیفیت زندگی.. 50

2-1-14- مدیریت کیفیت زندگی.. 52

2-1-15- بهزیستی بدنی/ سلامت جسمانی و کیفیت زندگی.. 55

2-1-16- سلامت روانی.. 59

2-1-17- تعریف سلامت روان.. 60

2-1-18- ویژگیهای سلامت روان.. 62

2-1-19- یازده مولفه کلیدی سلامت… 63

2-1-20- بهداشت روان.. 65

2-1-21- اصول بهداشت روانی.. 67

2-1-22- خصوصیات افراد دارای سلامت روانی.. 68

2-1-23- عوامل موثر در تامین سلامت روان.. 70

2-1-24- نظریات مرتبط با سلامت روانی.. 70

2-1-25- بهزیستی روانشناختی.. 76

2-1-26- هوش هیجانی.. 78

2-1-27- انواع هوش…. 78

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-1-28- هيجان و اجزاء آن.. 79

2-1-29- تعريف هوش هيجاني.. 80

2-1-30- تاریخچه هوش هیجانی.. 84

2-1-31- مولفه هاي هوش هيجاني.. 87

2-1-32- ویژگی افرادی که هوش هیجانی بالا دارند.. 89

2-1-33- مدل‌های هوش هيجاني.. 92

2-1-34- ابعاد هوش هيجاني در مدل توانايي.. 93

2-1-35- مدل بار – آن.. 94

2-1-36- مدل دانيل گلمن.. 96

2-1-37- هوش هيجاني و هوش شناختي.. 98

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-1-38- رهنمودهاي لازم براي موفقيت برنامه‌های هوش هيجاني.. 100

2-1-39- آموزش هوش هيجاني.. 100

2-1-40- کاربرد هوش هیجانی.. 101

2-1-41- آموزش و يادگيري هوش هيجاني در سازمان.. 104

2-1-42- عملکرد هوش هيجاني در سازمان.. 106

2-1-43- تأثیر هوش هيجاني در زندگي.. 107

2-1-44- نمودهاي هوش هیجانی در محيط كاري.. 108

2-1-45- هوش هيجاني و عملكرد اثر بخش…. 109

2-1-46- هوش هیجانی در محیط کار. 110

2-1-47- سن و هوش هیجانی.. 110

2-1-48- هوش هيجاني در ورزش…. 111

2-2- پیشینه‌ی تحقيق.. 113

2-2-1- تحقیقات داخلی.. 113

2-2-2- تحقیقات خارجی.. 124

2-2-3- جمع بندی.. 130

فصل 3: روش شناسی پژوهش… 131

3-1- مقدمه. 132

3-2- روش تحقيق.. 132

3-3- جامعه آماري و روش نمونه گیری و حجم نمونه. 132

3-4- متغیرهای پژوهش.. 133

3-5- ابزار جمع آوری اطلاعات… 133

3-6- روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها 136

فصل 4: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش… 137

4-1- مقدمه. 138

4-2- آمار توصیفی متغیرهای پژوهش.. 139

4-2-1- سن.. 139

4-2-2- وضعیت تأهل.. 140

4-2-3- وضعیت تحصیلی.. 141

4-2-4- سابقه کار. 142

4-2-5- وضعیت تغذیه. 143

4-2-6- سابقه بیماری منجر به بستری شدن.. 144

4-2-7- وضعیت ورزشکار بودن نمونه های پژوهش.. 145

4-2-8- آمار توصیفی متغیر کیفیت زندگی.. 146

4-2-9- آمار توصیفی متغیر هوش هیجانی.. 151

4-2-10- آمار توصیفی متغیر سلامت روانی.. 154

4-3- آمار استنباطی و آزمون فرضیههای پژوهش.. 157

4-3-1- فرضیه اول.. 160

4-3-2- فرضیه دوم. 163

4-3-3- فرضیه سوم. 165

فصل 5: اختصار، بحث و نتیجه گیری، پیشنهادها. 167

5-1- مقدمه. 168

5-2- اختصار پژوهش.. 168

5-3- بحث و نتیجه گیری.. 172

5-4- پیشنهادهای برخاسته از پژوهش.. 179

5-5- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی.. 181

منابع و مآخذ.. 182

پیوست ها و ضمائم.. 194
فهرست جدول ها

جدول ‏2‑1 حوزه‌های کاربردی و عناصر موثر بر کیفیت زندگی…………………………………………………………………………………….. 22

جدول ‏2‑2 عامل‌های کیفیت زندگی و مبانی نظری آنها………………………………………………………………………………………………… 49

جدول ‏2‑3 مولفه¬های هوش هیجانی، عوامل هریک از مولفه¬ها و اینکه چه چیزی را می¬سنجد………………………………….. 95

جدول ‏3‑1 ابعاد و اجزا پرسشنامه کیفیت زندگی SF-36……………………………………………………………………………………………. 134

جدول ‏4‑1 توزیع فراوانی سن نمونه های پژوهش………………………………………………………………………………………………………….. 139

جدول ‏4‑2 توزیع فراوانی وضعیت تأهل نمونه های پژوهش……………………………………………………………………………………………. 140

جدول ‏4‑3 توزیع فراوانی وضعیت تحصیلی نمونه های پژوهش………………………………………………………………………………………. 141

جدول ‏4‑4 توزیع فراوانی سابقه کار در نمونه های پژوهش……………………………………………………………………………………………… 142

جدول ‏4‑5 توزیع فراوانی وضعیت تغذیه نمونه های پژوهش…………………………………………………………………………………………… 143

جدول ‏4‑6 توزیع فراوانی سابقه بیماری نمونه های پژوهش…………………………………………………………………………………………….. 144

جدول ‏4‑7 توزیع فراوانی وضعیت ورزشکار بودن نمونه های پژوهش……………………………………………………………………………… 145

جدول ‏4‑8 شاخص‌هاي آماري مرتبط با بررسي متغير «کیفیت زندگی» در نمونه‌هاي تحقيق…………………………………………….. 146

جدول ‏4‑9 شاخص‌هاي آماري مرتبط با بررسي خرده مقياس «عملکرد فیزیکی» در نمونه‌هاي تحقيق………………………………. 146

جدول ‏4‑10 شاخص‌هاي آماري مرتبط با بررسي خرده مقياس «محدودیت تأثیر ناشی از سلامت جسمانی» در نمونه‌هاي تحقيق            147

جدول ‏4‑11 شاخص‌هاي آماري مرتبط با بررسي خرده مقياس « محدودیت تأثیر ناشی از معضلات احساسی » در نمونه‌هاي تحقيق        147

جدول ‏4‑12 شاخص‌هاي آماري مرتبط با بررسي خرده مقياس «احساس حیات» در نمونه‌هاي تحقيق……………………………… 148

جدول ‏4‑13 شاخص‌هاي آماري مرتبط با بررسي خرده مقياس «سلامتی روانی» در نمونه‌هاي تحقيق……………………………….. 148

جدول ‏4‑14 شاخص‌هاي آماري مرتبط با بررسي خرده مقياس « عملکرد اجتماعی » در نمونه‌هاي تحقيق………………………… 149

جدول ‏4‑15 شاخص‌هاي آماري مرتبط با بررسي خرده مقياس « درد بدنی » در نمونه‌هاي تحقيق……………………………………. 149

جدول ‏4‑16 شاخص‌هاي آماري مرتبط با بررسي خرده مقياس «سلامتی عمومی» در نمونه‌هاي تحقيق…………………………….. 150

جدول ‏4‑17 شاخص‌هاي آماري مرتبط با بررسي خرده مقياس «بُعد جسمانی» در نمونه‌هاي تحقيق…………………………………. 150

جدول ‏4‑18 شاخص‌هاي آماري مرتبط با بررسي خرده مقياس « بُعد روانی » در نمونه‌هاي تحقيق…………………………………… 151

جدول ‏4‑19 شاخص‌هاي آماري مرتبط با بررسي متغیر « هوش هیجانی » در نمونه‌هاي تحقيق………………………………………… 151

جدول ‏4‑20 شاخص‌هاي آماري مرتبط با بررسي خرده مقياس « خود آگاهی » در نمونه‌هاي تحقيق………………………………… 152

جدول ‏4‑21 شاخص‌هاي آماري مرتبط با بررسي خرده مقياس «خود مدیریتی» در نمونه‌هاي تحقيق………………………………… 152

جدول ‏4‑22 شاخص‌هاي آماري مرتبط با بررسي خرده مقياس «مدیریت ارتباط» در نمونه‌هاي تحقيق……………………………….. 153

جدول ‏4‑23 شاخص‌هاي آماري مرتبط با بررسي خرده مقياس « آگاهی اجتماعی » در نمونه‌هاي تحقيق………………………….. 153

جدول ‏4‑24 شاخص‌هاي آماري مرتبط با بررسي متغیر « سلامت روانی » در نمونه‌هاي تحقيق………………………………………… 154

جدول ‏4‑25 شاخص‌هاي آماري مرتبط با بررسي خرده مقياس « علائم اجتماعی » در نمونه‌هاي تحقيق…………………………… 154

جدول ‏4‑26 شاخص‌هاي آماري مرتبط با بررسي خرده مقياس «اختلال در عملکرد اجتماعی» در نمونه‌هاي تحقيق            155

جدول ‏4‑27 شاخص‌هاي آماري مرتبط با بررسي خرده مقياس «افسردگی» در نمونه‌هاي تحقيق………………………………………. 155

جدول ‏4‑28 شاخص‌هاي آماري مرتبط با بررسي خرده مقياس « اضطراب و بی خوابی » در نمونه‌هاي تحقيق                  156

جدول ‏4‑29 نتایج آزمون کالموگروف- اسمیرنوف جهت تعیین نرمال بودن داده‌های مربوط به متغیر کیفیت زندگی           157

جدول ‏4‑30 نتایج آزمون کالموگروف- اسمیرنوف جهت تعیین نرمال بودن داده‌های مربوط به متغیر سلامت روانی           158

جدول ‏4‑31 نتایج آزمون کالموگروف- اسمیرنوف جهت تعیین نرمال بودن داده‌های مربوط به متغیر هوش هیجانی           159

جدول ‏4‑32 نتایج آزمون t مستقل برای نشان دادن تفاوت کیفیت زندگی در کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار                160

جدول ‏4‑33 نتایج آزمون t مستقل برای نشان دادن تفاوت در ابعاد کیفیت زندگی در کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار      161

جدول ‏4‑34 نتایج آزمون t مستقل برای نشان دادن تفاوت هوش هیجانی در کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار                 163

جدول ‏4‑35 نتایج آزمون t مستقل برای نشان دادن تفاوت در ابعاد هوش هیجانی در کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار      164

جدول ‏4‑36 نتایج آزمون t مستقل برای نشان دادن تفاوت سلامت روانی در کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار                165

جدول ‏4‑37 نتایج آزمون t مستقل برای نشان دادن تفاوت در ابعاد سلامت روانی در کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار      166

 

فهرست اشکال و نمودارها

شکل ‏2‑1 ابعاد سلامتی و بهزیستی(World Health,2010)………………………………………………………………………………… 56

شکل ‏2‑2 مدل سلامتی مطلوب (World Health,2010) 57

شکل ‏2‑3 الگوی ریف در خصوص سازه بهزیستی روانشناختی (اقتباس از ثمینی(1384)…………………………………………… 78

شکل ‏2‑4 تأثیر بالقوه هوش هیجانی در زندگی عادی……………………………………………………………………………………………….. 99

شکل ‏4‑1 توزیع درصد سن نمونه های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………. 139

شکل ‏4‑2 توزیع درصدی وضعیت تأهل نمونه های پژوهش………………………………………………………………………………………. 140

شکل ‏4‑3 توزیع درصدی وضعیت تحصیلی نمونه های پژوهش…………………………………………………………………………………. 141

شکل ‏4‑4 توزیع درصدی سابقه کار در نمونه های پژوهش…………………………………………………………………………………………. 142

شکل ‏4‑5 توزیع درصدی وضعیت تغذیه نمونه های پژوهش……………………………………………………………………………………… 143

شکل ‏4‑6 توزیع درصدی سابقه بیماری نمونه های پژوهش………………………………………………………………………………………… 144

شکل ‏4‑7 توزیع درصدی وضعیت ورزشکار بودن نمونه های پژوهش………………………………………………………………………… 145

چکیده

هدف از این پژوهش مقایسه کیفیت زندگی، هوش هیجانی و سلامت روانی کارکنان پایور ورزشکار و غیر ورزشکار ارتش جمهوری اسلامی ایران بود که با روش پژوهش توصیفی- مقایسه ای به صورت میدانی به اجرا درآمد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان پایور ارتش جمهوری اسلامی ایران شاغل در ستاد مشترک ارتش تشکیل می دادند. براساس روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای نمونه گیری و براساس فرمول نمونه گیری کوکران 254 نفر از کارکنان پایور ارتش جمهوری اسلامی به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع­آوری اطلاعات از پرسشنامه کیفیت زندگی SF_36، پرسشنامه هوش هیجانی بردبری و گریوز و پرسشنامه سلامت عمومی(GHQ) بهره گیری گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون­های استنباطی K-S و آزمون t مستقل بهره گیری گردید. نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین کیفیت زندگی در کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار هست (01/0p<). همچنین در بین ابعاد کیفیت زندگی؛ بین کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار در عملکرد فیزیکی، محدودیت تأثیر ناشی از معضلات احساسی، احساس حیات، سلامت روانی، سلامتی عمومی، بُعد جسمانی و بُعد روانی، تفاوت معنی­داری هست(01/0p<)؛ اما در ابعاد محدودیت تأثیر ناشی از سلامت جسمانی، عملکرد اجتماعی، و درد بدنی بین کارکنان پایور ورزشکار و غیر ورزشکار تفاوت معنی داری نظاره نمی­گردد(05/0p>). تفاوت معناداری بین تمامی ابعاد هوش هیجانی در کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار هست(01/0p<). در نهایت تفاوت معناداری بین سلامت روانی در کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار هست(01/0p<). همچنین در بین ابعاد سلامت روانی؛ بین کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار در علائم اجتماعی و افسردگی تفاوت معنی­داری هست(01/0p<)؛ اما بین کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار در اختلال در عملکرد اجتماعی و اضطراب و بی خوابی تفاوت معنی داری وجود ندارد(05/0p>).

1-1- مقدمه
پیشرفت­های زیادی در زمینه بهداشت در سطح جهانی طی قرن بیستم، حاصل گردید، با این تفاصیل عوامل ابتلاء و مرگ و میر از وضعیت­های حاد و مرگ و میرهای زودرس ناشی از بیماری عفونی به وضعیت­های مزمن و ناتوان کننده تغییر یافته­اند. بیماری­های جدید کیفیت زندگی[1] افراد را به شدت تحت تأثیر قرار می­دهند؛ زیرا که اختلالات مزمن اغلب کشنده نیستند؛ بلکه وضعیت سلامت و کیفیت زندگی را کاهش می­دهند(سازمان جهانی بهداشت،2003).در حال حاضر،دیدگاه آدمی نسبت به زندگی تغییرات چشمگیری یافته می باشد، به طوری كه فقط حفظ زندگي به شكل معمول، مطلوب تلقي نمی‌گردد؛ بلكه برای ارتقاء جنبه‌های مختلف كيفيت زندگي کوشش بسیار زیادی انجام می‌گیرد(احمدی، سالار و فقیه زاده، 1383). اين موضوع به معناي برداشت مشابه افراد و فرهنگ‌های مختلف از كيفيت زندگي نيست؛ با اینکه در مورد مفهوم کیفیت زندگی توافق کلی هست،اما در عين حال افراد از كيفيت زندگي برداشت‌های مختلفی می‌نمایند. به همین دلیل، الگوهاي متعددي از كيفيت زندگي مطرح شده‌اند كه همپوشي زیادی با هم دارند و تمايزهايي نيزدر بین آنها نظاره می گردد. برخي از الگوها بر سازه‌های شخصيتي به عنوان واسطه‌ها تكيه می‌کنند؛اما برخي كارآمدي اجتماعي افراد را مهمتر می‌دانند. باز خواني مفاهيم متعدد كيفيت زندگي منجر به ارائه تعريفي از سوي گروه كيفيت زندگي سازمان بهداشت جهاني[2] شده می باشد. اين تعريف براي درك فرد از موقعيت خود در بافتي از نظام‌های فرهنگي و ارزشي و در ارتباط با هدف‌ها، انتظارات و استانداردها و علاقه مندي آنها ارائه شده می باشد. در اين نگاه كيفيت زندگي، مفهومي فراگير می باشد كه سلامت جسمانی، رشد شخصي، حالات روان شناختي، میزان استقلال، روابط اجتماعي و ارتباط با محيط را در بر می‌گیرد که مبتنی بر ادراك فرد از این ابعاد می باشد. در واقع كيفيت زندگي در برگيرنده ابعاد عيني و ذهني می باشد كه در تعامل با يكديگر قرار دارند. از سوي ديگر بايد توجه داشت كه كيفيت زندگي مفهومي پويا می باشد؛ زیرا ممکن می باشد ارزش‌ها، نیازها و توجه‌های فردی و اجتماعی در طي زمان در واكنش به رويدادها و تجارب زندگي دگرگون شوند، همچنين هر بعد از كيفيت زندگي می‌تواند آثار قابل ملاحظه‌ای بر سایر ابعاد زندگی بگذارد(Newa & Taylor, 1992). با اینکه كيفيت زندگي، مفهومی پيچيده و چندگانه می باشد؛ ولي مورد توجه سازمان‌های خدمات رفاهی و اجتماعی، محققان و اندیشمندان علوم اجتماعی،روانشناسی،بهداشت، پزشکی و تربیت بدنی قرار گرفته می باشد. هر چند؛ ارزشيابي و كمي كردن آن كاري دشوار می باشد، اما کوشش‌های علمی زیادی در این زمینه انجام می‌گیرد. پس مطالعه كيفيت زندگي از چند جنبه بسیار اساسی می باشد. نخست اينكه نشانگر ارزيابي مناسبي از خدمات و برنامه‌هایی می باشد كه به مقصود بالا بردن كيفيت زندگي افراد و گروه‌های مختلف اجتماعی تنظيم شده می باشد. از طرف دیگر، اندازه گيري كيفيت زندگي وسیله مهمي براي ارزيابي اثر بخشي سیاست گذاری‌ها و تمهیدات بهداشتی،تفریحی، دارويي و غیره می باشد. علاوه بر کیفیت زندگی، میزان سلامت روانی افراد و نحوه تعاملات آنها که متأثر از هوش هیجانی آن‌هاست، مانند متغیرهای روانی مهمی هستند که در دهه‌های اخیر مورد توجه محققان قرار گرفته‌اند. سلامت روانی به عنوان وضعیت رفاه و بهبود در وضعیت روانی تعریف شده که طی آن فرد می­تواند توانایی­هایی بالقوه خویش را تحقق بخشد، با استرس‌های معمولی در زندگی مقابله کرده و به شکل سازنده­ای به کار و فعالیت بپردازد و در اجتماعی که به آن تعلق دارد تأثیر موثرتری اعمال کند(Landers, 2005). سلامت روانی را می‌توان براساس تعریف کلی و وسیع‌تر تندرستی تعریف نمود. طی قرن گذشته ادراک ما از تندرستی به گونه گسترده‌ای تغییر یافته می باشد. عمر طولانی‌تر از متوسط، نجات زندگی بشر از ابتلاء به بیماری‌های مهلک با کشف آنتی بیوتیک ها و پیشرفت‌های علمی و تکنیکی در تشخیص و درمان، مفهوم کنونی تندرستی را به دست داده که نه تنها بیانگر نبود بیماری می باشد. بلکه توان دستیابی به سطح بالای تندرستی را نیز معنی می‌دهد. چنین مفهومی نیازمند تعادل در تمام ابعاد زندگی فرد از نظر جسمانی، عقلانی، اجتماعی، شغلی و معنوی می باشد. این ابعاد در ارتباط متقابل با یکدیگرند، به طوری که هر فرد از دیگران و از محیط تاثیر می‌گیرد و بر آنها تاثیر می‌گذارد. پس سلامت روانی نه تنها نبود بیماری روانی می باشد، بلکه به سطحی از عملکرد تصریح می کند که فرد با خود وسبک زندگی‌اش آسوده و بدون مشکل باشد. علاوه بر سلامت روانی، کنترل و مدیریت هیجانات در شرایط خاص یکی از عوامل تعیین کننده در موفقیت افراد می باشد. این شرایط به ویژه برای افراد نظامی که انتظار می‌رود در شرایط بحرانی از خود واکنش‌های مطلوب نشان دهند، اهمیت دو چندانی می‌یابد. گلمن[3] نیز هوش هیجانی را ظرفیت برای برانگیختن خود، سازمان دادن احساسات خود و دیگران، همچنین مدیریت کردن هیجان­ها در خود و در روابط با دیگران تعریف کرده­اند (قنبری، 1385). پس شناخت عواملی می‌تواند به ارتقاء هوش هیجانی کمک کند، می‌توان برای برنامه ریزی و ساماندهی نیروها بسیار مفید می باشد. از این رو این پژوهش در پی آن می باشد که مطالعه کند که بین کیفیت زندگی، سلامت روانی و هوش هیجانی کارکنان پایور ورزشکار و غیر ورزشکار ارتش جمهوری اسلامی تفاوت هست یا خیر؟

تعداد صفحه : 218