گرایش : بازاریابی

عنوان : ارتباط تلاطم محیطی با تفکر استراتژیک در بین مدیران بنگـاه‌های اقتصادی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

(M.A)

گرایش: بازاریابی

عنوان:

ارتباط تلاطم محیطی با تفکر استراتژیک در بین مدیران بنگـاه‌های اقتصادی

(مورد مطالعه بنگـاه‌های کوچک و متوسط شهرستـان کاشان)

استاد راهنما:

دکتر مجیـد حسن فینـی‌زاده بیـدگلی

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده: 16

فصل اول. 17

1-1- مقدمه 18

1-2- ضرورت پژوهش. 18

1-3- اظهار مساله‌ 20

1-4- هدف‌ها 23

1-5- فرضيه ها 24

1-6- سابقه و  پیشینه‌ی تحقیقات.. 24

1-7- واژه‌های کلیدی. 27

فصل دوم 29

2- 1- رویکرد استراتژی. 30

2-1-1- استراتژی. 30

2-1-1-1- تعریف استراتژی.. 30

2-1-1-2- ویژگی‌های استراتژی.. 35

2-1-1-3- بکارگیری استراتژی موفق.. 37

2-1-2- رویکردهای استراتژی موفق. 38

2-1-2-1- بازار محور (سازمان صنعتي) 38

2-1-2-2- منبع محور. 39

2-1-2-3- نیت استراتژیک… 40

2-1-2-4- تدریج‌گرایی منطقی.. 41

2- 1-2-5- استراتژی‌های خود جوش (ناگهان ظهور) 43

2-1-2-6- گزینش رقابتی برای بقا 44

2-1-2-7- استراتژی به عنوان اقدامی ‌(کنشی) نمادین.. 47

2-1-3- مکاتب.. 48

2-1-3-1- رویکرد ویتینگتون. 49

2-1-3-2- الگوهاي تدوين استراتژی.. 50

2-1-3-2-1- الگوي كارآفريني. 50

2-1-3-2-2- الگوي انطباقي. 51

2-1-3-2-3- الگوي برنامه ريزي. 51

2-1-3-3- مکتب استعاره‌ها 52

2-1-3-3-1- مکتب منطقی. 52

2-1-3-3-2- مكتب تكاملي. 53

2-1-3-3-3- نظريه‌ فرايند استراتژی. 54

2-1-3-4- مکاتب از دیدگاه مینتزبرگ: 55

2-1-3-4-1- مکاتب تجویزی. 56

2-1-3-4-2- مکاتب توصیفی. 57

2-1-3-5- طبقه بندی استیسی.. 57

2-1-3-5-1- تئوری انتخاب استراتژیک.. 57

2-1-3-5-2- سازمان یادگیرنده 58

2-2- معضلات برنامه‌ریزی استراتژیک.. 59

2-2-1- تقدم استراتژی بر برنامه‌ریزی. 59

2-2-2- جايگاه شناخت شناسه‌ی برنامه ريزي. 61

2-2-3- ظرفيت استراتژیک.. 62

2-2-4- عوامل مؤثر درشکست استراتژی. 63

2-2-5- انديشه استراتژیک.. 65

2-2-5-1- تعریف اندیشه‌ی استراتژیک… 65

2-2-5-2- عوامل مؤثر بر انديشه استراتژیک… 66

2-2-6- برنامه ریزی استراتژیک در حقیقت استراتژیک نیست.. 67

2-2-7- معضلات برنامه‌ريزي رسمی. 68

2-2-7-1- سفسطه‌ی پيش‌بيني حتمي.. 68

2-2-7-2- جدایی طراحی از اجرا 69

2-2-7-3- تفكر غیرخطي.. 70

2-3- تفکر استراتژیک.. 73

2-3-1- ضرورت تفکر استراتژیک.. 73

2-3-2- تعریف تفكر. 73

2-3-2-1- تعریف تفکر. 73

2-3-2-2- ویژگی‌های تفکر. 77

2-3-2-3- مزایای تفکر. 81

2-3-2-4- تفکر همگرا و واگرا 82

2-3-2-5- تفکر انتقادی.. 84

2-3-2-5-1- تعاریف تفکر انتقادی. 84

2-3-2-5-2- تعاریف و نظریه‌های مبتنی بر روانشناسی.. 86

2-3-2-5-3- تعاریف مبتنی بر فلسفه 87

2-3-3- تفکر استراتژیک.. 88

2-3-5- فرایند تفکر استراتژیک.. 92

2-3-6- کارکرد تفکر استراتژیک.. 93

2-3-7- سطوح تفکر استراتژیک درسازمان وارتباط با مدیریت دانش… 95

2-3-8- عوامل زمینه‌ای موثر بر تفکر استراتژیک و ارتباط با مدیریت دانش… 97

2-3-9- رویکردهای تفکر استراتژیک وجایگاه مدیریت دانش در هر رویکرد 100

2-3-9-1- هرگونه تفكر درمورد استراتژی، تفكر استراتژیک می باشد. 100

2-3-9-2- تفكر استراتژیک مربوط به مرحله تدوین استراتژی در برنامه‌ریزی استراتژیک می باشد. 101

2-3-9-3- برنامه ريزي استراتژیک در طي زمان به تفكر استراتژیک تكامل يافته می باشد. 102

2-3-9-4- تفکر استراتژیک تحليلي می باشد. 103

2-3-9-5- برنامه‌ريزي استراتژیک و تفكر استراتژیک دو سبك تفكر مجزا هستند و تفكر استراتژیک بايد قبل از برنامه‌ريزي استراتژیک مطرح گردد. 106

2-3-9-6- تفكر استراتژیک يادگيري دو حلقه‌اي می باشد. 109

2-3-9-7- ابزارهای برنامه ریزی استراتژیک برای بهبود تفکر استراتژیک می باشد. 114

2-3-9-8- استراتژی به عنوان تلفیقی از تحلیل و فرایند. 116

2-4- عوامل فرایندی تفکر استراتژیک.. 118

2-4-1- نیت استراتژیک.. 118

2-4-1-1- نیت استراتژیک: 118

5- بازپس‌گيري منابع از بازار در كوتاه‌ترين زمان ممكن.. 123

2-4-1-2- چشمانداز مشترك: ايجاد حس پايبندي در گروه با خلق تصويري مشترك از آيندهاي كه در پي آن هستيم‌ و تدوين اصول و اقدام 123

2-4-2- تفكر سيستمي و یادگیری. 125

2-4-2-1- تعریف سیستم. 125

2-4-2-2-یادگیری.. 129

2-4-2-3- تعریف مدیریت دانش… 130

2-4-2-4- طبقه بندی ابعاد دانش سازمانی.. 131

2-4-2-5- سازمان یادگیرنده 131

2-4-2-6- منحني يادگيري و صرفه‌هاي مقياس… 135

2-4-2-7- یادگیری و پویایی‌شناسی سیستم‌ها 136

2-4-2-8- يادگيري فرايندي می باشد بازخوردي.. 137

2-4-2-9- مدل‌های ذهنی.. 140

2-4-2-10- ادراک.. 144

2-4-2-11- هوش سازمانی.. 146

2-4-3- انعطاف پذيري استراتژیک.. 148

2-3-4-1-تعریف انعطاف پذیری سازمانی.. 150

2-4-3-1- چابكي استراتژيك: يك چالش… 154

2-4-3-2- سيالي منابع. 154

2-4-3-3- توانمندي‌هاي كليدي در برپايي چابكي استراتژيك… 155

2-4-3-4- منابع حبس شده 156

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-4-4- خلاقیت.. 157

2-4-5- تشخیص استراتژیک.. 160

2-4-5-1-خصلت تهاجمی استراتژیک… 160

فصل سوم 164

3-1- مقدمه 165

3-2- روش پژوهش. 166

3-3- روش گردآوری اطلاعات.. 167

3-4- قلمروهای پژوهش. 167

3-5- متغیرهای پژوهش. 167

3-6- جامعه، حجم نمونه و روش نمونه گیری. 168

3-7- ابزار جمع آوری داده های پژوهش. 170

3-8- مقیاس ابزار اندازه‌گیری (پرسشنامه) پژوهش. 173

3-9- روایی و پایایی ابزار اندازه‌گیری. 175

3-9-1- روایی (اعتبار) ابزار اندازه‌گیری. 175

3-9-2- پایایی (قابلیت اعتماد) ابزار اندازه گیری. 176

3-10- روش‌های مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها 177

3-11- اختصار فصل. 178

فصل چهارم 179

4-1- پیچیدگی. 180

4-2- تازگی نسبی. 184

4-3- شفافیت محیطی. 189

4-4- سرعت تغییر محیطی. 195

4-5- ارتباط بین پيچيدگي محيطي و تفکر استراتژیک.. 208

4-6- ارتباط بین تازگي نسبي محيط و تفکر استراتژیک.. 208

4-7- ارتباط بین شفافيت محيط و تفکر استراتژیک.. 209

4-8- ارتباط بین سرعت تغييرات محيطي و تفکر استراتژیک.. 209

4-9- ماتریس همبستگی متغییرهای پژوهش. 210

4-10- رگرسیون چند متغیره 211

فصل پنجم. 214

5-1-یافته ها 215

5-1-1- فرضیه اول پژوهش: 215

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

5-1-2- فرضیه دوم پژوهش: 216

5-1-3- فرضیه سوم پژوهش: 216

5-1-4- فرضیه چهارم: 217

5-2-پیشنهادات.. 218

فرایند شناسایی مسأله استراتژیک عبارت می باشد از: 221

گام اول. 221

گام دوم 222

گام سوم 222

5-2-2-  مدیریت  علایم ضعیف محیطی. 223

فهرست منابع فارسی: 226

فهرست منابع لاتین. 228

پیوست‌.. 234

پرسشنامه 234

چکیده:

پیچیدگی محیط فعالیت سازمان‌ها درعرصه تقاضای بازار، رقبا و فناوری و تازگی نسبی در چالش‌های پی در پی که آنها در محیط خود با آن مواجه می شوند منجر به دشوارشدن تصميم­گيري شده می باشد. تفکر استراتژیک در برگیرنده خلاقیت، کاوش و درک ناپیوستگی در سازمان و محیط آن می باشد، لذا در پژوهش‌های بسياري به اهميت دارا بودن قابليت تفكر استراتژيك براي مديران تصریح شده می باشد. هدف از پایان نامه حاضر مطالعه اثرات مؤلفه‌های محیطی بر تفکر استراتژیک دربنگاه‌های اقتصادی می باشد. تفکر استراتژیک به عنوان يك فرايند تعاملي پيچيده تحت تأثير عوامل و متغيرهاي گوناگون می باشد كه تلاطم محیطی از مهم‌ترين اين عوامل به شمار مي‌آيند. تلاطم محیط معیاری مرکب از تغییرپذیری و آینده نگری در محیط فعالیت بنگاه‌هاست که با چهار مشخصه‌ی پیچیدگی محیط، تازگی نسبی چالش‌های پی در پی محیط، شفافیت و میزان روشن بودن آینده و سرعت تغییر مؤلفه‌های محیط مشخص می گردد.

نتایج این پژوهش که حاصل جمع‌آوری اطلاعات از یک نمونه 270 نفری می‌باشد نشان می‌دهد درجامعه مورد مطالعه بین پیچیدگی محیط، تازگی نسبی چالش‌های پی در پی محیط، شفافیت و میزان روشن بودن آینده و سرعت تغییرمؤلفه‌های محیط با مؤلفه‌های تفکر استراتژیک ارتباط معنادار هست. نتایج نشان می دهد مدیریت بنگاه‌های اقتصادی بابرخورداری از سیستم مدیریت مسایل استراتژیک، مدیریت علایم ضعیف و مدیریت غافلگیری، بایستی اطلاعات محیطی را شناسایی و تحلیل نمایند تا مؤلفه‌های تفکر استراتژیک ارتقا یافته و در نتیجه عملکرد بنگاه بهبود یابد.

1-1- مقدمه

تفکر استراتژیک مؤثر در برگیرنده‌ی خلاقیت، کاوش و درک ناپیوستگی در سازمان و محیط آن می باشد، لذا در پژوهش‌های بسياري به اهميت دارا بودن قابليت تفكر استراتژيك براي مديران تصریح شده می باشد. هدف از نگارش پژوهش حاضر آغاز مطالعه پارادایم‌ها و رویکردهای متعدد مرتبط با تفکر استراتژیک می باشد تا بتوان ابعاد شناخته شده و زمینه‌ها و زوایای ناشناخته تفکر استراتژیک را مطالعه نمود. این پژوهش که به روش «تحلیل مضمون» انجام شده می باشد، پارادایم‌ها، رویکردها، مکاتب، سطوح سازمانی و عوامل زمینه‌ای مؤثر بر تفکر استراتژیک را با بهره گیری از مدل‌های موجود مطالعه و تحلیل می کند و پس مدل مناسب برای تفکر استراتژیک را در بنگاه‌های صنعتی ارایه می‌دهد. اثربخشي تفکر استراتژيك برای ایجاد مزیت رقابتی پایدار و به تبع آن بهبود عملکرد سازمان‌ها، نيازمند ارایه الگوهای می باشد که مؤلفه‌های تفکر استراتژیک را در تعامل کامل با تحلیل عناصر محیط صنعت شامل رقابت، بازار و مشتریان ارایه نموده وعلاوه بر فرایند تفکر استراتژیک، محتوی را با در نظر داشتن نوع صنعت ارایه دهد.

1-2- ضرورت پژوهش

نظام مديريتي مورد بهره گیری‌ی یک سازمان عامل تعيين كننده در مواجهه‌ی آن با تغييرات محيط می باشد، زيرا توجه مديريت به چالش‌هاي محيطي، نحوه‌ی تصميم گيري و اجرا را تعيين مي‌كند. پیچیدگی محیط فعالیت سازمان‌ها در عرصه‌ی تقاضای بازار، رقبا و فناوری و تازگی نسبی در چالش‌های پی در پی که آنها در محیط خود با آن مواجه می شوند منجر به دشوار شدن تصميم­گيري شده می باشد .(Hamilton et al,1998:406) ازسویی دیگر رشد نسبت سرعت چالش‌های محیط به سرعت پاسخگویی سازمان‌ها و میزان ابهام آینده، برعدم اطمینان افزوده می باشد .(Koseoglu et al, 2013: 81) در این شرایط كليد موفقيت سازمان صرفاً واكنش مناسب سازمان به تغييرات محيط خارجي نيست‌، بلكه مدیران برای کشف گسستگی‌های آینده و غافلگیری‌های احتمالی بایستی دگرگونی‌های محیط را مداوم زیر نظر داشته باشند (Ansof,1996:18) و شیوه‌ای جدید فکری برای تعیین استراتژی سازمان و ارتقای توانمندی درون سازمانی به کار گیرند، زیرا استراتژی سازمان به عنوان یک الگو در جریان تصمیمات واجرا بروز می کند .(Writz et al,2007:295) زیرا استراتژي، نشان دهنده‌ی نيرويي واسطه‌اي ميان يك محيط پويا با يك نظام فعال و پايدار می باشد، هنگامي كه سازماني در محيطي پايدار به سر مي­برد و نيازي به يك استراتژي نوآفرينانه ندارد، تدوين طرح‌هاي استراتژيك رسمي و منظم، معقول مي‌نمايد، اما وقتي محيط ناپايدار می باشد يا سازمان به استراتژي نو آفرينانه نياز دارد، آن‌گاه شايد برنامه‌ريزي استراتژيك بهترين كار در قلمرو استراتژي پردازي نباشد (غفاريان، 1382). با افزایش معضلات و پیچیده‌ شدن محیط، نیاز به ارایه راه‌حل‌‌های بهتر و بهره گیری از ابزارهای قدرتمندتر از برنامه‌ریزی استراتژیک، خودنمایی می کند (Compbell & Sally, 1991:145) و سازمان بایستی منابع خود را بر موقعیت استراتژيك متمركز كند .(Howard, 1989:76) تفكر استراتژيك عبارتست از بهره گیری از چارچوب ذهني مختلف براي بررسي و تحليل و در نهايت تصميم­گيري درموقعيت‌­هاي استراتژيك. يك موقعيت را فقط به اين دليل استراتژيك مي‌نامند كه پيش از اين هیچگاه به اين صورت اتفاق نيفتاده می باشد .(Stacey, 2013:14) در موقعيت استراتژيك،‌ بهره گیری از تفکر تحلیلی برای تنظيم اهداف و استراتژی‌ها دشوار می باشد (Wilden  et al,2013:79). لذا مديران ناچارند براي هر موقعيت استراتژيك، راه‌هاي تازه­اي ارایه دهند و اين امر مستلزم ارتقاي دایمي دانش و مهارت تفکر استراتژيك می باشد (Broon & Oslan,1999:354). در زمان متلاطم کنونی بایستی ظرفیت تفکر استراتژیک ارتقا یابد، زیرا تقويت تفكر استراتژيك به تدوين استراتژي‌هاي بهتر منجر خواهد گردید (Baraldi, 2007:879). متفکراستراتژیک به دنبال یافتن نوآوری و تصاویر ذهنی جدید و آینده‌ای بسیار متفاوت می باشد تا سازمان مرتبط با خود را بر اساس استراتژی‌های اصلی دوباره تعریف کند (حمیدی زاده، 1388). تفکر استراتژیک دارای خصیصه‌های ترکیبی، تحلیل گرایی، واگرابودن، خلاق بودن، ادراکی و نوآورانه می‌باشد. از دیدگاه کلی، تفکر استراتژیک «بصیرت و فهم از وضعیت موجود و بهره‌برداری از فرصت‌ها» می باشد (غفاريان و كياني،1383). تفكر استراتژيك پيش درآمدي بر طراحي آينده سازمان می باشد .(Zahra & Nambisan, 2012: 219) تفكر استراتژيك، مهارت يا فضيلت ذهني معماري استراتژيك يك سازمان می باشد که فرصت‌ها و ظرفيت‌­هاي قابل تبديل را به منفعت استراتژيك تبدیل مي‌كند (Lashkarboluki, 2013: 15) و موجب کاهش عدم اطمینان می گردد (Weber, 1984: 60). متفکران استراتژیک با درک محیط، مزیت رقابتی برای سازمان ایجاد می‌کنند (Linkow, 1999: 35).

1-3- اظهار مساله‌

محيط مجموعه اي متشكل از نيروها، شرايط، مؤلفه‌ها و عوامل خارجي می باشد كه بر عملكرد سازمان اثر مي‌گذارند و سازمان تا حد مؤلفه‌هايي بر آن كنترل دارد كه بتواند به هدايت آنها بپردازد. محيط منبع تعيين كننده ماموريت، و تداوم بخش عمليات  و وضعيت هاي تصميم گيري در سازمان می باشد. محيط دائماً در حال تغيير و تحول می باشد. محيط تنها منبع تامين كننده داده هاي سازمان و تنها مصرف كننده ستاده‌هاي آن می باشد.

شناخت مستمر محيط در چارچوب رويدادهاي عمومي و اختصاصي براي موفقيت، بقا و توسعه سازمان‌ها ضروري می باشد. سازمان‌ها در اصل بر اساس تصورات و دانستني‌هاي بنيانگذاران، مسؤولان و متخصصان آن شكل مي‌گيرند. سازمان‌ها در چارچوب محيط تصميم گيري مي كنند. سازمان‌ها از هدف‌ها، مأموريت‌ها و استراتژي‌ها و سياست‌هاي كلان محيط پيروي مي‌كنند. مديران سازمان‌ها براي عرضه خدمات و محصولات خود، متناسب با نيازها، انتظارات و خواسته‌هاي جامعه  بايد شناخت مناسبي از محيط، ساختار، رفتار متغيرها، طبقه‌بندي و ساز و كار محيطي داشته باشند. هر چه شناخت از محيط بيشتر گردد تصميمات سازمان‌ها بهتر مي‌تواند در جهت اهداف محيط و ماموريت سازمان باشد.

در نتيجه انتظارات سياستگذاران براي تبديل سازمان به يك سيستم يادگيرنده برآورده خواهد گردید. محيط حيات سازمان را ايجاد و با تحولات خود آن را با عدم اطمينان روبرو مي‌كند.

محيط مرزهاي سازمان را در چارچوب توانمندي‌ها، مهارت ها و ادراكات مديران سازمان‌ها شكل مي‌دهد. مرزهاي محيطي و تنوع در طبقه‌بندي محيط سازمان‌ها تا حد باورها، تصورات، انتظارها و اطلاعات مديران شكل مي‌گيرد. مؤلفه‌هاي محيط عمومي و ويژگي‌هاي آن براي كليه سازمان‌ها يكسان می باشد، اما مؤلفه‌هاي محيط اختصاصي براي هر سازماني به آن سازمان اختصاص دارد. از اين رو مديران بايد با بررسي مؤلفه‌هاي محيط عمومي دقيقا مؤلفه‌هاي محيطي را متناسب با ويژگي‌ها و سازوكارهاي ارایه شده بشناسند و در آن چارچوب به تدوين برنامه‌ها و ارایه فرآورده‌ها بپردازند. درجه و شدت همگني، ناهمگني، سطوح تغييرات، پيچيدگي، شرايط محيطي، ماهيت تعامل، سازگاري و ناسازگاري واقعيت‌هاي انكار ناپذير براي عملكرد سازمانها محسوب مي‌شوند و لذا توليدات سازمان‌ها بايد با آنها متناسب باشند. شناخت ماهيت و انواع محيط، تبيين رفتار سازماني و ارزيابي عملكرد‌ها كمك شايان توجهي در برقراري تعامل كارآمد و انطباق‌پذيري ماموريت‌ها و هدف‌هاي سازمان‌ها با جامعه مي‌كند. در پژوهش‌های مرتبط به تفکر استراتژیک، معمولاً وقتي كه به مطالعه تفکر در سطح سازمان یا بنگاه پرداخته مي‌‌گردد، سطح تحليل به سطح عمومی سازمان فروكاهيده شده و كمتر به مطالعه تفکر استراتژیک در سطح بنگاه‌های یک صنعت خاص پرداخته مي‌گردد. البته به آن معنا نيست كه در مطالعه تفکر استراتژیک، اساساً به سطح عمومی سازمان‌ها توجهي نشود، بلكه در نظر داشتن سطح صنعت نيز بسيار لازم است. هرچند عدّه‌ای عقیده دارند که تدوین استراتژی برای صنعت خاص اهمیت ندارد، زیرا که ساختار و مرزهای صنعت تغییر می کند یا مطرح می گردد که بازدهی یک سازمان تحت تأثیر موقعیت آن می باشد، اما هم نوع صنعت و هم موقعیت اهمیت دارد و نادیده گرفتن هر کدام بنگاه را با خطرات جدی مواجه می کند. تفکرات و مؤلفه‌های هر صنعت در توضیح تفاوت بازدهی صنایع مختلف تأثیر مهمی اعمال می کند. ماهیت محیط صنعت که بنگاه‌ها درآن با هم رقابت می کنند، تأثیر مهمی در بازدهی و عملکرد سازمان دارد.

این پژوهش به بررسي این مسأله می‌پردازد که تلاطم محيطي چه تأثيري روي تفكر استراتژيك در بنگاه‌هاي كوچك و متوسط شهرستان كاشان دارد.

تلاطم محیط: معیاری می باشد مرکب ازتغییرپذیری وآینده نگری در محیط فعالیت بنگاه‌ها که با چهار مشخصه پیچیدگی محیط ‌فعاليت شركت، تازگي نسبي در چالش‌هاي پي در پي كه شركت در محيط با آن مواجه می باشد، سرعت تغيير چالش‌هاي محيط و ميزان روشن بودن آينده مشخص می گردد.

با در نظر داشتن محيط‌ رقابتي كنوني و اين كه سازمان‌هاي بخش خصوصي و بنگاه‌هاي فعال صنعتي در منطقه كاشان براي حفظ بقا با مشكلات اساسي مواجه هستند به نظر مي‌رسد تقويت تفكر استراتژيك در اين سازمان‌ها منجر به توانمندي آن‌ها خواهد گردید. بنابراين اين تحقيق سعي دارد تا با شناسايي عوامل مؤثر بر تفكر استراتژيك و ترويج اين مفهوم در ميان مديران بنگاه‌هاي صنعتي كمك كند. چارچوب نظري اتخاذ شده كه با الهام از ابعاد مفهومي و نظري مطرح شده حاصل شده می باشد مبتني بر متغير‌هايي می باشد كه در قالبي تركيبي به صورت تلاطم محیطی و مؤلفه‌های تفکر استراتژیک مدّ نظر قرار گرفته می باشد. متغير وابسته در اين پژوهش تفكر استراتژيك می‌باشد.

شکل1-1- عوامل موثر بر تفکر استراتژیک

1-4- هدف‌ها

مهمترین هدف این پژوهش مطالعه عوامل مؤثر بر تفکر استراتژیک در بنگاه‌های صنعتی منطقه کاشان می‌باشد تا بر اساس نتایج حاصله، بنگاه‌ها به بهبود و ارتقای مؤلفه‌های استراتژیک، به واسطه عوامل محیطی بپردازد.

مطالعه ارتباط بین تلاطم محیطی و تفکر استراتژیک

1- مطالعه ارتباط پیچیدگی محیط فعالیت شرکت و تفکر استراتژیک

2- مطالعه ارتباط تازگی نسبی در چالش‌های محیطی و تفکر استراتژیک

3- مطالعه ارتباط شفافیت محیط با تفکر استراتژیک

4- مطالعه ارتباط سرعت تغییر چالش‌های محیط و تفکر استراتژیک

1-5- فرضيه ها

فرضيه ‌اصلي:

بین تلاطم محیطی و تفکر استراتژیک ارتباط معنی دار هست.

فرضيه فرعي:

1- بین پیچیدگی محیط فعالیت شرکت و تفكر استراتژيك ارتباط معني‌دار هست.

2- بین تازگی نسبی در چالش­های پی در پی که شرکت در محیط با آن مواجه می باشد و تفكر استراتژيك ارتباط معني‌دار هست.

3- بین میزان روشن بودن آینده و تفکر استراتژیک ارتباط معنی دار هست.

4- بین سرعت تغییر چالش­های محیط و تفكر استراتژيك ارتباط معني‌دار هست.

تعداد صفحه :235

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان