گرایش : تشکیلات و روش ها

عنوان :  مقایسه عملکرد سازمان تربیت بدنی استان مرکزی با استان قم

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (. M. A)

مدیریت دولتی

(تشکیلات و روش ها)

عنوان:

مقایسه عملکرد سازمان تربیت بدنی استان مرکزی با استان قم با بهره گیری از روش کارت امتیازی متوازن

استاد راهنما:

دکتر  سید علی عدل طباطبایی

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب                                     

عنوان                   صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1 مقدمه. 3

1-2 اظهار مسئله. 4

1-3 اهمیت و ضرورت موضوع. 6

1-4 اهداف پژوهش. 7

1-4-1 هدف اصلی پژوهش. 7

1-4-3 هدف کاربردی پژوهش. 8

1-5 سوالات پژوهش.. 8

1-5-1 سوال اصلی پژوهش.. 8

1-5-2 سوالات فرعی پژوهش.. 8

1-5 فرضیه­ها 8

1-5-1 فرضیه اصلی.. 9

1-5-2 فرضیه های فرعی.. 9

1-7 متغییرهای پژوهش. 9

1-8 مدل  عملیاتی پژوهش.. 12

1-9 مراحل انجام پژوهش. 13

1-10 حدود مطالعاتی.. 14

1-11 مدت زمان انجام پژوهش. 15

1-12خلاصه فصل اول. 15

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

    فصل دوم: ادبیات پژوهش

2-1 مقدمه. 17

2-2 مبانی نظری پژوهش. 17

2-3 تاریخچه ارزیابی و اندازه گیری عملکرد. 19

2-4 تعریف اندازه گیری عملکرد. 21

2-5 فرایند ارزیابی عملکرد. 23

2-6 اهداف اندازه گیری عملکرد. 24

2-7 اهمیت ارزیابی عملکرد. 26

2-8 ویژگی های نظام ارزیابی عملکرد اثربخش… 28

2-9 نتایج اجرای صحیح ارزیابی عملکرد. 29

2-10 معایب سیستم­های اندازه گیری عملکرد. 30

2-11 انواع مدلهای ارزیابی عملکرد. 32

2-12 رويكردهاي موجود در سنجش عملكرد. 34

2-12-1-1  حسابداري منابع انساني.. 35

2-12-2-2 کارت امتیازی متوازن. 39

2-13 ساختار مدل كارت امتيازي متوازن. 41

2-14 معرفي وجوه كارت امتيازي متوازن. 43

2-14-1  وجه مالي.. 43

2-14-2  وجه مشتري.. 44

2-14-3  وجه رشد و يادگيري.. 44

2-14-4 وجه فرآيند هاي داخلي.. 45

2-15  روابط علي و معلولي موجود بين وجوه كارت امتيازي متوازن. 45

2-16 سیر تکامل تکنیک امتیازی متوازن. 46

2-17 سنجه های عملکرد قلب روش ارزیابی متوازن. 46

2-18 کاربردهای کارت امتیازی متوازن. 49

2-19 معرفي كارت امتيازي متوازن بعنوان چهارچوبي براي اجراي استراتژي.. 49

2-20 توسعه كارت امتيازي متوازن. 51

2-21 فازهاي توسعه كارت امتيازي متوازن. 52

2-22 شرايط پياده سازي کارت امتیازی متوازن. 54

2-23 پیاده سازی ارزیابی متوازن. 56

2-24 موانعی چند بر سر راه پیاده سازی کارت ارزیابی متوازن. 61

2-25 امتیازات روش ارزیابی متوازن. 62

2-26 معایب کارت امتیازی متوازن. 62

2-28 پیشینه پژوهش. 67

2-28-1 تحقیقات داخلی.. 67

2-28-3 اختصار پيشينه تحقيق. 76

2-29 اختصار فصل دوم. 82

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1 مقدمه. 85

3-2 روش پژوهش. 85

3-4 جامعه آماری پژوهش. 86

3-5 روش نمونه گیری و حجم نمونه. 86

3-6 ابزار جمع آوری اطلاعات.. 87

3-7 روش گردآوری اطلاعات.. 88

3-8 متغیرهای کلی پژوهش. 89

3-9 اعتباری و پایایی پرسشنامه. 89

3-10 روش تجزیه و تحلیل داده­ها 91

3-11 اختصار فصل سوم. 92

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

1-4-مقدمه. 94

2-4-آمار جمعیت شناختی.. 95

1-2-4-جنسیت.. 95

2-2-4-سطح تحصیلات.. 96

3-2-4-سن.. 97

4-2-4- سابقه کار. 98

3-4-آمار استنباطی.. 99

1-3-4-مطالعه نرمال بودن متغیرها: 99

2-3-4-مطالعه وضعیت متغیرهای پژوهش. 99

1-2-3-4- فرآیند داخلی.. 100

2-2-3-4- رشد و یادگیری.. 102

3-2-3-4- مشتری.. 104

4-2-3-4- مالی.. 107

3-3-4-آزمون فرضیات پژوهش. 109

4-3-4-مقایسه متغیر های پژوهش. 112

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاد

1-5- مقدمه. 114

2-5- مروری بر موضوع پژوهش و روش اجرای آن. 114

3-5- تحلیل و تفسیر نتایج حاصل از فرضیه های پژوهش. 115

4-5- پیشنهادات پژوهش. 116

4-5-1 پیشنهادات در راستای یافته های پژوهش  ..116

5-4-2 پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 118

6-5- محدودیت های پژوهش. 118

منابع. 119

چکیده

بهبود مستمر عملکرد سازمان­ها، نیروی عظیم هم‌افزایی ایجاد می کند که این نیروها می‌تواند پشتیبان برنامه رشد و توسعه و ایجاد فرصت‌های تعالی سازمانی گردد. پس این پژوهش در صدد می باشد که وضعیت موجود در سازمان تربیت بدنی دو استان مرکزی و قم را بر اساس ویژگی کارت امتیازی متوازن مورد مطالعه قرار دهد. تحقيق حاضر از نوع جهت‌گيري ترکيبي از پژوهش کاربردي و بنیادی مي‌باشد. نوع مطالعه از نوع توصيفي – پیمایشی مي­باشد. حجم نمونه تحقيق بعد از تعیین تعداد جامعه مدنظر یعنی کلیه افراد شاغل در سازمان تربیت بدنی استان مرکزی با استان قم به تعداد 256 نفر، از طریق نمونه گیری کوکران 154 نفر تخمین زده گردید. در این پژوهش از پرسشنامه‎ای که  دارای 32 گویه در طیف 5 درجه ای (خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم) بهره گیری شده می باشد تا از طریق این ابزار و داده­های حاصل از آن به مطالعه وضعیت فعلی عملکرد سازمان تربیت بدنی استان مرکزی و استان قم با بهره گیری از روش کارت امتیازی متوازن  و مقایسه وضعیت در این دو شهر پرداخته گردد. به مقصود مطالعه و تجزیه و تحلیل داده­ها از آزمون t ساده و  t  مستقل بهره گیری شده می باشد. پس از پردازش داده­ها توسط نرم افزارهای آماری  spss، نتایج پژوهش نشان داد، که ارزیابی عملکرد از منظر مالی، منظر مشتری، فرایند داخلی و رشد و یادگیری روش  BSC برای سازمان تربیت بدنی استان مرکزی و استان قم هست. در نهایت این نتایج پژوهش حاکی از این می باشد ، ارزیابی عملکرد با بهره گیری از روش  BSC برای سازمان تربیت بدنی استان مرکزی و استان قم هست که با در نظر داشتن سطح معنی داری گزارش شده در مورد متغیرهای فرایند داخلی  و رشد و یادگیری و مشتری و کارت امتیازی متوازن از میزان 0.05مشخص گردید، تفاوت معناداری میان متغیرهای مذکور در تربیت بدنی استان مرکزی و استان قم وجود ندارد. در متغیر مالی  به علت کوچکتر بودن سطح معنی داری از میران 0.05 و منفی بودن تفاوت میانگین برتری با استان مرکزی می­باشد.

واژگان کلیدی: کارت امتیازی متوازن، ارزیابی عملکرد. 

1-1 مقدمه

اندازه گیری عملکرد مانند بهترین راه­های بدست آوردن اطلاعات برای تصمیم گیری در سازمان­ها می باشد. بین سال­های 1850 تا 1975 سازمان­ها می­توانستند تنها با تصمیم گیری بر اساس اندازه­های مالی به موفقیت خود اطمینان داشته باشند، ولیکن با افزایش رقابت در بازارها، مدیران علاوه بر اندازه­های مالی نیازمند آگاهی از سایر جنبه­های عملکرد سازمان نیز می باشند. بدین مقصود بسیاری از سازمان­ها اندازه­هایی را که بیانگر وضعیت سلامت سازمانشان می باشد، گسترش داده اند. این اندازه­ها کمک خواهند نمود تا عملکرد و کوشش­های بهبود فرایند در مسیر خود هدایت شوند. بمنظور ایجاد و بکارگیری این اندازه­ها روش­های مختلفی توسعه یافته­اند که از آن جمله می­توان، به کارت امتیازی متوازن تصریح نمود. (علی بابایی، 1383)

روش کارت امتیازی متوازن[1] برای به وجود آوردن این اندازه­ها و بهره گیری از نشانگرهایی برای اندازه‎گیری عملکرد و سلامت سازمان با در نظر گرفتن نکات یاد شده توسعه یافته می باشد. برای این مقصود نیاز به یک سیستم اندازه­ گیری عملکرد[2] می­باشد که بر مبنای استراتژی[3]، عملکرد کلیه اجزاء سازمان را به گونه پیوسته تحت کنترل و نظارت در آورده و آن را با برنامه­ها و اهداف سازمان مقایسه کند تا بتواند امور را، بهتر و اثربخش­تر مدیریت کرده، میزان موفقیت، خروجی کار و پیشرفت، در بهبود[4] عملکرد سازمان و در نتیجه انگیزه و فرصت لازم را برای ارتقاء عملکرد سازمان فراهم می­نماید. (قنبرزاده، 1391)

با در نظر داشتن مطالب ذکر گردیده در بالا، اين پژوهش به  مقایسه عملکرد سازمان تربیت بدنی استان مرکزی با استان قم با بهره گیری از روش کارت امتیازی متوازن می­پردازد. این فصل در ادامه به تشریح و اظهار مسئله، اهمیت و ضرورت موضوع و اهداف خاص و کاربردی پژوهش، سوال­­ها و فرضیه­های پژوهش،  قلمرو مکانی و زمانی پژوهش می­پردازد.

1-2 اظهار مسئله

در عصر کنونی تحولات شگرف دانش مدیریت وجود نظام ارزیابی را اجتناب‌ناپذیر نموده می باشد ؛ به گونه‌ای که فقدان نظام ارزیابی در ابعاد مختلف سازمان را، اعم از ارزیابی در بهره گیری از منابع و امکانات، کارکنان، اهداف و استراتژی­ها؛ به عنوان یکی از علائم بیماریهای سازمان قلمداد می‌نمایند.   ( عزمی ، 2011).[5]

هر سازمان به مقصود آگاهی از میزان مطلوبیت و مرغوبیت فعالیت­های خود بالاخص در محیط­های پیچیده و پویا نیاز مبرم به نظام ارزیابی دارد. از سوی دیگر فقدان وجود نظام ارزیابی و کنترل در یک سیستم به معنای عدم برقراری ارتباط با محیط درون و برون سازمان تعبیر می گردد که پیامدهای آن کهولت و نهایتاً مرگ سازمان می باشد)جیانگ یان،2010).[6] ممکن می باشد بروز پدیده مرگ سازمانی به  علت عدم وقوع یکباره آن، از سوی مدیران عالی سازمان­ها احساس نشود. لکن مطالعات نشان می‌دهد فقدان نظام کسب بازخورد امکان انجام اصلاحات لازم برای رشد، توسعه و بهبود فعالیت­های سازمان را غیر ممکن می‌نماید، سرانجام این پدیده مرگ سازمانی می باشد(مهرگان ، 2013).[7]

مسئله ارزیابی عملکرد سالیان زیادی می باشد که محققان و کاربران را به چالش واداشته می باشد. سازمان‎های تجاری در گذشته تنها از شاخص‎های مالی به عنوان ابزار ارزیابی عملکرد بهره گیری می‎کردند؛ تا اینکه «کاپلن و نورتن» در اوایل دهه 1980 پس از مطالعه و ارزیابی سیستم‎های حسابداری مدیریت، بسیاری از ناکارایی‎های این اطلاعات را برای ارزیابی عملکرد سازمان‎ها نمایان ساختند که این ناکارایی ناشی از افزایش پیچیدگی سازمان‌ها، پویایی محیط و رقابت بازار بود ( نورتون و کاپلان)[8].

از طرفی بهره گیری از سیستم های ارزیابی عملکرد[9] که تنها بر شاخص­های مالی متکی هستند می­تواند موجب بروز مشکلاتی برای سازمان گردد که بعضی از این معضلات به توضیح زیر می باشد:

_ از آنجا که شاخص‎های مالی با استراتژی‌های سازمان ارتباط پیدا نمی­کنند ممکن می باشد با اهداف استراتژیک سازمان تضاد داشته باشند و موجب پدید آمدن مشکلاتی در تدوین استراتژی شوند. به عنوان مثال افراط در بهره گیری از «نرخ برگشت سرمایه» می­تواند تنها به بهبودهای کوتاه مدت منجر گردد.

_ معیارهای سنتی نظیر کارایی هزینه و مطلوبیت، ممکن می باشد باعث فشار آمدن به مدیران در جهت در نظر داشتن نتایج کوتاه مدت شده و در نتیجه هیچگونه حرکتی به سمت بهبود صورت نگیرد.

_ شاخص‏های مالی گزارش دقیقی درمورد هزینه ی فرایندها ، محصولات و مشتریان نمی­دهند و تنها بر فرایند کنترل بخشی به جای کل سیستم تاکید دارند.

_ شاخص­های مالی قادر به تشخیص هزینه‎های کیفی به شکل دقیق و مناسب نیستند و تنها تولید بیشتر را تشویق می­کنند.[10] ( کرون و همکاران، 2012).

نواقص و کمبودهای سیستم های سنتی ارزیابی عملکرد به انقلابی در مدیریت عملکرد منجر گردید به طوری که محققان و کاربران به سمت خلق سیستم های جدید ارزیابی عملکرد حرکت کردند که اهداف و محیط فعلی را مورد توجه قرار دهند و بدین ترتیب فرایندهای ارزیابی متعددی برای بهره گیری سازمانهای مختلف ایجاد گردید.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

در این راستا، پژوهش موردنظر در جهت ارائه اطلاعات بهینه و کارآمد کوشش در تعمیم مدل ارزیابی عملکرد با بهره گیری از روش کارت امتیازی متوازن را دارد به گونه ای که مدل مذکور، توانایی ارزیابی عملکرد سازمانی را با در نظر داشتن شرایط فرهنگی و اجتماعی جامعه، داشته باشد. تانگ مطرح می نماید که جهت پیش بینی و اولویت بندی عوامل تاثیرگذار بر ارزیابی عملکرد سازمانی تکنیک های مختلفی هست و بهره گیری شده می باشد که معمولترین آنها روش های رگرسیون و مدل های ARIMA هستند که این شبکه ها توانایی فراگیری سری های ساده خطی و قابلیت وفق شدن با توابع توزیع های آماری را دارا هستند اما با بهره گیری از روش ارزیابی متوازن می توان سری های غیرخطی را نیز محاسبه نمود( میلبرنت ، 2009).[11]

1-3 اهمیت و ضرورت موضوع

بهبود مستمر عملکرد سازمان‏ها، نیروی عظیم هم‌افزایی[12] ایجاد می کند که این نیروها می‌تواند پشتیبان برنامه رشد و توسعه و ایجاد فرصت‌های تعالی سازمانی گردد. دولت‏ها و سازمان‎ها و مؤسسات کوشش جلو برنده‌ای را در این مورد اعمال می‌کنند( آنرو لپ،2013). [13]بدون مطالعه و کسب آگاهی از میزان پیشرفت و دستیابی به اهداف و بدون شناسایی چالش­های پیش روی سازمان و کسب بازخور و اطلاع از میزان اجرای سیاست‎های تدوین شده و شناسایی مواردی که به بهبود جدی نیاز دارند، بهبود مستمر عملکرد میسر نخواهد گردید. تمامی موارد مذکور بدون اندازه‌گیری و ارزیابی امکان‌پذیر نیست    (الناز ، 2012).[14]

لرد کلوین فیزیکدان انگلیسی در مورد ضرورت اندازه‌‌گیری می‌گوید: «هرگاه توانستیم آن چیز که درمورد آن صحبت می‌کنیم اندازه گرفته و در قالب اعداد و ارقام اظهار نماییم می‌توانیم ادعا کنیم درمورد موضوع مورد بحث چیزهایی می‌دانیم. اگر این طور نباشد آگاهی و دانش ما ناقص بوده و هیچگاه به مرحله بلوغ نخواهد رسید»( جیانگ یان ، 2012).

ارزیابی و اندازه‌گیری عملکرد بازخورد لازم را در موارد زیر ارائه می کند:

1-    با پیگیری میزان پیشرفت در جهت اهداف تعیین شده مشخص می گردد که آیا سیاست‎های تدوین شده به صورت موفقیت‌آمیزی به اجرا در آمده‌اند یا خیر.

2-    با اندازه‌گیری نتایج مورد انتظار سازمانی و همچنین ارزیابی و اندازه‌گیری و رضایت کارکنان و مشتری‎ها مشخص می گردد آیا سیاست­ها به گونه صحیح تدوین شده‌اند یا خیر.

3-    ارزیابی و اندازه‌گیری عملکرد امکان شناسایی زمینه‌هایی که مدیریت بایستی توجه بیشتری به آن­ها بنماید را میسر می‌سازد و به شناسایی فرصت‎ها و محدودیت­ها کمک می کند.

4-    ارزیابی عملکرد باعث ایجاد اطلاعات برای مدیران در تصمیم‌گیری­های مدیریتی خواهد بود. زیرا که بخش زیادی از اطلاعات لازم برای تصمیم‌گیری­های مدیریتی از طریق اندازه‌گیری و ارزیابی سیستم عملکرد فراهم می‌آید.

به گونه کلی ضرورت­های خاص این پژوهش، نیاز به مقایسه تطبیقی ارتباط عوامل روش کارت امتیازی متوازن سازمان تربیت بدنی استان مرکزی و استان قم، واکاوی مسئله از نظر سازمان تربیت بدنی استان مرکزی و استان قم، اهمیت روز افزون مبحث عملکرد در سازمان‎ها و تأثیر آن بر وضعیت سازمان تربیت بدنی استان مرکزی و استان قم می­باشد.

1-4 اهداف پژوهش

1-4-1 هدف اصلی پژوهش

هدف اصلی این پژوهش مقایسه عملکرد سازمان تربیت بدنی استان مرکزی با استان قم با بهره گیری از روش کارت امتیازی متوازن می باشد که البته با در نظر داشتن این که پژوهش موجود به صورت مطالعه موردی در سطح دو سازمان انجام می­گردد ممکن می باشد به گونه کامل اهداف فوق برآورده نشود؛ اما آن چیز که که در انجام این پژوهش مد نظر می باشد مطالعه و در نظر داشتن موقعیت گروه خاصی از افراد جامعه می باشد و وضعیت بحرانی آنان مد نظر قرار گرفته نشده می باشد.

1-4-2 هدف علمی پژوهش

هدف علمی پژوهش حاضر، شناسایی ارتباط عملکرد و تطبیق عوامل روش کارت امتیازی متوازن در سازمان تربیت بدنی استان مرکزی و استان قم می­باشد.

1-4-3 هدف کاربردی پژوهش

سازمان تربیت بدنی استان مرکزی و استان قم و سایر سازمان‎ها و ادارات مرتبط به عنوان اصلي‎ترين کاربران اين پژوهش بوده و مي توانند نتايج اين پژوهش را مورد بهره گیری قرار دهند.

1-5 سوالات پژوهش

1-5-1 سوال اصلی پژوهش

آیا بین عملکرد سازمان تربیت بدنی استان مرکزی با استان قم با بهره گیری از روش کارت امتیازی متوازن تفاوتی هست؟

1-5-2 سوالات فرعی پژوهش

  1. آیا ارزیابی عملکرد از منظر مالی روش BSC برای سازمان تربیت بدنی استان مرکزی و استان قم هست؟
  2. آیا ارزیابی عملکرد از منظر مشتری روش BSC برای سازمان تربیت بدنی استان مرکزی و استان قم هست؟
  3. آیا ارزیابی عملکرد از منظر فرایند داخلی روش BSC برای سازمان تربیت بدنی استان مرکزی و استان قم هست؟
  4. آیا ارزیابی عملکرد از منظر رشد و یادگیری روش BSC برای سازمان تربیت بدنی استان مرکزی و استان قم هست؟

1-5 فرضیه­ها

فرضيه تحقيق يا فرضيه علمي عبارت می باشد از حدسي براي پيش بيني نتيجه يک تحقيق منحصر به فرد يا توضيح ارتباط بين دو يا چند متغير. فرضيه سبب مي گردد که تحقيق روي يک هدف معين متمرکز گردد و آن چیز که بايد مورد نظاره قرار گيرد، مشخص گردد. با در نظر داشتن اينکه تحقيق حاضر يک تحقيق کاربردي می باشد،  فرضيه زير را مد نظر دارد.

تعداد صفحه :144

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان