عنوان :  بررسي تاثير مدل سازي هدف گراي فرايندهاي سازماني 

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد نراق

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد

دانشکده مدیریت

عنوان :

بررسي تاثير مدل سازي هدف گراي فرايندهاي سازماني با رويكرد تقسيم و غلبه

در آموزش و پرورش

استاد راهنما:

دکتر مجید رستمی بشمنی

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

   عنوان         صفحه

چكيده 1

مقدمه 2

فصل اول_

کليات تحقيق_ 3

1 – 1- پیشگفتار 4

1-2- بيان مسأله 5

1–3 اهمیت و ضرورت تحقیق_ 6

1–4  اهداف تحقیق_ 7

1-4–1  هدف اصلی_ 7

1-4–2 اهداف فرعی_ 7

1–5 سؤالات تحقیق_ 8

1-5–1 سؤال اصلی_ 8

1-5–2 سؤالات فرعی_ 8

1-6 -تبیین فرضیه های تحقیق_ 8

1-7- تعریف اصطلاحات و متغیرها 9

1-7-1-مديريت فرايند_ 9

1-7-2- شبیه سازی  با زبان مدل سازی نمادین یا UML_ 9

1-8 – تقسیم و غلبه 10

فصل دوم_

مطالعات نظری_ 11

2-1- پیشگفتار 12

2-2-فرآیند_ 13

2-3- اهمیت توجه فرآيندی در سازمان_ 14

2-4- مدیریت بر مبنای فرایند_ 15

2-5- فعاليتهاي مورد نياز جهت فرايند گرايي_ 18

2-6- مفهوم مسئوليت در سازمانهای فرايند محور 19

2-7- تحول تأثیر مديريت در سازمانهای فرايند محور 20

2-7-1-طراحی_ 22

2-7-2- مربیگری_ 22

 2-7-3- تامین منابع و همراستایی_ 23

2-8- ساختار سازمانی در سازمانهاي فرآيند محور 24

2-9- چالشهای فراروی سازمانهای جديدفرایند محور 25

2-10- عوامل موفقيت مديريت فرآيند محور 27

2-11-  مهمترين روشهاي مديريت فرايند محور در سازمان_ 28

2-12-رویکرد 8 گانه در مدیریت فرایندمحور 29

2-12-1- تعاملات يك فرايند با فرآيندهاي ديگر_ 30

2-12-2 تنظيم فرآيند_ 31

 2-12-3 مطابقت فرآيند با خواسته هاي مشتري_ 31

2-12-4  مطابقت فرآيند با برنامه هاي استراتژيك سازمان_ 32

2-12-5 بهره وري فرآيند_ 32

2-12-6 كنترل شكستهاي ممكن در فرآيندها 33

 2-12-7 مميزي فرآيند_ 33

2-12-8 مهندسي مجدد فرآيندها 34

2-13  مدل سازی_ 34

2-14 UML_ 36

2-15انواع تکنیک های  مدل سازی_ 38

2-15-1 مدل سازی اهداف_ 38

2-15-2 مدل سازی منابع_ 41

2-15-3 مدل سازی قواعد_ 43

2-15-4 مدل سازی تأثیر ها 43

2-15-5 مدل سازی فرایند_ 45

2-16روش BPMN_ 46

2-17مزیت های BPMN_ 66

2-18پيشينه پژوهش__ 66

فصل سوم_

روششناسي تحقيق_ 72

3–1 پیشگفتار 73

3–2 روش تحقیق_ 73

3-2-1- در اجرای پژوهش ، مراحل زیر پیگری شده می باشد : 74

3-3- جامعه آماری و حجم نمونه مورد تحقیق_ 74

3-4- بر آورد حجم نمونه 75

3-5-  معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات_ 75

3-5-1-مصاحبه 75

3-5-2- پرسشنامه 75

3-5-2-1- معرفی پرسشنامه 75

3-5-2-2- چگونگي طراحي نهايي پرسشنامه 76

3-6-روایی (Validity ) و پایانی ( Reliability ) 78

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3-6-1- روایی / اعتبار 78

3-7-  روش تجزيه و تحليل داده‌ها و اطلاعات_ 78

3-8- اختصار فصل_ 79

فصل چهارم_

مدلسازی و تحلیل آماری_ 80

4-1- پیشگفتار 81

4-2-مدلسازی سازمان آموزش و پرورش__ 81

4-3- تحلیل آماری_ 100

4-3-1-آزمون سوال اول پژوهش__ 100

4-3-2-آزمون سوال دوم پژوهش__ 101

4-3-3-آزمون سوال سوم پژوهش__ 102

فصل پنجم_

نتیجه گیری و پیشنهادات آتی_ 103

5-1- پیشگفتار 104

5-2- نتیجه گیری_ 104

5-2-1-نتايج تحليل آماري داده ها 105

5-3- پیشنهادات آتی_ 105

منابع_ 107

 منابع فارسی_ 107

منابع خارجي_ 109

Abstract_ 112

Title_ 113

چكيده:

طي ساليان اخير موج بهره گیری و بهره گيري از سيستمهاي بهبود فرايند اداري كشور ما را فرا گرفته می باشد و بسياري از سازمانها ، تمايل زيادي براي بهره گيري و بهره گیری از اين سيستمها از خود نشان مي دهند اما بايد بررسي نمود كه چنين سيستمهایي تا چه اندازه توانسته به مديران سازمانها در بهبود تصميم گيري  كمك نمايد وآيا توانسته چنين سيستمهايي انتظارات مديران را در تصميم گيري ها براورده نمايد . هدف اصلي ازاين تحقيق بررسي تاثير مدل سازي هدف گراي فرايندهاي سازماني با رويكرد تقسيم و غلبه بر بهبود تصميم گيري مديران مي باشد وبه تجزيه و تحليل آثار و نتايج حاصل از مدل سازي فرايندهاي اداري برتصميم گيري مديران، بررسي و شناسايي عوامل موثر بر موفقيت مدل سازي فرايندها اداري از نظر تامين اطلاعات مناسب نظير صحت،دقت،بهنگام بودن و اقتصادي بودن، بررسي اثرات مدل سازي فرايندها اداري بربهبود فرآيند تصميم گيري مديران، ارائه راهکار برای بهبود عملکرد جهت بهره برداری مي باشد.روش تحقيق علي – مقايسه اي مي باشد .ونتايج حاصل از تحقيق نشان داد كه مدل سازي فرايندها متناسب با اهداف سازمان در تحقق يافتن اهداف سازماني اثربخش می باشد ازنظر مديران سازمان،مدل سازي فرايندها متناسب با اهداف سازمان مي تواند واقع گرايانه باشدوبا منابع موجود قابل پياده سازي بوده و موثر می باشد همچنین ازنظر مديران سازمان، مدل سازي فرايندها متناسب با اهداف سازمان قابل فهم و بدون ابهام بوده و براي تحقق مقررات و خط مشي هاي مقرر كمك مي كند و شواهدي بررد فرضيهاي سه گانه  مذكور وجودنداشت.

كليد واژه ها : فرايندهای سازماني، مدل سازي هدف گرا، تقسيم و غلبه، آموزش و پرورش

مقدمه :

در دنياي كنوني، سازماني شانس بقا دارد كه سازوكارهاي لازم براي آگاهي سريع از تغييرات و توانايي پاسخگويي سريع به آنها را نيز دارا باشد. سازمانها به مرور زمان و در اثر تجربه دريافته اندكه رويكرد وظيفه اي در اداره امور، انعطاف و پويايي را از بين ميبرد. سازمانهاي وظيفه مدار به سختي مي توانند در برابر تغييرات محيطي از خود انعطاف نشان داده و با محيط سازگار شوند. رويكردي كه پیش روی رويكرد وظيفه اي به سازمانها پيشنهاد مي گردد، رويكرد فرآيندي می باشد. لذا امروزه براي بقا و موفقيت بايد رويكرد فرآيندي داشت و بايد برعملكرد فرآيندها و مديريت و بهبود آنان تمركز نمود.

فرآيند عبارت می باشد از مجموعهاي از فعاليتهاي مرتبط يا تأثيرگذار كه ورودي را به خروجي تبديل ميكنند و مدل سازی فرآيند يك روش سيستماتيك براي سازماندهي، مديريت و بهبود مستمر فرآيندهاي سازمان می باشد. مدل سازی فرآيند، مديريت و ديدن سازمان به صورت سيستمي از فرآيندهاي چند وظيفه اي به جاي وظايف عمودي ميباشد به مقصود دستيابي به موفقيت در مدل سازی فرآيند، نه تنها ضروري می باشد كه در نظر داشتن فرآيند در راس تمام فعاليتها و برنامه هاي سازمان قرار گيرد و سازمان برنامه و طرحي منظم را دراين زمينه تدوين و تعقيب نمايد، بلكه لازم ميباشد كه عوامل كليدي موفقيت مدل سازی فرآيند شناسايي و با يك روش و برنامه مشخص مورد ارزيابي قرار گيرند

1 1- پیشگفتار

 در شرایط دائماً در حال تغییر ما نیز بایستی تغییر نمائیم ، و گر نه بهای سنگینی  بابت عدم  تغییر پرداخت خواهیم نمود .( دکترنوردال ، رئیس اتحادیه جهانی علم و بهره وری : پیام مدیریت )

سازمان ها را در عصر جدید از بکار گیری سیستم های بهبود و مدیریت فرایند پیش رفته گزیری نیست و آینده از آن آنانی می باشد که با شناخت دقیق و صحیح ، محاسن و معایب این سیستم ها را موشکافانه مورد امعان نظر قرار داده و از تجربه دیگران درس بگیرند بدون اینکه هزینه های آن تجربه را مجدداً تقبل نمایند .و بکارگیری آنها مولد شتاب فزاینده هست و شتاب ، این تأثیر را دارد که هر واحدی از زمان را که صرفه جویی می گردد از واحد قبلی آن با ارزش تر می سازد . بدین ترتیب حلقه باز خورد مثبتی به وجود می آید که شتاب را شتاب می بخشد.

یک مدیر کار آمد بدون داشتن  اطلاعات مورد نیاز خود قادر به رهبری سازمان و رسیدن به اهداف از قبل تعیین شده نیست . مدیران به مقصود روبرو شدن با محیط و تحقق اهداف سازمانی خود با مد نظر قرار دادن متغیر های محیطی ضرورتاً بایستی محیط را تحلیل و متغیر های آن شناسائی و تدبیر مناسب در بر خورد با آنها اتخاذ نمایند . این امر مستلزم برخورداری از اطلاعات به هنگام درون و برون سازمانی و نیز امکان بهره برداری بهینه از آنها را دارد . مدل سازي فرايندهاي اداري با بهره مندی از ابزار های جدید جمع آوری و پردازش داده ها می تواند مدیران را در جهت تحقق اهداف، یاری و پشتیبانی نماید . مدل سازي فرايندهاي اداري تأثیر به سزایی در صحت ، دقت ، اقتصادي بودن، بهنگام بودن تصمیم گیری مدیران وحوزه استادی آن را دارد در این پژوهش اثرات مدل سازي فرايندها اداري بر بهبود تصمیم گیری مدیران در اداره آموزش و پرورش را مورد مطالعه قرار می گیرد .

1-2- بيان مسأله

مدیریت و تصمیم گیری دو واژه نزدیک به هم در مدیریت و انجام امور سازمان می باشند و بدون تردید ، تصمیم گیری ، مهم ترین کار مدیران ارشد می باشد که به آسانی نیز می توان در آن مرتکب اشتباه  گردید . اما اگر کل فرایند را به گونه ای متفاوت بنگرید وضعیت نیز فرق خواهد نمود .در اغلب مواقع ، تصمیم گیران ، یک فرایند جانبدارانه را به کار می گیرند که شاید غیر بهره ورترین و ناکارا ترین راه برای انجام امور باشد . آنها تصمیم گیری را بسان منازعه ای  می بینند که در آن به دفاع از راه کار های مورد نظر خود می پردازند . فرايندهاي اداري را به صورت گزینشی ارائه  می کنند و با خودداری از ارائه داده های متضاد می توانند موقعیتی متقاعد کننده فراهم آورده ، در برابر مخالف ایستادگی کنند . اما فرایند مؤثرتر هست که فرایندجستجو گر می باشد .در طی این فرایند ، افراد مجموعه متنوعی از گزینه ها را پیش روی خود قرار داده و با همکاری یکدیگر بهترین راهکار را جستجو می کنند وفرایندهای موجود در سازمان به­درستی شناسایی شده و با انجام مطالعه دقیق مدیریت می شوند و مدیران می توانند فرآیند های موجود را به صورت همگرایانه با اهداف شناسایی وبه كارگیرند در واقع با مدیریت مناسب فرایند، خواسته های یک فرایند به نتیجه رسیده در نتیجه از تاثیر لازم برخوردار خواهد بود با این که روش های متفاوتی برای مدل سازی فرآیندها ارائه شده می باشد، اما هیچ یک از این روش ها ارائه کننده جامعی برای فرآیندها در بخش مدیریت نمی باشد. در واقع در این روش ها بین اهداف، تأثیر ها ،  قوانین، مراحل انجام کار، یکپارچگی مورد انتظار وجود ندارد.برای حل این معضلات در این پژوهش از روش تجزیه و تحلیل RUP بهره گیری شده می باشد . با در نظر داشتن آن چیز که که گفته گردید در این پژوهش کوشش در بهره گیری از روش اصول مندی در سازمان با رویکرد بالا به پایین یا تقسیم و غلبه می باشد که بتواند مسیر و ابزار لازم برای ارزیابی و هدایت سازمان را در اختیار تیم توسعه و مدیران سازمانی بگذارد. مطالعه موردی در این پژوهش، سازمان آموزش و پرورش می باشد

1--3 اهمیت و ضرورت پژوهش

 آینده جایی نیست که به آنجا می رویم ، بلکه جایی می باشد که آن را به وجودمی آوریم ، آنهم با راههایی که به آینده می سا زیم .مزیت ملی ، در کشور هایی پدید می آید که مدیران تنهادر صدد افزایش کارایی نباشند ، بلکه حرکت های سازمانی شأن در راستای استراتژی کلی باشد ( دکتر مایکل پورتر ، استاد دانشگاه هارورد : پیام مدیریت ).

تصمیمات استراتژیک در راستای چشم انداز و تبیین اهداف و توسعه و تبیین چالشها و راهکار های دستیابی به اهداف ،  استاندارد سازی عملیات و جلب رضایت ارباب رجوع و همچنین توسعه فن آوری و تحقیقات ، مقدماتی را پیش روی سیستم سازمانی می نهند که روی آوری به مدل سازي فرايندهاي اداری یکی از آنها می باشد . برای حل مسائل پیش رو که در هر سازمانی به وقوع   می پیوندد از مراحلی همچون تشخیص درست مسئله ، مطالعه زمینه های مختلف حل مسئله ، انتخاب بهترین راه حل و اجرای آن و کنترل و حصول اطمینان از درست کار کردن راه حل ، عبور می گردد . سازمانها به مقصود درک صحیح مسئله زمان زیادی را صرف مطالعه و شناسائی راه حلهای مسئله می نمایند.  حل بعضی مسائل پیچیده سازمانی زمان طولانی را می طلبد و مدل سازي فرايندهاي اداری پشتیبانی بسیار خوب و مؤثر تری را در ایفای وظایف مدیریتی مانند تصمیم گیری، برنامه ریزی و کنترل برای مدیران فراهم می آورد .

 متحول شدن فرايند هاي اداری در سازمانها و موسسات از آنچنان رشد سریعی بر خوردار می باشد  که دیگر فرایند های کند و زمان بر اداری به سیاق پیشین پذیرفتنی نیست . بر این اساس لازم است تا ابزاری فراهم گردد که با بهره جویی از آن بتوان با سرعت و دقت به انجام فرایند های اداری پرداخت . بدین مقصود بهره گیری از مدل سازي فرايندهاي اداری به عنوان روشی جدید از سویی به جریان کار سرعت می بخشد و از سویی دیگر ، با جمع آوری  اطلاعات مجموعه فعالیت های سازمان و طبقه بندی آنها ، بستر مناسبی را برای سرعت بخشیدن به امور روزمره فراهم می سازد.

سازمانهای پیشرو با تشخیص به موقع خود را در مسیر و معبری که به شاهراه تمدن جهانی می پیوندد قرار می دهند زیرا که با غفلت از این تحول عظیم در گرد و غبار عبور سریع کاروان سازمانهای فردا گم خواهند گردید . زندگی در فرهنگ الکترونیکی یعنی زندگی در تغییر ، تغییر به عنوان شرط بقا.

این پژوهش به آشکارسازی نقاط قوت و ضعف سیستم فرايندهاي اداری در سازمان متبوع مؤثر باشد بلکه می تواند درسرعت بخشیدن به انتخاب الزامات سازمانهای مدرن ، در بعد تجهیز به فناوریهای سخت افزاری نرم افزاری عصر جدید در سازمانهای همنوع و در سطح وسیعتر در سازمانهای زیر مجموعه وزارت کشور و سایر سازمانها تأثیر آفرینی کند .

1--4  اهداف پژوهش

1-4--1  هدف اصلی

مطالعه تأثیر مدل سازي فرايندهاي اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران اداره آموزش و پرورش در سال 1393

1-4--2 اهداف فرعی

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

1- مطالعه و شناسائی عوامل مؤثر در موفقیت مدل سازي فرايندهاي اداری از نظر تامین اطلاعات مناسب نظیر صحیح بودن و دقت و به هنگام بودن و اقتصادی بودن .

2- ارايه راهکار برای بهبود عملکرد فرايندهاي اداری جهت بهره برداری .

1--5 سؤالات پژوهش

1-5--1 سؤال اصلی

 آیا  مدل سازي فرايندهاي اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران اداره آموزش و پرورش و حوزه ستادی آن تأثیر دارد؟

1-5--2 سؤالات فرعی

 1-ازنظر مديران سازمان ،مدل سازي فرايندها متناسب با اهداف سازمان در تحقق يافتن اهداف سازماني اثربخش می باشد؟

2-ازنظر مديران سازمان،تا چه حدي ،مدل سازي فرايندها متناسب با اهداف سازمان مي تواند واقع گرايانه باشدوبا منابع موجود قابل پياده سازي بوده و موثر باشد؟

3-ازنظر مديران سازمان،تاچه ميزان مدل سازي فرايندها متناسب با اهداف سازمان قابل فهم و بدون ابهام بوده و براي تحقق مقررات و خط مشي هاي مقرر كمك مي كند؟

تعداد صفحه :124

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان