عنوان :  مطالعه علل عدم بكارگيري RFID برای بهبود فرآیند مدیریت زنجیره تامین

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد كارشناسي ارشد :

مطالعه علل عدم بكارگيري RFID برای بهبود فرآیند مدیریت زنجیره تامین در شركتهاي توليدي مواد شوينده ايران

استاد راهنما: دكتر حميده رشادت جو

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

هدف پژوهش حاضر مطالعه علل عدم بکارگیری فناوری RFIDدر بهبود مدیریت زنجیره تامین در شرکت های تولید کننده مواد شوینده ایران می باشد. فناوری RFID روشی برای شناسایی خودکار می باشد که متکی بر جمع آوری و بازیابی اطلاعات از راه دور از طریق ابزاری به نام تگ (برچسب) می باشد. در واقع تگ آن چیزی می باشد که برای شناسائی به اشیاء متصل می گردد و از طریق امواج رادیوئی فعالیت می کند.روش پژوهش در این پژوهش کاربردی – توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد و با بهره گیری از پرسشنامه اطلاعات مورد نیاز از جامعه آماری کسب گردید و از مدل رتبه بندی آمادگی الکترونیکی EUD بهره گیری گردید. و برای مطالعه فرضیات پژوهش از آمار توصیفی و استنباطی و به کمک  نرم افزار SPSS.18استفاده شده می باشد.جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه کارکنان شرکت مواد شویند ایران که به فناوری RFID و همچنین مدیریت زنجیره تامین آشنایی دارند انتخاب شدند که تعداد آنها 50نفر بوده می باشد که بعد از پایش پرسشنامه ها تعداد 45عدد آنها برای تجزیه و تحلیل مورد مطالعه قرار گرفتند.یافته های پژوهش نشان داد که فرضیه اصلی پژوهش یعنی زیرساخت فناوری اطلاعات و مسائل مدیریتی بر عدم بکارگیری RFIDدر مدیریت زنجیره تامین تاثیر دارد.

کلمات کلیدی: فناوری RFID؛ مدیریت زنجیره تامین؛ تک؛ زیرساخت فناوری ؛ مسائل مدیریتی

فهرست

فصل اول:کلیات پژوهش.. 7

1-1مقدمه. 7

2-1 تعریف و اظهار موضوع. 7

3-1ضرورت و اهمیت پژوهش.. 8

4-1سوابق مربوط پژوهش.. 8

6-1اهداف پژوهش.. 9

7-1اهداف فرعی پژوهش.. 10

8-1روش پژوهش : 10

9-1روش گردآوری اطلاعات.. 10

10-1ابزار گردآوری اطلاعات: 11

11-1روش تجزیه و تحلیل اطلاعات : 12

12-1قلمرو پژوهش.. 12

13-1تعریف متغیرها 12

فصل دوم:ادبیات پژوهش.. 15

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-1مقدمه. 15

2-2مبانی نظری پژوهش.. 15

مدیریت زنجیره تامین.. 15

2-3 تعریف مدیریت زنجیره تامین.. 16

2-2-4مشکلات مدیریت زنجیره تامین.. 17

2-2-5 فعالیت ها و عملکردها(تأثیر ها): 17

2-2-4تئوری های مدیریت زنجیره تامین.. 23

2-2-6زنجیره تامین معکوس… 24

2-2-6مدیریت زنجیره تامین و سامانه اطلاعات.. 25

2-2-7مزایا و معایب به کار گیری IT در زنجیره تامین.. 27

2-2-8تغییر الگو در قابلیت ردیابی محصول.. 29

2-2-9انتقال به فناوری RFID… 29

2-2-10مفهوم واژه شناسائی از طریق امواج رادیوئی (RFID) 32

2-2-11مزایا و چالش های RFID… 33

2-2-12کاربردهای RFID… 34

2-2-13 امکان پذیری RFID از لحاظ اقتصادی.. 37

2-3-14مدل رتبه بندی آمادگی الکترونیکی EIU… 48

پیشینه پژوهش.. 51

معرفی شرکت تولید کننده مواد شویند و بهداشتی ایران.. 52

فصل سوم: روش پژوهش.. 56

3-1مقدمه. 56

3-2روش پژوهش.. 56

3-3قلمرو پژوهش.. 56

3-4روش گردآوری اطلاعات.. 57

3-5ابزار گردآوری اطلاعات: 58

3-6فرضیه های پژوهش.. 58

3-7مدل مفهومی پژوهش.. 58

3-8ابزار اندازه گیری پژوهش(پرسشنامه) 59

3-9نمونه، حجم نمونه و روش نمونه گیری پژوهش.. 60

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل یافته ها 62

4-1مقدمه : 62

4-2آمار توصيفي.. 62

4-2-1جنسيت كاركنان: 62

4-2-2 سطح تحصيلات پاسخگويان: 63

4-2-3 سابقه كار پاسخگويان: 64

4-2-4گروه سنی پاسخگویان.. 65

4-3آمار استنباطي.. 66

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 72

5-1مقدمه. 72

5-2پيشنهادات.. 73

5-3پيشنهادات براي تحقيقات آينده 74

ضمائم. 75

فصل اول:کلیات پژوهش

1-1مقدمه

مدتی می باشد که صنایع مختلف و کارشناسان زنجیره تامین صحبت از به کارگیری فناوری شناسایی از طربق امواج رادیویی (RFID)در زنجیره تامین به عنوان یک ابزار توانمند ساز می کنند تا به کمک آن بتوانند این زنجیره و مدیریت آنرا بهینه نمایند. لیکن اگر یک سازمان به دلیل عدم شناخت درست از موقعیت خود و وضعیت بازار و همچنین شتاب در بهره گیری از یک فناوری نو، بدون مطالعه و امکان سنجی میزان موفقیت آن فناوری در سازمان  متبوع خود اقدام به استقرار آن کند، علاوه بر تحمیل هزینه های گزاف به سازمان ، پروژه را نیز متحمل شکست خواهد نمود ، RFID نیز از این مقوله مستثنی نیست لذا قبل هر چیزی به امکان سنجی آمادگی لازم هر سازمان برای استقرار آن بایستی پرداخت.پس این پژوهش کوشش دارد تا به مطالعه علل عدم بگارگیرRFID برای بهبود فرایندهای مدیریت زنجیره تامین در شرکت های تولید کننده مواد شوینده ایران  بپردازد.

2-1 تعریف و اظهار موضوع

مدیریت زنجیره تامین شامل فرآیند های برنامه ریزی، پیاده سازی و کنترل عملیات زنجیره تامین به کاراترین صورت ممکن می باشد، مدیریت زنجیره تایمن تمایتمی حیطه هیا مربوط به حرکت و ذخیره سازی مواد اولیه ، کالای نیمه ساخته و محصولات نهائی را در بر می گیرد.

در واقع هدف از مدیریت زنجیره تامین بهبود اعتماد و همکاری در بین شرکاء در زنجیره تامین می باشد تا بدین گونه قابلیت تحت نظر داشتن موجودیها و سرعت تبادل آنها افزایش یابد(مگ راسی،2001).

سازمانها بخوبی در یافته اند که نیاز به زنجیره تامین کارا دارند تا بتوانند در بازار جهانی و اقتصاد شبکه ای و بهم پیوسته امروز توان رقابت داشته باشند. یکی از ابزاری که امروزه بسیار در زنجیره تامین از آن بحث و به عنوان توانمند ساز دانسته می گردد مبحث شناسایی از طریق امواج رادیوئی یا RFID می باشد.

امروزه این فناوری کاربردهای بسیاری دراد که مانند می توان به بکارگیری در گذرنامه، پرداخت عوارض جاده ای، کنترل حرکت کالا(پیگیری)- به عنوان جایگزین بارکد- در اتومبیلها،در کنترل حیات وحش و حتی حیوانات اهلی ، در سیستمهای انبارداری و کتابخانه و سایر موارد کاربرد دارد. در سالهای اخیر با در نظر داشتن بحث به کارگیری این فناوری در کنترل حرکت کالا و همچنین انبارداری پیشنهاد به کارگیری آن به عنوان توانمندساز در زنجیره تامین ارائه شده می باشد(دونالد واترس،2003).

در شرایطی که نیاز به کاهش هزینه ها در زنجیره تامین، سازمانها را برای تحت کنترل داشتن فرآیند حرکت موجودیها در داخل و خارج سازمان به تکاپو انداخته، تکنولوژی RFID به عنوان یک توانمند ساز در خدمت زنجیره تامین قرار گرفته می باشد.

آن چیز که در این پژوهش مبهم می باشد این می باشد که کمتر مقاله ای به مطالعه چالش های پیش روی کاربرد RFID در زنجیره تامین پرداخته می گردد و اکثرا پیرامون مزایای این فناوری و گاهی محدویتهای آن می باشد. پس کوشش بر این می باشد که با همین ادبیات مطروحه حول ای محور مدلی به منظوری ارزیابی آمادگی سازمان برای به کارگیری فناوری فوق در زنجیره تامین ارائه نماید.

RFIDیکی از تکنولوژیهای مهم امروزی می باشد که همکاری و پدیداری را در زنجیره تامین گسترش داده می باشد. یک راه کار مبتنی بر RFID می تواند نرخ بازگشت سرمایه (ROI) هر بنگاهی را از طریق افزایش ارتباطات زنجیره تامین افزایش دهد، جایگزین شایسته ای که می تواند تغییرات بنیادی مدیریت زمان – واقعی زنجیره تامین از طریق پیوند با سیستمهای سنتی سازمان ایجاد نماید.

هرچند این فناوری در ورای ماهیت تکنولوژیک آن دارای نقاط حساسی نیز هست مانند: معضلات بازاریابی ، وعده های کذب گروهی از شرکتها، موارد مربوط به حریم و امنیت و کمبود استانداردهای لازم.

آن چیز که می تواند به عنوان متغیرهای مطرح در پرسش های این پژوهش بیان نمود مربوط به مسائل مدیریتی موثر در موفقیت به کارگیری RFID د رزنجیره تامین و همچنین مسائل مربوط به زیرساخت های فنی استقرار این فناوری در زنجیره تامین می باشد.

لذا این پژوهش به دنبال ارائه مدلی شامل عوامل کلیدی موفقیت در استقرار و بکارگیری یک سازمان در بهره گیری از RFID در زنجیره تامین آن می باشد.

3-1ضرورت و اهمیت پژوهش

در شرایطی که نیاز به کاهش هزینه ها در زنجیره تامین، سازمانها را برای تحت کنترل داشتن فرآیند حرکت موجودیها در داخل و خارج سازمان به تکاپو انداخته، تکنولوژی RFID به عنوان یک توانمند ساز در خدمت زنجیره تامین قرار گرفته می باشد. اگر یک سازمان به دلیل عدم شناخت درست از موقعیت خود و وضعیت بازار و همچنین شتاب در بهره گیری از یک فناوری نو، بدون مطالعه و امکان سنجی میزان موفقیت آن فناوری در سازمان  متبوع خود اقدام به استقرار آن کند، علاوه بر تحمیل هزینه های گزاف به سازمان ، پروژه را نیز متحمل شکست خواهد نمود ، RFID نیز از این مقوله مستثنی نیست لذا قبل هر چیزی به امکان سنجی آمادگی لازم هر سازمان برای استقرار آن بایستی پرداخت. به تعبیری دیگر علل عدم بکارگیری یک فناوری ویا بلعکس مورد پژوهش قرار گرفته گردد تا با یک چشم انداز دقیق وارد عرصه اقدام گردید. آن چیز که در این پژوهش مبهم می باشد این می باشد که کمتر مقاله ای به مطالعه چالش های پیش روی کاربرد RFID در زنجیره تامین پرداخته می گردد و اکثرا پیرامون مزایای این فناوری و گاهی محدویتهای آن می باشد. پس کوشش بر این می باشد که با همین ادبیات مطروحه حول محور مطالعه علل عدم بکارگیری RFIDدر بهبود مدیریت زنجیره تامین ارائه نماید.

4-1سوابق مربوط پژوهش

تحقیقات بسیاری در تائید به کارگیری فناوری RFID در زنجیره تامین صورت گرفته می باشد، در واقع با در نظر داشتن اینکه بجث به کارگیری امواج رادیوئی در زنجیره تامین در ابتدای کار می باشد بیشتر مباحث پیرامون لزوم به کارگیری این فناوری در زنجیره تامین مطرح می گردد:

در چند پژوهش اخیر پیرامون این موضوع بیشتر به بحث ارائه راه کارهای مبتنی بر RFID تاکید شده می باشد و کمتر کسی به مطالعه همه جانبه به کارگیری این فناوری در زنجیره تامین (نقاط ضعف و قوت و فاکتورهای موفقیت و شکست) پرداخته می باشد که این مطلب کار محقق را نیز دشوار می نماید.

محسن اطران اظهار می کند که RFID یک توانایی و قابلیت در عملیات زنجیره تامین می باشد که می تواند زنجیره تامین را بهبود بخشد)آتران،2007).

2- مایکو کارکاینن RFID را به عنوان عامل فزاینده کارایی در زنجیره تامین برای کوتاه کردن دوره زندگی محصولات می داند. که سرعت تغییرات در محصولات را سبب می گردد(کارکاینن،2003).

3- آلن اسمیت در تحقیقی نتیجه می گیرد که تکنولوژی امواج رادیوئی یک تکنولوژی متمایز می باشد و تاثیر بنیادی را در سیستم های تجاری به وجود آورده می باشد(اسمیت،2004).

4- یکی دیگر از مطالعاتی که زمینه پیاده سازی خدمات رسانی الکترونیکی صورت گرفته توسط شرکت مشاوره ای KPMG در سال 2000 و با عنوان آزمون ظرفیت دولت الکترونیکی در سطح سازمان های دلوت فدرال کشور کانادا بود ه می باشد که هدف این مدل کمک به سازمانها در ارزیابی توانمندی های آنها برای پیاده سازی خدمات رسانی الکترونیکی به شهروندان می باشد.که عواملی پون رضایت مندی مشتری ، رعایت حریم شخصی و پایش دستاوردها، پیش بینی پذیری و گزارش دهی از مهترین عوامل  لازم برای استقرار اظهار می کند(کیتک دیس،2006).

5- مدلی دیگری که توسط داشگاه ملون کامجی ارائه شده می باشد به نام بلوغ کسب و کار الکترونیک EMM نام گذاری شده می باشد که از 9 بعد تشکیل شده و عبارتند از استراتژی ، سازمان و شایستگی ها، و مدیریت عملکرد، تحویل و عملیات، فرآیند های ارزش شبکه، امنیت و حریم شخصی، سیستم ها، تکنولوژی، مالیات و قانون که این 9 بعد به ارزیابی آمادگی و بلوغ یک کسب و کار برای استقرار خدمات رسانی الکترونیک مثل فناوری RFID در یک سازمان می پردازند.

5-1فرضیه های پژوهش

برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید
فرضیه اصلی:

مسائل مدیریتی و زیرساخت سازمانی برای به کارگیری RFID در زنجیره تامین تأثیر دارد

فرضیات فرعی:

1-   عدم طرفداری مدیریت ارشد در عدم به کارگیری RFID در زنجیره تامین تأثیر دارد

2-   مسائل مربوط به کارکنان در عدم به کارگیری RFID در زنجیره تامین تأثیر دارد.

3-   وضعیت کسب و کار بر آمادگی سازمان در به کارگیری RFID در زنجیره تامین تأثیر دارد.

4-   مسائل مربوط به زیر ساخت IT در عدم  به کارگیری RfID در زنجیره تامین تأثیر دارد.

5-   مسائل مربوط به یکپارچگی در عدم به کارگیری RFID در زنجیره تامین تأثیر دارد.

6-   مسائل مربوط به امنیت در عدم به کارگیری RFID در زنجیره تامین تأثیر دارد.

6-1اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش

هدف اصلی مدیریت زنجیره تامین بهبود اعتماد و همکاری در بین شرکاء در زنجیره تامین می باشد تا بدین گونه قابلیت تحت نظر داشتن موجودیها و سرعت تبادل آنها افزایش یابد.RFID روشی برای شناسایی اتومایتک می باشد که متکی بر جمع آوری و بازیابی اطلاعات از راه دور از طریق ابزاری به تگ(برچسب) می باشد که برای شناسایئی به اشیاء متصل می گردد و از طریق امواج رادیوئی فعالیت می کند . و از این طریق به بهینه شدن مدیریت زنجیره تامین کمک می کند.پس هدف اصلی این پژوهش را می توان مطالعه علل عدم بکارگیری RFIDدر بهبود مدیریت زنجیره تامین عنوان نمود.

7-1اهداف فرعی پژوهش

در شرایطی که نیاز به کاهش هزینه ها در زنجیره تامین، سازمانها را برای تحت کنترل داشتن فرآیند حرکت موجودیها در داخل و خارج سازمان به تکاپو انداخته، تکنولوژی RFID به عنوان یک توانمند ساز در خدمت زنجیره تامین قرار گرفته می باشد. و می تواند مدیریت زنجیره تامین را از ایجاد و پیگیری و توزیع محصولات، مواد اولیه و کالاهای نیم ساخته اگاه سازد.

تمام سازمانها و موسسات می توانند از این فناوری برای بهبود فرایند های مدیریت زنجیره تامین از این فناوری بهره گیرند به شرطی که آغاز به برری میزان آمادگی سازمان خود برای استقرار آن بپردازند و شرایط لازم مدیریتی و زیر ساختی را تامین سازنند.
8-1روش پژوهش :

روش انجام پژوهش از مهم ترین عواملی می باشد که بر پژوهش و نتایج آن اثر می گذارد و غالبا به هدف پژوهش ، موضوع ، امکانات اجرای پژوهش و فرضیه های تدوین شده بستگی دارد. پژوهش توضیفی روش هایی می باشد که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد مطالعه می باشد. اجرای پژوهش توصیفی می تواند صرفا برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرآیند تصمیم گیری باشد. این پژوهش شامل جمع آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه ها یا پاسخ به سوالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه می گردد. در این روش محقق بدون اینکه دخالتی داشته باشد، نتایج عینی خود را از موقعیت گزارش می دهد و با بهره گیری از روش های مختلف به توصیف آن می پردازد.

با دقت در محتوای موضوع این پژوهش که مطالعه علل عدم بکارگیری RFID در زنجیره تامین می باشد می توان در پیدا نمود که در قالب تحقیقات کاربردی توصیفی و از نوع پیمایشی جای می گیرد زیرا که محقق در صدد می باشد تا با گردآوری اطلاعات واقعی، به دنبال شناسایی عناصر موثر بر عدم بکارگیری RFID در بهبود زنجیره تامین می باشد.

9-1روش گردآوری اطلاعات

با در نظر داشتن اهداف پژوهش و خصوصیات نمونه انتخاب شده عملیات جمع آوری اطلاعات در هرتحقیقی بایستی صورت گیرد. پس به گونه کلی از دو روش مطالعه کتابخانه ای و میدانی برای جمع آوری اطلاعات در این پژوهش بهره گیری شده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

رو ش کتابخانه ای:از این روش برای کسب اطلاعات مربوط به اصول کلی پژوهش همچون مفاهیم کلیدی و عملیاتی، طرح ضرورت ها ، اظهار کاربردها و تشریح اهمیت بهره گیری شده می باشد و منابعی زیرا کتابها ، مقالات و پایان نامه و متون دیجیتال کمک گرفته شده می باشد.

مطالعات میدانی : با بهره گیری از این روش به جمع آوری مولفه های موثر بر آمادگی سازمان برای اسقرار فناوری RFID با بهره گیری از نظر کارشناسان و خبرگان بهره گیری شده می باشد.

10-1ابزار گردآوری اطلاعات:

یکی از ابزارهای مهم در خصوص جمع اوری اطلاعات پرسشنامه می باشد.که جهت جمع آوری داده های مورد نیز در خصوص مولفه های موثر بر آمادگی سازمان با بهره گیری از نظر نمونه آماری مورد بهره گیری قرار می گیرد.تا با تجزیه و تحلیل داده و اطلاعات جمع آوری شده به تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش پرداخت.

تعداد صفحه :80

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان