گرایش : مالی

عنوان : تاثیر مدیریت هزینه بر عملکرد مالی شرکت

دانشگاه آزاد اسلامی 

واحد نراق

دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی گروه مدیریت بازرگانی

پایان نامه کارشناسی ارشد

گرایش: مدیریت مالی

عنوان:

تاثیر مدیریت هزینه بر عملکرد مالی شرکت

(مطالعه موردی: موسسه حسابداری و حسابرسی تدوینکو)

استاد راهنما:

دکتر علی عدل طباطبایی

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

موضوع                                                                                                                                    صفحه

چکیده                                                                                                                            1

فصل اول (کلیات پژوهش)

مقدمه پژوهش                                                                                                           3

اظهار مساله اساسی پژوهش                                                                                             4

اهمیت و ضرورت انجام پژوهش                                                                                     6

جنبه جدید بودن و نوآوری در پژوهش                                                                             7

اهداف مشخص پژوهش                                                                                               8

سوالات پژوهش                                                                                                         8

فرضیه های پژوهش                                                                                                     9

سازمان                                                                                                                    9

ساختار سازمان                                                                                                          11

عملکرد سازمانی                                                                                                        12

مدیریت هزینه                                                                                                            12

سود آوری                                                                                                                13

مدیریت تخصیص منابع                                                                                                            13

ارزیابی عملکرد                                                                                                          14

فصل دوم (ادبیات و پیشینه پژوهش)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

پیشگفتار                                                                                                                  17

تعریف هزینه                                                                                                                         19

چه اقلامی بایستی در هزینه ها مقصود شوند                                                                            20

چگونه بایستی هزینه های را اندازه گیری نمود؟                                                                                    20

شناخت هزینه                                                                                                                        21

انواع هزینه                                                                                                                23

هزینه های ثابت                                                                                                          23

هزینه های متغیر                                                                                                         23

هزینه های نمیه متغیر                                                                                                   24

رفتار هزینه                                                                                                               24

چسبندگی هزینه                                                                                                         25

مطالعه ادبیات موضوع                                                                                                 27

پرتفولیو                                                                                                                   27

مطالعه شاخصهای سنجش عملکرد (سنتی و جدید)                                                               29

شاخص های غیر مالی                                                                                                  30

شاخص های مالی                                                                                                       32

معیارهای مالی سنتی                                                                                                    33

بازده سرمایه گذاری                                                                                                    33

سوده باقیمانده                                                                                                           34

بازده فروش                                                                                                              35

سود هر سهم                                                                                                             35

قیمت به عایدی هر سهم                                                                                               36

معیارهای ارزیابی شرکت                                                                                               37

معیار اول – سود                                                                                                        37

معیار دوم – سود هر سهم                                                                                                            39

معیار سوم – رشد سود                                                                                                   39

معیار چهارم- نرخ بازده سرمایه گذاری                                                                               40

مطالعه مدلهای حسابرسی عملکرد و عملیاتی در شرکت های فرا بورس                                        41

مدل نسبت سود عملیاتی                                                                                                 43

پیشینه پژوهش                                                                                                               46

پیشینه تحقیقات داخلی                                                                                                   46

پیشینه تحقیقات خارجی                                                                                                  50

فصل سوم (روش اجرای پژوهش)

مقدمه                                                                                                                      55

روش پژوهش                                                                                                            55

جامعه مطالعاتی پژوهش                                                                                                55

دوره های مالی مورد آزمون                                                                                           56

تبیین مدل پژوهش و شیوه اندازه گیری متغیرها                                                                   57

متغیرهای وابسته                                                                                                         58

متغیرهای مستقل                                                                                                        58

متغیرهای کنترلی                                                                                                        60

روشهای جمع آوری و منابع داده های پژوهش                                                                     60

روش تجزیه و تحلیل داده های                                                                                        61

تحلیل همبستگی                                                                                                         61

ضریب همبستگی                                                                                                        62

فصل چهارم (تجزیه و تحلیل داده ها)

مقدمه                                                                                                                      65

شاخص های توصیفی متغیرها                                                                                        65

تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش                                                                                    67

مطالعه فرض نرمال بودن متغیرها                                                                                                68

تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیات فرضیه اول                                                                       69

فرضیه اول                                                                                                                69

آزمون فرضیه دوم                                                                                                       71

آزمون فرضیه سوم                                                                                                      73

آزمون فرضیه چهارم                                                                                                    77

فصل پنجم (نتیجه گیری و پیشنهادات)

مقدمه                                                                                                                      80

بحث و مطالعه پژوهش                                                                                                            82

مطالعه و تبیین نتایج فرضیات پژوهش                                                                              83

مطالعه فرضیه اول                                                                                                      83

آزمون فرضیه دوم                                                                                                       84

آزمون فرضیه سوم                                                                                                      84

آزمون فرضیه چهارم                                                                                                    85

پیشنهادات                                                                                                                86

پیشنهادات برای تحقیقات آتی                                                                                        87

منابع فارسی                                                                                                              88

منابع لاتین                                                                                                                90

چکیده:

در مفهوم ویژه اقتصاد در حال رشد، تاکید بر کاهش هزینه مهم می باشد. مدیریت هزینه ها، یکی از راهبردی ترین زمینه های نیل به موفقیت مالی و عملکرد سازمانی در بازار رقابتی می باشد، بواسطه مدیریت هزینه ها، به انتخاب بهترین مسیر و استراتژی درآمد زا برای شرکت می توان دست پیدا نمود، در مدیریت هزینه ها، اندازه گیری بهای تمام شده منابعی که در راه انجام فعالیتهای اصلی، تشخیص و حذف اقلامی از هزینه که ارزش افزوده ایجاد نمی کنند، تعیین کارایی و اثربخشی فعالیتهای اصلی انجام شده در واحدهای اقتصادی، تشخیص و ارزیابی فعالیتهای جدید که می تواند عملکرد آینده سازمان را بهبود بخشد، در راستای بهبود عملکرد مدنظر می باشند.

این پایان نامه تاثیر مدیریت هزینه بر عملکرد مالی شرکت در موسسه حسابداری و حسابرسی تدوینکو مورد مطالعه قرار می دهد.

روش پژوهش بر مبنای هدف توصیفی می باشد و همچنین بر مبنای روش و ماهیت جزء پژوهشات همبستگی می باشد. فرضیه هایی در این مورد تدوین شدند و سپس با بهره گیری از تحلیل همبستگی به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده می باشد برای مطالعه همبستگی بین متغیرها از روش رگرسیون بهره گیری شده می باشد. و با بهره گیری از آزمون کلمو گروف-اسمیرنوف و آزمون دوربین واتسون فرضیه های پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

نتایج بدست آمده از پژوهش حاکی از آن می باشد که تمامی فرضیات پذیرفته می گردد، یعنی ارتباط معناداری بین حذف اقلام بابت ارزش افزوده، بهینه کردن هزینه های ثابت در راستای درآمدها و کاهش هزینه های غیر ثابت با عملکرد مالی موسسه  و بین تقویت کارایی و اثربخشی فعالیتهای اصلی در واحدهای اقتصادی با عملکرد مالی موسسه هست.

 

مقدمه پژوهش:

فعالیت هر موسسه ای شامل انجام مجموعه ای از امور می باشد که هر یک دارای هزینه های مربوط به خود هستند. هر شرکتی می تواند بنابر موقعیت و شرایط خویش، روشی برای کاهش هزینه انتخاب کند و با اجرایی کردن آن، هزینه های خود را کنترل کرده و کاهش دهد. در نظر داشتن هزینه های متعدد سازمان ها یا به بیانی دیگر مدیریت هزینه، امروزه امری می باشد که بسیار مورد توجه مدیران سازمان ها بوده و در این رهگذر حتی رقبا به تحلیل هزینه های یکدیگر نیز می پردازند. (مهندس سید موسی میر قربانی گنجی)

در مفهوم ویژه اقتصاد در حال رشد، تاکید بر کاهش هزینه در بخش های اداری، کشاورزی، صنعت و … مهم می باشد. کاهش هزینه به تنهایی نمی تواند هدف اصلی باشد. بلکه موضوعی می باشد که به همه مرتبط می گردد و بایستی آن را در تمامی موسسات سرلوحه امور قرار داد. آگاهی از هزینه ها بایستی از طریق تماس مدیریت و کارکنان در تمامی سازمان ها، کوشش های مکرر و همیشگی در کارگاه ها، دفترهای کار، و تمامی امور صورت گیرد تا ضایعات را کاهش داده و کمترین تاخیر را داشته باشیم. (امین رامش و احمد شیخ زاده)

در گذر تاریخ تمدن بشری، جهانی سازی در جامعه فرا صنعتی[1] به رغم مقاومت ملتها پیش می راند و اندیشه های تولید جهانی و ورود به عرصه های جدید با هزینه هایی به مراتب کمتر و کیفیتی عالی را در ظاهر نوید می دهد.

تشدید صحنه رقابت جهانی در محیطی که به صورت دائم در حال تغییر می باشد، ضرورت واکنشهای مناسب سازمانها و شرکتهای تولیدی-صنعتی را دو چندان کرده، بر انعطاف پذیری آنها با محیط نامطمئن خارجی پای می فشارد به واقع پیشرفتهای تکنولوژیک و بهره مندی از تکنولوژی اطلاعات، تعدد بازارهای بین المللی، ظهور قدرتهای اقتصادی جدید، ادغام گسترده و فرا ملیتی، توجه بیش از پیش به محیط زیست، تقویت مناطق آزاد بین المللی موجب گشته سازمانها و شرکتهای منطقه ای و بین المللی ناخواسته سیر قهقرایی[2] پیش گیرند زیرا که آنها زیادی مزیتهای رقابتی خود را از دست داده و نتوانسته اند به درکی کامل و همه جانبه از محیط پیرامون خویش دست یابند.

در اینجا بایستی پرسید که سازمانها و شرکتها چگونه بایستی به درک تغییرات محیطی بپردازند و با انعطاف پذیری مناسب، خود را با شرایط محیط جهانی وفق داده و بازارهای جهانی را هدف توانمندیهای بالقوه خود قرار دهند؟ به اظهار دیگر سازمانها و شرکتها چه استراتژی های رقابتی را برای ورود به بازارهای بین المللی اتخاذ می کنند؟

بيان مسأله اساسي پژوهش:

شناوری لحظه ای فعالیت های در نهاد های پولی و حسابرسی و مالی نظیر موسسات و شرکت های حسابرسی و مالی مانند خصایص و ویژگی های منحصر به فردی می باشد که توانسته در قالب نوع برنامه ها و سازماندهی های مدیریت، برای آنها سود و ریسک های بالایی را به همراه داشته
باشد. (Molinero ,2005 Cinca).

موسسات و شرکت های حسابرسی و مالی مانند نهاد های حساس به سیاست گذاری های خرد و کلان در سطح داخلی نظیر مدیریت کارایی هزینه‌ها، دارایی‌های کنترلی و مدیریت تعهدات، مدیریت کیفیت خدمات حسابداری و حسابرسی، مدیریت رضایت مشتریان و.. در سطح بیرونی متأثر از تحولات بازار و ریسکهای غیر قابل کنترل بوده که اهتمام به لحاظ این موارد با در نظر گرفتن توازن در قبال درآمد ها و هزینه ها حسابداری و حسابرسی توانسته موفقیت بالایی را از لحاظ سودآوری و بهره وری ایجاد
نماید. (Murray ,2010)

مدیریت هزینه ها در قالب مدیریت هزینه ها و درآمد ها حسابداری و حسابرسی از غامض ترین
شالوده های فعالیت های شرکت ها و مهمترین وجه سود آوری موسسات و شرکت های حسابرسی و مالی تلقی گردیده که با در نظر داشتن این مهم، مطالعه اجزاء هزینه ها و درآمد ها و مطالعه میزان تأثیر گذاری هریک از آنها در طریقه فعالیت های حسابداری و حسابرسی همواره مد نظر مدیران و پژوهشگران امر بوده
می باشد. (Coffman ,2009)

در موسسات و شرکت های حسابرسی و مالی، هزینه برای گزارش دهی در یک دوره بلند مدت به 2 طبقه عمده گروه بندی می نمایند:

الف – هزینه های ثابت: این هزینه ها شامل مخارج و حقوق نیروی انسانی، بدهی های شرکتی و اقساط، هزینه های دفتری، هزینه های ثابت ماهیانه نظیر اجاره، شارژ، حسابرسی و مالیات و… در یک دوره بلند مدت می باشد.

ب – هزینه های غیر ثابت: که به آن سایر هزینه ها هم گفته می گردد این هزینه ها شامل هزینه های
پیش بینی نشده، هزینه های بروز حوادث، هزینه های توسعه فعالیت های مقطعی سپرده ضمانتنامه ها، پیش پرداخت اعتبارات اسنادی، پیش پرداخت بابت معاملات، بدهی های متفرقه و حسابرسی فروخته شده وجوه مازاد اداره شده می باشد. (Chen& Strange ,2010)

مدیریت هزینه ها امروزه یکی از راهبردی ترین زمینه های نیل به موفقیت مالی و عملکرد سازمانی
شرکت ها در بازار رقابتی می باشد. زیرا که بواسطه مدیریت هزینه ها، نه تنها به صورت علمی میتوان به تخصیص دقیق هزینه ها به فعالیت های مثمر پرداخت، بلکه بواسطه مدیریت هزینه ها، به انتخاب بهترین مسیر و استراتژی درآمدزا برای شرکت میتوان دست پیدا نمود. در مدیریت هزینه ها، اندازه گیری بهای تمام شده منابعی که در راه انجام فعالیتهای اصلی، تشخیص و حذف اقلامی از هزینه که ارزش افزوده ایجاد نمی کنند، تعیین کارایی و اثربخشی فعالیتهای اصلی انجام شده در واحدهای اقتصادی، تشخیص و ارزیابی فعالیتهای جدیدی که می تواند عملکرد آینده سازمان را بهبود بخشد در راستای بهبود عملکرد مد نظر
می باشند. (mark,2012)

مطالعه تأثیر هر یک از این اجزاء بر روی عملکرد موسسات و شرکت های حسابرسی و مالی به لحاظ سود آوری مورد توجه می باشد.(لوین 2011)[3] نشان داده می باشد که عدم توازن در رعایت هزینه ها در قبال درآمدها توانسته در بلند مدت و میان مدت ضرر های جبران ناپذیری بر روی موسسات و شرکت های حسابرسی و مالی داشته و آنها را از گردونه رقابت حذف نماید.

با افزایش سطح هزینه ها بدور از صرف آنها در بخش درآمد ها، موسسات و شرکت های مالی با رکود و عدم توان پرداخت سود تسهیلات روبرو شده و نمی توانند به برنامه های توسعه دست یابند، همچنین با صرف بالای هزینه ها شرکت در بخش درآمدها بیش از حد توازن معقول، میزان تعهدات حسابداری و حسابرسی بالا رفته و دیگر قادر به پاسخ گویی به مشتریان جدید و یا طرح های سود آور نبوده و عواملی نظیر ریسک بالایی تسهیلات، عدم دریافت به موقع مطالبات، کاهش ارزش زمانی پول و .. میتواند برای موسسات و شرکت های مالی مشکل ساز گردد. (Esther ,2006)

مدل (فرو 2003)[4] در ارتباط با تاثیر مدیریت هزینه بر عملکرد مالی سازمان.

کارایی و تاثیر فعالیتهای اصلی انجام شده در واحدهای اقتصادی بهینه سازی هزینه های غیر ثابت بهینه کردن هزینه های ثابت در راستای درآمدها اقلامی هزینه فاقد ارزش افزوده
عملکرد حسابرسی و مالی سازمان

با عنایت به مبحث هزینه ها و درآمدها حسابداری و حسابرسی و مطالعه اجزاء آن، این پژوهش کوشش داشته به مطالعه تأثیر اجزای هزینه ها و درآمدها موسسات و شرکت های حسابرسی و مالی خصوصی بر عملکرد آنها مطالعه موردی شرکت تدوینکو بپردازد. سوالی که در ابتدای این پژوهش می تواند مد نظر قرار داشته باشد این می باشد که شکاف بین هزینه ها و درآمدها شرکت تدوینکو به چه میزان بوده و هر یک از اجزاء هزینه ها و یا درآمدها چه تأثیری بر روی عملکرد این موسسه حسابداری می تواند داشته باشد.

اهمیت و ضرورت انجام پژوهش:

شناسایی زمینه های موفقیت و یا افت عملکرد و ایجاد ورشکستگی در نهاد های حساس از منظر تأثیرپذیری از عمده عوامل درونی قابل کنترل و بیرونی غیر قابل کنترل نظیر سیستم های حسابداری و حسابرسی مانند رهیافت های مدیران به مقصود غلبه بر نقاط ضعف و ایجاد زمینه رشد و توسعه قلمداد شده می باشد. (Ejngton 2009)

موضوعیت موفقیت و سود آوری برای موسساتی که دارای طیف وسیعی از مشتریان و هزینه می باشند از اولویت های فعالیت و تصمیم گیری سازمانی بحساب می باشد.

به همین مقصود، تأثیر بی بدیل اتکا به روش های موثر به مقصود حصول اطمینان از سود ده بودن
فعالیت ها همواره مورد تاکید قرار گرفته می باشد. از روش های موثر و قابل کنترل در هر زمان، تدوین
برنامه ها و دستور العمل های مدیریتی به مقصود ایجاد جو مطلوب منطبق با هزینه ها حسابداری و حسابرسی مانند سپرده گذاری ها و..در اعطای تسهیلات و سرمایه گذاری های پروژه ها و طرح ها و ابزارهای مدیریتی به مقصود ایجاد جو ملایم سرمایه گذاری در شرکت در بخش درآمدها در ایجاد موازنه هزینه ها و درآمدها جهت جلوگیری از ایجاد ضرر و به حداکثر رساندن سود دهی بوده می باشد.
(Manson ,2012)

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

در برنامه ريزي براي بهينه سازي هزینه ها و درآمد ها، بايد به اين نكته توجه داشته كه ممكن می باشد بازپرداخت اقساط وام، مالیات سالانه، حقوق پرسنلی و سایر هزینه هاي گرفته شده را دقيقا در موعد مقرر و به مقدار تعيين شده انجام ندهند. اين عدم قطعيت ممكن می باشد مشكلات زيادي را در برنامه ريزي هزینه ها و درآمدها به وجود بياورد. عدم در نظر گرفتن آن، يعني خوشبينانه نگاه كردن به مسأله، باعث خواهد گردید كه جواب هاي بهينه بدست آمده در دنياي واقعي غير موجه گردند. توجه بدبينانه به مسأله نيز باعث از دست دادن فرصت هاي بسياري مي گردد.

نسبت درآمدها به هزینه ها از مهم‌ترین شاخص‌هایی می باشد که مدیریت هزینه ها و درآمد ها شرکت‌ها را به تصویر می‌کشد. برای محاسبه نسبت درآمد ها به هزینه ها، بایستی میزان هر یک از این دو جداگانه مورد محاسبه قرار گیرد، یعنی به گونه جداگانه، مانده هزینه های جاری و ثابت و پرداخت های ثابت مالی در نظام حسابداری و حسابرسی کشور مشخص گردد. به این ترتیب، برای تعیین هزینه ها شرکت ها، کل پرداختهای سالانه و ماهانه و پرداخت های پیش بینی نشده و فورس ماژور پس از کسر، هزینه های قانونی را بایستی مشخص نمود و برای تعیین درآمدها، میزان کل درآمد های حاصل از فعالیت های شرکت، سود فعالیت ها را محاسبه نمود.

جنبه جديد بودن و نوآوري در پژوهش:

با در نظر داشتن مطالعه های صورت گرفته، مشخص شده می باشد که تاکنون به صورت تخصصی، پژوهشات متمرکزی روی بحث مطالعه تاثیر مدیریت هزینه بر عملکرد مالی شرکت در بلند مدت  در کشور صورت نگرفته و یا مطالعه ها به صورت جسته و گریخته و با تکیه بر اشاراتی به موضوع پژوهش به صورت صرف بوده می باشد. این پژوهش با در نظر داشتن ماهیت موضوع، در نظر دارد به مطالعه جامعی از موضوع مطالعه تاثیر مدیریت هزینه بر عملکرد مالی شرکت در بلند مدت مطالعه موردی شرکت تدوینکو پردازد.

تعداد صفحه :103

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان